« Back to Search« Back to SearchSearch » Provision of services relating to the updating of maps for intensively used areas of the Ministry of Defence EJendomsstyrelses establishments  Forsvarskommandoen

Provision of services relating to the updating of maps for intensively used areas of the Ministry of Defence EJendomsstyrelses establishments

  Hvidovre Denmark — Forsvarskommandoen
Published October 7, 2015 — Deadline November 9, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract for advisory and assistance on DoD Ejendomsstyrelses maintenance map material for intensively used areas at the Ministry of Defence Ejendomsstyrelses establishments. The supplier must include prepare object lists and continue to maintain map data, including the sale, addition and renovation of the Ministry of Defence Ejendomsstyrelses buildings and outdoor areas. This includes maps for use by the Defence contracts with suppliers of services relating to waste management, window cleaning and winter maintenance. There are specific conditions that are described in the specifications for this contract. Tender documents are also available on www.forsvaret.dk/fes.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Udbud af ydelser vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer på Forsvarsministeriets EJendomsstyrelses etablissementer
Opgavebeskrivelse
Dette udbud angår rådgivning og bistand vedrørende Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vedligeholdelse af kortmaterialet for intensivt plejede arealer ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses etablissementer. Leverandøren skal bl.a. udarbejde objektlister og løbende vedligeholde kortmaterialet, herunder ved afhændelse, tilføjelse og renovering af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses bygningsmasse og udendørs arealer. Dette gælder også kortmateriale til brug for Forsvarets kontrakter med leverandører af ydelser vedrørende affaldshåndtering, vinduespolering og vintertjeneste. Der er særlige vilkår, som er beskrevet i udbudsbetingelserne til nærværende udbud. Udbudsmaterialet kan tillige findes på www.forsvaret.dk/fes.
Deadline
09-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype
Mindre danske udbud
Opgavetype
Tjenesteydelser
Tildelingskriterier
Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier
Tilbudsprisen tildeles point fra 1 til 10, hvor 10 gives til den laveste konditionsmæssige pris. De øvrige tilbud tildeles point i forhold hertil. Den nærmere fordeling af point sker på baggrund af en beregningsmodel, der fastlægges endeligt efter modtagelse af de indkomne tilbud.
Dokumenter
Udbudsbetingelser_for_IPA Udkast_til_Rammeaftale_for_ydelser_vedr._ajourføring_af_kortmateriale_v1.pdf Bilag_1 Bilag_3 Tro-_og_loveerklæring Tro-_og_loveerklæring Tro-_og_loveerklæring Skabelon_til_tilbudsliste_v1.pdf Skabelon_til_støtteerklæring_fra_underrådgivere_v1.pdf Underbilag_1.1 Underbilag_1.2 Underbilag_1.3 Underbilag_1.4 Underbilag_1.5 Underbilag_1.6 Underbilag_1.7 Vejledning_i_afgivelse_af_tilbud_med_støttende_virksomhed_eller_som_sammenslutning_af_virksomheder_v1.pdf Skabelon_til_angivelse_af_økonomiske_nøgletal Skabelon_til_angivelse_af_økonomiske_nøgletal Skabelon_til_angivelse_af_økonomiske_nøgletal Skabelon_vedrørende_Referencer_v1.docx
Ordregiver
Forsvarskommandoen
Skønnet kontraktsum
580000 DKK
Udvælgelseskriterier
Forhold vedrørende tilbudsgivers personlige forhold: 1. Tilbudsgiver skal indsende en erklæring om gæld til det offentlige samt en erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har begået strafbare forhold. Den af ordregiver udarbejdede skabelon indeholder begge erklæringer, og det anbefales derfor, at tilbudsgiver anvender denne. 2. Der skal ligeledes indsendes tro- og loveerklæring for støttende virksomheder. 3. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal der indleveres tro- og loveerklæringer fra samtlige deltagende virksomheder. Forhold vedrørende tilbudsgivers økonomiske formåen: 1. Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på min. 7 % i gennemsnit over de sidste 3 år. 2. Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig årlig minimumsomsætning på DKK 500.000 over de seneste tre (3) år. 3. Tilbudsgiver skal hertil indsende følgende oplysninger: 3.1. Erklæring indeholdende tilbudsgivers omsætning de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår samt soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Forhold vedrørende tilbudsgivers tekniske formåen: 1. Tilbudsgiver skal fremsende en referenceliste over de betydeligste lignende leverancer af de udbudte tjenesteydelser, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år inden for de ydelsesområder, som rammeaftalen vedrører. Referencerne skal illustrere, at tilbudsgiver har de nødvendige kompetencer til at varetage samtlige opgaver, jf. Udkast til Rammeaftalen herunder især Bilag 1 (Opgavebeskrivelse) med tilhørende bilag. 1.1 Med formuleringen "lignende leverancer" sigtes der primært på: • opgavens størrelse, dvs. kontraktsum, • opgavens art, • opgavens tidsmæssige udstrækning, og • hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det ses positivt på, hvis ansøgeren har oplyst en kontaktperson. 2. De i referencerne anførte opgaver må ikke være afsluttet tidligere end 2012. 3. Tilbudsgiver bør indsende maksimalt seks (6) referencer. 3.1 Tilbudsgiver skal indsende minimum 1 reference, der illustrerer erfaring med at opmåle og indtegne udvendige arealer på kort eller ajourføre kortmateriale i programmet ArcMAP og som GIS-fil. 3.2 Tilbudsgiver skal indsende minimum 1 reference, der illustrerer erfaring med at udarbejde objektlister i de nævnte eller lignende programmer. Hvis et tilbud, herunder et tilbud fra en sammenslutning af virksomheder, baserer sig på andre virksomheders formåen (økonomisk og/eller teknisk/faglig formåen), herunder en underleverandør eller koncernforbundet selskab, skal tilbudsgiver godtgøre, at denne kan forlade sig herpå ved, at den pågældende virksomhed stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Der vil i så fald være tale om en underleverandør med forpligtigende deltagelse, hvilket indebærer, at tilbudsgiveren tildeles under forudsætning heraf. Godtgørelsen kan for eksempel ske i form af en forpligtende skriftlig erklæring fra den/de pågældende virksomheder. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal kravene vedr. økonomisk og teknisk formåen være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Sammenslutningen skal således indsende én samlet referenceliste og angive sammenslutningens samlede omsætning samt soliditetsgrad. Det anbefales at tilbudsgiver anvender de af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udarbejdede skabeloner. For yderligere informationer, se udbudsbetingelserne samt vejledningen.
Adresse
Helseholmen 1 2650 Hvidovre WWW: www.forsvaret.dk
CPV kode
71354100-5 - Digital kortlægning
Udbudsform
Offentligt/åbent udbud
SMV venligt
Ja
Kontaktperson
Randi Sørensen
Kontakt
E-mail: fes-udb04@mil.dk Telefon: +45 72671352
Modtagers firmanavn
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Udbudsafdelingen
Adresse for modtagelse af tilbud
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Udbudstype
Mindre danske udbud
Opgavetype
Tjenesteydelser
Tildelingskriterier
Laveste pris
Dokumenter
Udbudsbetingelser_for_IPA Udkast_til_Rammeaftale_for_ydelser_vedr._ajourføring_af_kortmateriale_v1.pdf Bilag_1 Bilag_3 Tro-_og_loveerklæring Tro-_og_loveerklæring Tro-_og_loveerklæring Skabelon_til_tilbudsliste_v1.pdf Skabelon_til_støtteerklæring_fra_underrådgivere_v1.pdf Underbilag_1.1 Underbilag_1.2 Underbilag_1.3 Underbilag_1.4 Underbilag_1.5 Underbilag_1.6 Underbilag_1.7 Vejledning_i_afgivelse_af_tilbud_med_støttende_virksomhed_eller_som_sammenslutning_af_virksomheder_v1.pdf Skabelon_til_angivelse_af_økonomiske_nøgletal Skabelon_til_angivelse_af_økonomiske_nøgletal Skabelon_til_angivelse_af_økonomiske_nøgletal Skabelon_vedrørende_Referencer_v1.docx
Ordregiver
Forsvarskommandoen
Adresse
Helseholmen 1 2650 Hvidovre WWW: www.forsvaret.dk
CPV kode
71354100-5 - Digital kortlægning
Udbudsform
Offentligt/åbent udbud
Skønnet kontraktsum
580000 DKK
SMV venligt
Ja
Kontaktperson
Randi Sørensen
Kontakt
E-mail: fes-udb04@mil.dk Telefon: +45 72671352

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB