« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services 2014 / S 224-396190  Rudersdal Kommune

Architectural, construction, engineering and inspection services 2014 / S 224-396190

  Holte Denmark — Rudersdal Kommune
Published November 20, 2014 — Deadline December 19, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Architectural, construction, engineering and inspection services task includes technical total advice for renovation and partial refurbishment of the property Pipe Roedhus. Refer to the prequalification documents published on http://www.rudersdal.dk/udbud

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Holte: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 224-396190
Kort beskrivelse
Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Opgaven omfatter teknisk totalrådgivning i forbindelse med renovering og delvis ombygning af ejendommen Piberødhus. Der henvises til prækvalifikationsmaterialet som offentliggjort på http://www.rudersdal.dk/udbud
Udbudsdetaljer
Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Rudersdal Kommune Øverødvej 2 Rudersdal Ejendomme Tove Røy 2840 Holte DANMARK +45 46112206 toro@rudersdal.dk Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.rudersdal.dk/udbud Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed I.3) Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Teknisk totalrådgivning i forbindelse med renovering og delvis ombygning af Piberødhus. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse NUTS-kode DK II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt II.1.4) Oplysninger om rammeaftale Rammeaftalens varighed Varighed i måneder: 0 II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Opgaven omfatter teknisk totalrådgivning i forbindelse med renovering og delvis ombygning af ejendommen Piberødhus. Der henvises til prækvalifikationsmaterialet som offentliggjort på http://www.rudersdal.dk/udbud II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 71000000 , 71600000 , 71300000 , 71200000 II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: III.1.4) Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til http://www.rudersdal.dk/udbud hvor prækvalifikationsmaterialet er offentliggjort. III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til http://www.rudersdal.dk/udbud hvor prækvalifikationsmaterialet er offentliggjort. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der henvises til http://www.rudersdal.dk/udbud hvor prækvalifikationsmaterialet er offentliggjort. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til http://www.rudersdal.dk/udbud hvor prækvalifikationsmaterialet er offentliggjort. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der henvises til http://www.rudersdal.dk/udbud, hvor prækvalifikationsmaterialet er offentliggjort. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Begrænset IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen af 5 økonomiske aktører, der vil blive opfordret til at give tilbud, vil der blive lagt særlig vægt på: — at ansøger stiller med et team, der matcher opgaven og som minimum omfatter arkitekt og ingeniør — at ansøger (teamet) har solid erfaring med rådgivning i forbindelse med bygningsrenovering, herunder renovering af fredede eller bevaringsværdige bygninger, og — at ansøger (teamet) har erfaring med etablering af lokaler til borgere med særlige behov. Herudover lægges der vægt på, at ansøgers virksomhed har en i forhold til opgavens karakter passende størrelse og soliditet. IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 19.12.2014 - 0:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud IV.3.8) Åbning af bud Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler VI.3) Yderligere oplysninger Der henvises til http://www.rudersdal.dk/udbud hvor prækvalifikationsmaterialet er offentliggjort. VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK klfu@erst.dk +45 35291000 VI.4.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ønsker en virksomhed at klage over ikke at være blevet prækvalificeret er udgangspunktet, at klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klageren skal senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby DANMARK kfst@kfst.dk +45 41715000 VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 18.11.2014
Deadline
19-12-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Rudersdal Kommune
Adresse
Øverødvej 2 2840 Holte
CPV kode
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 71300000-1 - Ingeniørvirksomhed 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
Udbudsform
Begrænset udbud
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Rudersdal Kommune
Adresse
Øverødvej 2 2840 Holte
CPV kode
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 71300000-1 - Ingeniørvirksomhed 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
Udbudsform
Begrænset udbud

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB