« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural and related services 2016 / S 013-017814  GREVE KOMMUNE

Architectural and related services 2016 / S 013-017814

  Greve Denmark — GREVE KOMMUNE
Published February 11, 2016 — Deadline February 16, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
It is a special request for the concept of the house are particularly robust to later additions such. institutional buildings.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2016/S 013-017814
Kort beskrivelse
Opgaven omfatter rådgivning i totalrådgivning vedr. opførelse af idrætsbyggeri i Greve Kommune. Udbuddet er et ud af 3 selvstændige udbud som indgår i et fælles projekt, som kommunerne Greve, Kalundborg og Slagelse har igangsat med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Konkurrencen gennemføres som et udbud med forhandling, iht. lov nr. 1564 af 15.12.2015 § 61. De tre kommuner og Lokale- og Anlægsfonden udfører i samarbejde et fælles projekt om fremtidens idrætsbyggeri. Der er således tale om et fælles projekt, som udbydes i tre (3) selvstændige kontrakter omfattende totalrådgivning. Projektet forventes at være på ca. 2 500 m2. Den økonomiske ramme for projektet er ca. 30-60 000 000 DKK herunder (minimum) 3-5 000 000 DKK til bearbejdning af bygningens nære udearealer. Den økonomiske ramme er inkl. totalrådgiverhonorar som udgør 15 % af den samlede anlægssum jf. vedlagte kontrakt. Visionen for Greve velfærds- og væksthus for idræt er, at huset i form og funktion imødekommer udviklingen i befolkningens idrætsvaner med bl.a. et stigende antal selvorganiserede aktiviteter, nye aktivitetsformer, nye brugergrupper og præferencer for at være aktiv udendørs. Huset skal tilbyde rige og fleksible rammer for indgåelse af partnerskaber mellem foreningsidrætten og kommunale institutioner på en sådan måde, at alle borgere kan høste glæderne af idrættens positive effekter — også på andre velfærdspolitiske områder end idrætten i sig selv. Greve velfærds- og væksthus for idræt manifesterer en nytænkt »fremtidig kulturarv«, der på det arkitektoniske og fortællingsmæssige plan refererer til kulturarven langs Greves kyststrækning. De primære brugere af huset er Karlslunde Idræts Forening og Strandskolen. Derudover ligger der i området en række dagtilbud, en fritidsklub, et bosted for sårbare familier og et plejecenter, der også skal bruge huset. En række lokale kulturinstitutioner, f.eks. den musiske skole, billedskolen, bibliotek og museum, skal ligeledes bruge huset. Der skal være faciliteter for udøvere af dans og teateraktiviteter. Endelig skal lokalsamfundet i bydelen kunne bruge huset til selvorganiserede aktiviteter. Dette gælder i øvrigt for kommunens borgere som helhed. De traditionelle faciliteter er udfordret af nye tider, hvor der bl.a. ses nye idrætsvaner, brugergrupper og et stigende antal selvorganiserede aktiviteter, og rigtig mange — især børn og unge — der kaster sig over nye og især udendørs aktiviteter som f.eks. parkour, skating og crossfit. Med nye tider følger også, at idrættens positive effekter er eftertragtet i arbejdet på flere andre velfærdsområder. Det gælder bl.a. den positive effekt på børn og unges læring og trivsel såvel som effekt på psykisk syges mentale og fysiske sundhed etc. Det gælder også koblingen mellem idrættens rammer og rammer for kunst, dans, musik og andre kulturelle æstetiske udtryksformer, der også er vigtige for børn og unges dannelsesproces og demokratiske udvikling. Nye tider i idrætten er i den sammenhæng en kobling til et nyt liv for kulturarven og kulturmiljøet hvor bl.a. børn og unge tager kulturarven, kulturmiljøet og naturen langs Greves kyststrækning i brug som rum for selvorganiseret og foreningsorganiseret kultur-, strand- og idrætsaktiviteter. Huset skal ud over faciliteter til idræt opbygges af fleksible rum til kommunale institutioner som fx dagtilbud, dagpleje, klub, musikskole, dans, billedkunst — så rammerne er ideelle til on-location-partnerskaber mellem skolen, foreningsidrætten og kommunale aktiviteter. Den arkitektoniske ambition er at opføre et hus, afspejler funktioner og bruger-grupper i arkitektur og udformning, og kan skrive sig ind i Greves fremtidige bygningsarv, for eksempel gennem referencer til Mosede Forts bygningsmasse og voldanlæg. Ønsket til landskabsbearbejdningen omkring huset er en klar reference til voldanlægget ved Mosede Fort, der vil være ideel til f.eks. parkour, skating og crossfit. Det grønne skov- og moseområde, der ligger i tilknytning til byggefeltet, bør aktivt indtænkes i det samlede anlæg, ligesom der med fordel kan tænkes i aktiverende forbindelser mellem de eksisterende tilgrænsende institutioner og fritidsanlæg. Byggefeltet er i direkte kontakt med eksisterende idrætsanlæg samt skole- og institutionsbyggeri, og åbner sig op mod den tilstødende boldbane. Det er et særligt ønske, at konceptet for huset i særlig grad er robust overfor senere tilføjelser som f.eks. institutionsbyggeri.
Dokumenttype
Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:017814-2016:TEXT:DA:HTML
Deadline
16-02-2016 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Greve Kommune
Adresse
Rådhusholmen 10 2670 Greve
CPV kode
71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 71210000-3 - Arkitektrådgivning 71220000-6 - Arkitektprojektering 71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering 71420000-8 - Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
Udbudsform
B - (beskrivelse mangler)
Titel
Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2016/S 029-046182
Kort beskrivelse
Opgaven omfatter rådgivning i totalrådgivning vedr opførelse af idrætsbyggeri i Greve Kommune. Udbuddet er et ud af 3 selvstændige udbud som indgår i et fælles projekt, som kommunerne Greve, Kalundborg og Slagelse har igangsat med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Konkurrencen gennemføres som et udbud med forhandling, iht. lov nr. 1564 af 15.december 2015 §61. De tre kommuner og Lokale- og Anlægsfonden udfører i samarbejde et fælles projekt om fremtidens idrætsbyggeri. Der er således tale om et fælles projekt, som udbydes i tre (3) selvstændige kontrakter omfattende totalrådgivning. Projektet forventes at være på ca. 2.500 m2. Den økonomiske ramme for projektet er ca. 30 — 60 mio. kr. herunder (minimum) 3-5 mio. kr. til bearbejdning af bygningens nære udearealer. Den økonomiske ramme er inkl. totalrådgiverhonorar som udgør 15 % af den samlede anlægssum jf. vedlagte kontrakt.
Dokumenttype
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger
Udbudsdetaljer
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046182-2016:TEXT:DA:HTML
Deadline
16-02-2016 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Greve Kommune
Adresse
Rådhusholmen 10 2670 Greve
CPV kode
71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 71210000-3 - Arkitektrådgivning 71220000-6 - Arkitektprojektering 71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering 71420000-8 - Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
Udbudsform
B - (beskrivelse mangler)
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Greve Kommune
Adresse
Rådhusholmen 10 2670 Greve
CPV kode
71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 71210000-3 - Arkitektrådgivning 71220000-6 - Arkitektprojektering 71310000-4 - Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering 71420000-8 - Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
Udbudsform
B - (beskrivelse mangler)

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB