« Back to Search« Back to SearchSearch » Clothing, footwear, luggage articles and accessories 2014 / S 210-371444  Aarhus Kommune

Clothing, footwear, luggage articles and accessories 2014 / S 210-371444

  Aarhus Denmark — Aarhus Kommune
Published October 31, 2014 — Deadline November 15, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Aarhus: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2014/S 210-371444
Kort beskrivelse
Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
Udbudsdetaljer
I stedet for: VI.3) Yderligere oplysninger: —. Læses: VI.3) Yderligere oplysninger: Vi kan konstatere, at samtlige modtagne tilbud på delaftale A er ukonditionsmæssige, hvorfor vi aflyser udbuddet for så vidt angår delaftale A og overgår til udbud med forhandling efter direktivets artikel 30, stk. 1. Samtlige tilbudsgivere inviteres til forhandling.
Deadline
15-11-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Aarhus Kommune
Adresse
Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus
CPV kode
18000000-9 - Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
Udbudsform
Begrænset udbud
Titel
Danmark-Aarhus: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2014/S 060-100829
Kort beskrivelse
Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør Udbuddet omfatter: — Delaftale A (arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning) — Delaftale B (sikkerhedsfodtøj og almindelig arbejdsfodtøj) — Delaftale C (fodtøj til pleje- og køkkenpersonale). Udbuddet omfatter derimod ikke beklædning til pleje- og køkkenpersonale samt handsker. Delaftalerne er kort beskrevet nedenfor. Udbuddets omfang beskrives yderligere i udbudsmaterialet der sendes til de prækvalificerede ansøgere. Delaftale A (arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning) Delaftale A omfatter: — Arbejdsbeklædning som fx arbejdsjakker, arbejdsbukser, shorts, overalls, kedeldragter, arbejdsskjorter, sweatshirts, T-shirts, regntøj osv. — Sikkerhedsbeklædning i henhold til EN20471 og ISO 11611 — Profilbeklædning fx herrebukser, damebukser, skjorter, bluser osv. Århus Kommunes anslåede samlede forbrug af arbejds-, sikkerheds- og profilbeklædning omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 1,7 mio. DKK ekskl. moms. Det primære forbrug er på arbejdsbeklædning og sikkerhedsbeklædning. Antallet af personer der enten benytter arbejds-, sikkerheds- eller profilbeklædning er på årsbasis ca. 800 personer. På delaftale A ønskes der én leverandør, og udbuddet vil således munde ud i en eneleverandøraftale. Det vil sige en samhandelsaftale mellem én leverandør og Århus Kommune på den pågældende delaftale. Delaftale B (sikkerhedsfodtøj og almindelig arbejdsfodtøj) Delaftale B omfatter: — Sikkerhedsfodtøj i henhold til EN20345 — Almindeligt arbejdsfodtøj. Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 1 mio. DKK ekskl. moms. Hvoraf det fordeler sig som ca. 740 000 DKK på sikkerhedsfodtøj, ca. 240 000 DKK på almindeligt arbejdsfodtøj og ca. 20 000 på diverse tilbehør. Antallet af personer der enten benytter sikkerhedsfodtøj eller almindeligt arbejdsfodtøj er på årsbasis ca. 700 personer. Delaftale C (fodtøj til pleje- og køkkenpersonale) Delaftale C omfatter: — »Hvidt fodtøj« (pleje/sundhed/køkken/rengøring — inde/ude — våd/tør område). Aarhus kommunes anslåede samlede forbrug af »hvidt fodtøj« omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca. 250 000 DKK ekskl. moms. På delaftale B og C ønsker Århus Kommune 3 leverandører, og udbuddet vil munde ud i en obligatorisk rammeaftale. Det vil sige, Aarhus Kommune indgår en samhandelsaftale med 3 leverandører på det pågældende vareområde. Aarhus Kommunes institutioner mv. er forpligtet til at anvende én af de indgåede aftaler. Den samlede omsætning på det pågældende vareområde vil således fordele sig blandt de leverandører, der er indgået aftale med.
Udbudsdetaljer
Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 Eva Houmann Baungaard 8000 Aarhus DANMARK +45 41854097 ehb@aarhus.dk Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.aarhus.dk/ Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.aarhus.dk/udbud Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed I.3) Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Varer Indkøb Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aarhus Kommune. NUTS-kode II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale II.1.4) Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med flere aktører største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3 Rammeaftalens varighed Varighed i måneder: 24 II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Udbuddet omfatter: — Delaftale A (arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning) — Delaftale B (sikkerhedsfodtøj og almindelig arbejdsfodtøj) — Delaftale C (fodtøj til pleje- og køkkenpersonale). Udbuddet omfatter derimod ikke beklædning til pleje- og køkkenpersonale samt handsker. Delaftalerne er kort beskrevet nedenfor. Udbuddets omfang beskrives yderligere i udbudsmaterialet der sendes til de prækvalificerede ansøgere. Delaftale A (arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning) Delaftale A omfatter: — Arbejdsbeklædning som fx arbejdsjakker, arbejdsbukser, shorts, overalls, kedeldragter, arbejdsskjorter, sweatshirts, T-shirts, regntøj osv. — Sikkerhedsbeklædning i henhold til EN20471 og ISO 11611 — Profilbeklædning fx herrebukser, damebukser, skjorter, bluser osv. Århus Kommunes anslåede samlede forbrug af arbejds-, sikkerheds- og profilbeklædning omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 1,7 mio. DKK ekskl. moms. Det primære forbrug er på arbejdsbeklædning og sikkerhedsbeklædning. Antallet af personer der enten benytter arbejds-, sikkerheds- eller profilbeklædning er på årsbasis ca. 800 personer. På delaftale A ønskes der én leverandør, og udbuddet vil således munde ud i en eneleverandøraftale. Det vil sige en samhandelsaftale mellem én leverandør og Århus Kommune på den pågældende delaftale. Delaftale B (sikkerhedsfodtøj og almindelig arbejdsfodtøj) Delaftale B omfatter: — Sikkerhedsfodtøj i henhold til EN20345 — Almindeligt arbejdsfodtøj. Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 1 mio. DKK ekskl. moms. Hvoraf det fordeler sig som ca. 740 000 DKK på sikkerhedsfodtøj, ca. 240 000 DKK på almindeligt arbejdsfodtøj og ca. 20 000 på diverse tilbehør. Antallet af personer der enten benytter sikkerhedsfodtøj eller almindeligt arbejdsfodtøj er på årsbasis ca. 700 personer. Delaftale C (fodtøj til pleje- og køkkenpersonale) Delaftale C omfatter: — »Hvidt fodtøj« (pleje/sundhed/køkken/rengøring — inde/ude — våd/tør område). Aarhus kommunes anslåede samlede forbrug af »hvidt fodtøj« omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca. 250 000 DKK ekskl. moms. På delaftale B og C ønsker Århus Kommune 3 leverandører, og udbuddet vil munde ud i en obligatorisk rammeaftale. Det vil sige, Aarhus Kommune indgår en samhandelsaftale med 3 leverandører på det pågældende vareområde. Aarhus Kommunes institutioner mv. er forpligtet til at anvende én af de indgåede aftaler. Den samlede omsætning på det pågældende vareområde vil således fordele sig blandt de leverandører, der er indgået aftale med. II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 18000000 , 18000000 II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: — Delaftale A (arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning) — Delaftale B (sikkerhedsfodtøj og almindelig arbejdsfodtøj) — Delaftale C (fodtøj til pleje- og køkkenpersonale). II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2 Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter: måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: III.1.4) Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Aktører der tildeles kontrakt skal senest ved kontraktstart skal have et lokalt udleveringssted med et lager af en størrelsesorden, som sikrer, at nyansatte i Aarhus Kommune altid vil kunne prøve og rekvirere henholdsvis beklædning og fodtøj omfattet af udbuddet. Det lokale udleveringssted skal være beliggende inden for Aarhus Kommune . Prøvning og udlevering skal kunne finde sted på alle arbejdsdage inden for normal åbningstid. Påtrykning af logo på beklædning skal kunne ske på udleveringsstedet. Endvidere skal varer kunne bestilles via leverandørens hjemmeside. III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Økonomisk og finansiel kapacitet: — Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om, i hvilket omfang aktøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Fortrykt formular findes som bilag 1. — I muligt omfang (dvs. afhængigt af hvornår aktør startede sin virksomhed) årsrapporter for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, eksempelvis regnskabsårene 2010/2011 og 2011/2012. Redegørelse for virksomhedens status p.t., eventuelle koncernforhold og uddybning af specielle forhold, der fremgår af de vedlagte årsrapporter, kan medsendes. — Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger). III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Teknisk kapacitet: — Referenceliste over de betydeligste lignende opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år. Her skal angives tidspunkt, kunde samt kontaktperson og kontaktoplysninger hos den pågældende kunde. — Præsentation af virksomheden. Vedrørende delaftale A: — Beskrivelse af hvilke former for arbejdstøj, sikkerhedstøj og profiltøj aktøren kan levere. Vedrørende delaftale B og C: — Beskrivelse af hvilke typer af fodtøj aktøren kan levere på de 2 forskellige delaftaler. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Begrænset IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil blive foretaget en prækvalifikation af egnede virksomheder. Prækvalifikationen vil blive foretaget ud fra en vurdering af virksomhedens egnethed som leverandør af henholdsvis — Arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og profilbeklædning. — Sikkerhedsfodtøj og almindelig fodtøj. — Fodtøj til pleje- og køkkenpersonale. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges anmodningen. — Økonomisk og finansiel kapacitet — Teknisk kapacitet, vurderet på referencer, præsentation af virksomheden samt varebeskrivelse. IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 22.4.2014 - 12:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud til: 1.10.2014 IV.3.8) Åbning af bud Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler VI.3) Yderligere oplysninger VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævn for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK klfu@erst.dk +45 35291000 http://www.klfu.dk/ VI.4.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 6 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiver vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby DANMARK ks@ks.dk +45 41715100 http://www.kfst.dk/ VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 21.3.2014
Deadline
22-04-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Aarhus Kommune
Adresse
Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus
CPV kode
18000000-9 - Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
Udbudsform
Begrænset udbud
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Aarhus Kommune
Adresse
Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus
CPV kode
18000000-9 - Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
Udbudsform
Begrænset udbud

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB