« Back to Search« Back to SearchSearch » Tables, cupboards, desk and bookcases 2013 / S 173-299041  Region Midtjylland

Tables, cupboards, desk and bookcases 2013 / S 173-299041

  Aarhus Denmark — Region Midtjylland
Published September 6, 2013
|
Notice type
Contract notice
Tables, cupboards, desk and bookcases In connection with the construction of new common emergency department - Phase 1, provided a fixture in the form of storage cabinets, shelves, lockers, kitchen items and mounted elevating work tables. The delivery also includes trays, baskets, etc. to create.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Aarhus: Borde, skabe, skriveborde og bogreoler 2013/S 173-299041
Kort beskrivelse
Borde, skabe, skriveborde og bogreoler I forbindelse med opførelsen af ny fælles akutmodtagelse – fase 1 skal der leveres fast inventar i form af depotskabe, hylder, taskeskabe, køkkenelementer og fast monterede eleverbare arbejdsborde. Leverancen indeholder ligeledes bakker, kurve etc. til skabe.
Udbudsdetaljer
Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 Indkøb og Medicoteknik Anders Jakobsen 8200 Aarhus N DANMARK +45 7841400 anders.jakobsen@stab.rm.dk Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.rm.dk/ I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed I.3) Hovedaktivitet Sundhed 1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Betegnelse for kontrakten Kontrakt om inventar i forbindelse med udbygningen af ny fælles akutmodtagelse – fase 1, Regionshospitalet Randers. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Varer Indkøb NUTS-kode DK04 II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene I forbindelse med opførelsen af ny fælles akutmodtagelse – fase 1 skal der leveres fast inventar i form af depotskabe, hylder, taskeskabe, køkkenelementer og fast monterede eleverbare arbejdsborde. Leverancen indeholder ligeledes bakker, kurve etc. til skabe. II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 39120000 , 39141100 , 39141400 , 39151000 II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi Del IV: Procedure IV.1) Type procedure Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser: nej Tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser nej Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej Tjenesteydelseskontrakt indgået med vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence: nej Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: nej Efter offentligt udbud, begrænset udbud eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier: nej Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende Kontrakten er ikke omfattet af direktivet Kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende under henvisning til artikel 9, stk. 5, litra a) i udbudsdirektivet. Det påtænkte vareindkøb udgør en delkontrakt til en bygge- og anlægskontrakt, der har været i EU-udbud, og værdien af delkontrakten udgør ikke over 7 449 100 DKK, jf. afsnit V.4) eller 20 % af delkontrakternes samlede værdi.Tærskelværdien for delydelser i forbindelse med bygge- og anlægskontrakter finder anvendelse, jf. forudsætningsvis Klagenævnet for Udbuds kendelser af 27.7.2009 samt 19.8.2013. Derfor er, tærskelværdien taget i betragtning, vareindkøbet ikke udbudspligtig efter udbudsdirektivet. Subsidiært gøres det gældende, at kontrakten er en bygge- og anlægskontrakt, jf. udbudsdirektivets art. 1, stk. 2, litra b), hvorfor tærskelværdien på 37 245 500 DKK finder anvendelelse. Kontraktens værdi overstiger ikke dette beløb, hvorfor kontrakten ikke er omfattet af udbudsdirektivet. IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? Del V: Kontrakttildeling V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling: V.2) Oplysninger om tilbud V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med LabFlex A/S True Møllevej 5 8381 Tilst DANMARK +45 87472700 http://www.labflex.com/+45 87472701 V.4) Oplysninger om kontraktens værdi Kontraktens endelige samlede værdi: Værdi: 729 390 DKK Eksklusive moms V.5) Oplysninger om underentreprise Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.2) Yderligere oplysninger: VI.3) Klageprocedurer VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK klfu@erst.dk +45 35291000 http://www.klfu.dk/ VI.3.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er) Har ordregiveren fulgt proceduren i håndhævelseslovens § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby DANMARK kfst@kfst.dk +45 41715000 http://www.kfst.dk/ VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 5.9.2013
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Uspecificeret
Ordregiver
Region Midtjylland
Adresse
Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N
CPV kode
39120000-9 - Borde, skabe, skriveborde og bogreoler 39141100-3 - Hylder 39141400-6 - Elementkøkkener 39151000-5 - Diverse møbler
Udbudsform
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Uspecificeret
Ordregiver
Region Midtjylland
Adresse
Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N
CPV kode
39120000-9 - Borde, skabe, skriveborde og bogreoler 39141100-3 - Hylder 39141400-6 - Elementkøkkener 39151000-5 - Diverse møbler
Udbudsform
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB