« Back to Search« Back to SearchSearch » Consultative engineering and construction services 2015 / S 055-096123  FREDERIKSBERG KOMMUNE

Consultative engineering and construction services 2015 / S 055-096123

  Frederiksberg Denmark — FREDERIKSBERG KOMMUNE
Published March 19, 2015 — Deadline April 22, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Consultative engineering and construction services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Frederiksberg: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 053-092685
Kort beskrivelse
Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri For Frederiksberg Kommune skal ca. 48 større klimatilpasningsprojekter og ca. 180 grønne veje nu beskrives nærmere, herunder beskrives mulige løsningstyper, økonomisk overslag for anlæg og drift, hydraulisk kapacitet og indbyrdes afhængighedsforhold. Formålet med dette materiale er at danne et kvalificeret grundlag til at arbejde videre med projekterne og derved ansøge Forsyningssekretariatet om medfinansiering af den samlede projektportefølje inden udgangen af 2015. Dertil skal bruges rådgivere (f.eks. kloakingeniører el. lign.) der har stor erfaring indenfor hydraulik, både traditionelle kloakanlæg og overfladeanlæg til klimatilpasning og skybrudshåndtering og rådgivere med stor erfaring indenfor anlægsøkonomi, både ved overfladebaserede anlæg og underjordiske anlæg. Rådgiverteamet skal endvidere bestå af medarbejdere der har stor byplanmæssig forståelse og erfaring med planlægning af overfladebaserede klimatilpasnings og skybrudsmæssige løsninger såsom LAR mv. i urbane sammenhænge. Rådgiverteamet skal desuden have kompetencer indenfor facilitering af processer. Materialet skal udarbejdes i tæt dialog med en fra kommune og forsyning nedsat projektgruppe. Jf. i vedhæftede udbudsbetingelser under pkt. 3. Projektudarbejdelsen skal udføres fra maj til september 2015 da opgaven skal afleveres af rådgiver i sin endelige form den 23.9.2015. Arbejdet vil pågå over hele denne periode. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/49733509.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Udbudsdetaljer
Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Frederiksberg Kommune Smallegade 1 Sannie Wernberg-Tougaard 2000 Frederiksberg DANMARK sawe02@frederiksberg.dk Internetadresse(r): Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/49733509.aspx Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/49733509.aspx Yderligere oplysninger fås her: Mercell Danmark A/S Østre Stationsvej 33, Vestfløjen Odense C DANMARK support.dk@mercell.com http://permalink.mercell.com/49733509.aspx Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Mercell Danmark A/S Østre Stationsvej 33, Vestfløjen 5000 Odense C DANMARK support.dk@mercell.com http://permalink.mercell.com/49733509.aspx Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Mercell Danmark A/S Østre Stationsvej 33, Vestfløjen 5000 Odense C DANMARK support.dk@mercell.com http://permalink.mercell.com/49733509.aspx I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed I.3) Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rådgivning om kvalificering af rammeansøgning — Skybrudsprojekter og grønne veje. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Frederiksberg Kommune. NUTS-kode DK01 II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt II.1.4) Oplysninger om rammeaftale II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene For Frederiksberg Kommune skal ca. 48 større klimatilpasningsprojekter og ca. 180 grønne veje nu beskrives nærmere, herunder beskrives mulige løsningstyper, økonomisk overslag for anlæg og drift, hydraulisk kapacitet og indbyrdes afhængighedsforhold. Formålet med dette materiale er at danne et kvalificeret grundlag til at arbejde videre med projekterne og derved ansøge Forsyningssekretariatet om medfinansiering af den samlede projektportefølje inden udgangen af 2015. Dertil skal bruges rådgivere (f.eks. kloakingeniører el. lign.) der har stor erfaring indenfor hydraulik, både traditionelle kloakanlæg og overfladeanlæg til klimatilpasning og skybrudshåndtering og rådgivere med stor erfaring indenfor anlægsøkonomi, både ved overfladebaserede anlæg og underjordiske anlæg. Rådgiverteamet skal endvidere bestå af medarbejdere der har stor byplanmæssig forståelse og erfaring med planlægning af overfladebaserede klimatilpasnings og skybrudsmæssige løsninger såsom LAR mv. i urbane sammenhænge. Rådgiverteamet skal desuden have kompetencer indenfor facilitering af processer. Materialet skal udarbejdes i tæt dialog med en fra kommune og forsyning nedsat projektgruppe. Jf. i vedhæftede udbudsbetingelser under pkt. 3. Projektudarbejdelsen skal udføres fra maj til september 2015 da opgaven skal afleveres af rådgiver i sin endelige form den 23.9.2015. Arbejdet vil pågå over hele denne periode. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/49733509.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til http://www.mercell.dk/ indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning. II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 71310000 II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Rådgivning om kvalificering af ansøgning frem til 1.10.2015, og optionspris på den samme type arbejde i de efterfølgende 2 år. II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 4 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: III.1.4) Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love erklæring om gæld skal underskrives og oploades Tro og love erklæring om pligtmæssige oplysninger skal underskrives og oploades. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: At tilbudsgiver dokumenterer, at der stilles med et rådgiverteam med dokumenteret erfaring, med ansøgningsopgaver indenfor lignende områder. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Offentlig IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 2015/0004140 IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 20.4.2015 - 12:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud til: 20.10.2015 IV.3.8) Åbning af bud Dato: 20.4.2015 - 12:00 Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.3) Yderligere oplysninger VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK klfu@erst.dk +45 35291000 http://www.klfu.dk/+45 33307799 VI.4.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: 1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. 2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: — 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. — 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. — 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2. 3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby DANMARK kfst@kfst.dk +45 41715000 http://www.kfst.dk/+45 41715100 VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 12.3.2015
Deadline
20-04-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Frederiksberg Kommune
Adresse
Smallegade 1 2000 Frederiksberg
CPV kode
71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Udbudsform
Offentligt udbud
Titel
Danmark-Frederiksberg: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 055-096123
Kort beskrivelse
Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Udbudsdetaljer
I stedet for: IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 20.4.2015 (12:00) IV.3.8) Åbning af bud: 20.4.2015 (12:00) Læses: IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 22.4.2015 (12:00) IV.3.8) Åbning af bud: 22.4.2015 (12:00) Yderligere supplerende oplysninger Berigtigelser eller tilføjelser i det korresponderende udbudsmateriale. Yderligere oplysninger findes i det korresponderende udbudsmateriale. Spørgefrist ændret til 9.4.2015, kl. 12:00.
Deadline
22-04-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Frederiksberg Kommune
Adresse
Smallegade 1 2000 Frederiksberg
CPV kode
71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Udbudsform
Offentligt udbud
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Frederiksberg Kommune
Adresse
Smallegade 1 2000 Frederiksberg
CPV kode
71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Udbudsform
Offentligt udbud

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB