« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services 2015 / S 020-032523  Randers Boligforening af 1940 — Afd. 27, Glarbjergvej v/RandersBolig

Architectural, construction, engineering and inspection services 2015 / S 020-032523

  Randers Denmark — Randers Boligforening af 1940 — Afd. 27, Glarbjergvej v/RandersBolig
Published January 29, 2015 — Deadline February 26, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Architectural, construction, engineering and inspection services complete advice in the planning and implementation of the renovation of Randers Boligforening 1940's Section 27, Glarbjergvej, consisting of 51 apartments in traditional 3 storey apartment buildings. Total counseling include architects, engineers and landscape services in connection with the performance of conceptual design, project proposals, and head project design management, tendering in trade contracts, site supervision and construction management as well as 1-year review. The refurbishment works carried out with the support of Landsbyggefonden see. AlmenBolig Law § 91 a.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Randers: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 020-032523
Kort beskrivelse
Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Totalrådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringen af Randers Boligforening af 1940's afdeling 27, Glarbjergvej, bestående af 51 lejligheder i traditionelle 3 etagers boligblokke. Totalrådgivningen omfatter arkitekt-, ingeniør og landskabsarkitektydelser i forbindelse med udførelse af dispositionsforslag, projektforslag, for og hoveprojekt, projekteringsledelse, udbud i fagentreprise, fagtilsyn og byggeledelse samt 1 års gennemgang. Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jfr. Almenbolig-loven § 91 a.
Udbudsdetaljer
Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Randers Boligforening af 1940 — Afd. 27, Glarbjergvej v/RandersBolig Danmark Marsvej 1 RandersBolig Dennis Larsen 8900 Randers DANMARK +45 70260076 dha@randersbolig.dk Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.randersbolig.dk/ Yderligere oplysninger fås her: Kuben Management A/S Danmark Kolding Åpark 1, 4. sal Camilla Lodberg Jensen 6000 Kolding DANMARK +45 79381392 calj@kubenman.dk +45 36302600 http://www.kubenman.dk/ Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Kuben Management A/S Danmark Kolding Åpark 1, 4. sal Camilla Lodberg Jensen 6000 Kolding DANMARK +45 79381392 calj@kubenman.dk http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/udbudsportalen/ Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. sal Camilla Lodberg Jensen 6000 Kolding DANMARK +45 79381392 calj@kubenman.dk +45 36302600 http://www.kubenman.dk/ I.2) Type ordregivende myndighed Offentligt organ I.3) Hovedaktivitet Boliger og offentlige faciliteter I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Randers Boligforeing af 1940, Renovering Glarbjergvej, afd. 27, Randers — Totalrådgivning. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Randers. NUTS-kode DK042 II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt II.1.4) Oplysninger om rammeaftale II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Totalrådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringen af Randers Boligforening af 1940's afdeling 27, Glarbjergvej, bestående af 51 lejligheder i traditionelle 3 etagers boligblokke. Totalrådgivningen omfatter arkitekt-, ingeniør og landskabsarkitektydelser i forbindelse med udførelse af dispositionsforslag, projektforslag, for og hoveprojekt, projekteringsledelse, udbud i fagentreprise, fagtilsyn og byggeledelse samt 1 års gennemgang. Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jfr. Almenbolig-loven § 91 a. II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 71000000 II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) Kontraktens mængde eller omfang II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Totalrådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringen af Randers Boligforening af 1940's afdeling 27, Glarbjergvej. Projektet omfatter en gennemgribende renovering af tage, facader, tekniske installationer og lejligheder, der alle ombygges, henholdsvis sammenlægges og indrettes efter Landsbyggefondens tilgængelighedsprincipper. På grundlag af boligorganisationens ansøgning har Landsbyggefonden givet foreløbig tilsagn til udbedring af byggeskader, sammenlægning, ombygning, tilgængelighed og miljøforbedringer med en samlet anskaffelsessum på ca. 55 000 000 DKK inkl. moms. II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Evt. krav til sikkerhedsstilllelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet, som udsendes til de prækvalificerede med opfordring til at afgive bud. III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Almindelige betingelser for rådgivning — ABR89, vil indgå som kontraktgrundlag. Øvrige vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet som fremsendes til de prækvalificerede. III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: En sammenslutning af økonomiske aktører skal hæfte solidarisk overfor ordregiver og udpege en fælles befuldmægtiget. III.1.4) Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Totalrådgiveren som får tildelt kontrakten skal kunne fremlægge dokumentation for ikke at befinde sig i én af de i direktiv 2004/18/EF, artikel 45, anførte situationer. III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal oplysningerne gives for hver enkelt aktør. Oplysningerne fremsendes også for eventuelle underrådgivere. I givet fald præciseres, hvem der er hovedrådgiver, og hvem der er underrådgiver. Til brug for vurderingen af ansøgers personlige forhold, kan ansøger udfylde og aflevere skabelon (Bilag 1), som kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/udbudsportalen/. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer. For kontaktperson i det ledende firma oplyses telefonnr. og e-mail adresse. Tro og love-erklæringer skal udfyldes og underskrives af alle aktører (hovedrådgiver og dennes underrådgiver). Skabeloner til disse kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/tro-og-loveerklaeringer/ Der henstilles til at skabelonerne anvendes. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 2) Tro og love-erklæring på, at rådgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af den 13. maj 1997. 3) Tro og love-erklæring på, at rådgiver ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og 2. III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Økonomiske oplysninger fremsendes for totalrådgiver, men ikke for underrådgivere. Såfremt ansøgeren med henvisning til direktiv EU 2004/18/EF, art. 47, stk. 2 og 3, ønsker at basere sig på underrådgiveres økonomiske formåen, skal der fremsendes dokumentation for de forpligtigelser underrådgiveren har påtaget sig. Til brug for vurdering af ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet, kan ansøger udfylde, underskrive og aflevere skabelon (Bilag 2), som kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/udbudsportalen/ 4) Oplysninger om virksomhedens samlede omsætning, overskudsgrad (eller resultat før skat), soliditet (eller egenkapital og balance) i de seneste 3 års regnskaber. Dokumentationen kan fremlægges i form af kopi af årsregnskaber eller ledelsesmæssig erklæring. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra virksomhedens etablering suppleret med en finansiel vurdering fra revisor. 5) Kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i årsregnskab, fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt at årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgere bør fremsende følgende oplysninger for hovedrådgiver og evt. tilknyttede underrådgivere. Til brug for vurdering af ansøgers tekniske kapacitet, kan ansøger udfylde og aflevere skabelon (Bilag 3), som kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/ udbud/udbudsportalen/ 6) Virksomhedens faglige kapacitet opdelt på relevante personalegrupper (arkitekter, ingeniører, assistenter, adm. personale), herunder det årlige gennemsnit antal beskæftigede de seneste 3 år. 7) Virksomhedernes relevante referencer inden for tilsvarende rådgivningsopgaver. Der skal leveres maksimalt 7 relevante referencer for hver ydelse (arkitekt- , ingeniør og landskabsarkitektydelser) udført indenfor de seneste 3 år. Totalrådgiveren skal dokumentere erfaring med totalrådgivning i forbindelse med støttede, almene renoveringsprojekter. Referencerne bør så vidt muligt indeholde oplysning om projektnavn, bygherre, størrelse (anlægssum eller areal), periode. Referencerne skal indeholde oplysning om ansøgers rolle i projektet. 8) Kort beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyrings og miljøledelsessystem.Beskrivelsen bør indeholde en oplistning af de procedurer, systemet omfatter. Beskrivelsen bedes maksimalt fylde 3 stk. A4-sider per firma. 9) Oplysning om hvor stor en del af arbejderne der forventes udført ved anvendelse af underrådgiver. Maksimalt 2 stk. A4 sider. 10) Rådgivere skal aflevere nøgletal efter reglerne i § 7 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. (dvs.aflevere et eller flere relevante »faktablade«). Hvis rådgiveren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal rådgiveren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 7, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en »karakterbog«). Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Begrænset IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet mindsteantal 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgernes økonomiske og tekniske formåen som dokumenteret i henhold til udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2) og III.2.3). Der vil blive lagt særlig vægt på ansøgerenes relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave ud fra både indhold og størrelse. Herudover vil der blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse og sammensætning. På den baggrund vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede. IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 26.2.2015 - 10:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud IV.3.8) Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.3) Yderligere oplysninger Det er hensigten af prækvalificere 5 totalrådgivere. Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 2 skriftlige eksemplarer samt i elektronisk form (CD-rom, USB). Udformningen af ansøgningen bedes følge disponeringen som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2) Betingelser for at deltage. Til vurdering af ansøgers fremsendte oplysninger iht. pkt. III.2) kan ansøger udfylde og aflevere skabeloner (Bilag 1,2 og 3) som kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/udbudsportalen/ Meddelelse til ansøgere om valg af prækvalificerede virksomheder samt udsendelse af udbudsmaterialet kan forventes at ske medio december 2014. VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø DANMARK +45 35291000 http://www.klfu.dk/ VI.4.2) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister: Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren begrænset udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrencestyrelsen, Center for Offentlige Udbud Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby DANMARK kfst@kfst.dk +45 741715000 http://www.kfst.dk/ VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 26.1.2015
Deadline
26-02-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Randers Boligforening af 1940 — Afd. 27, Glarbjergvej v/RandersBolig
Adresse
Marsvej 1 8900 Randers
CPV kode
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform
Begrænset udbud
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Randers Boligforening af 1940 — Afd. 27, Glarbjergvej v/RandersBolig
Adresse
Marsvej 1 8900 Randers
CPV kode
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform
Begrænset udbud

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB