« Back to Search« Back to SearchSearch » Policy Advisor A Social participation / Houses of the borough - City of Venlo  Gemeente Venlo

Policy Advisor A Social participation / Houses of the borough - City of Venlo

  Venlo Netherlands — Gemeente Venlo
Published December 9, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€70.00
Winner
Flexkwaliteit Postbus 210 6680AE Bemmel (NL) E-mail: dennispouwels@flexkwaliteit.nl
City Venlo wants to set an example in the area of ​​the cradle-to-cradle principle. Municipal organization The inhabitants also tangible, of how the organization wants to present: transparent, accessible, efficient and human dimension. Department of Social Development MO The department consists of two teams: Team Participation and Personal development and team Vitality, Care and Safety, and a supporting / advisory unit under the direct supervision of the department head. Team Participation and Deployment The team is responsible for two key challenges that have been expressed in the social structure plan as follows: 1. Everyone contributes to power: join (Participation). 2. Everyone develops his skills: personal development (Deployment). The team gives form and substance to the implementation of the decentralization challenges in the social domain. The team provides policy interpretation to the following subjects or themes: social participation; Volunteers and informal care (as part of the WMO), social property, accommodation policy, participation Act (decentralization task), youth (care) (decentralization of quotation), education, sports and culture. Homes Wijk This will include form that volunteers play a role in organizing and providing day care for people who need them. Within the concept of the House district are organized various activities for and by citizens: Meet; the District House is an accessible meeting place for residents, associations and people who receive some form of day care. The continued development of neighborhood and residents' networks is therefore of great importance. Integral daytime activities; The District House should facilitate both indexed and non indexed counseling and day care; For complex questions a volunteer will ask the assistance of a professional. Within the district, the House of social neighborhood team takes an important place. It is not a headline on the existing infrastructure, the new access support. In summary, the professional crowd is reduced to an integral approach based on so-called kitchen table conversations a life care plan is drawn up which will start from the possibilities of the citizen and his network. [1] In most cases, a combination of a community property and a residential care complex. [2] The targets of 2008 and 2009 are combined in Social Structure. Policy Adviser, Social Participation / Homes Wijk (1.0 fte) In particular, the functions' develop and meet "within houses of the district must be defined further in the short term.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Venlo Garnizoenweg 3 5928NA Venlo (NL) Internetadres(sen): Gepubliceerde gunningen
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Beleidsadviseur A Maatschappelijke participatie/Huizen van de Wijk
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Belangrijkste plaats van dienstverlening: Venlo
De aankondiging betreft
De sluiting van een raamovereenkomst
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Stad Venlo Venlo is een stad met ongeveer 100.000 inwoners. Het is een goed bereikbare stad in een bijzondere regio met vele gezichten: van hypermoderne glasindustrie en innovatieve agribusiness, van logistiek, verkeersknooppunten en Maasoevers, tot kunst, cultuur en toerisme. Venlo is een dynamische en levendige stad waar iedereen welkom is, een stad die ruimte biedt aan de toekomst. Venlo wil graag een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van het cradle to cradle principe. Gemeentelijke organisatie De gemeente Venlo is een moderne organisatie, toegerust om verder te bouwen aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De gemeente is een ambitieus verandertraject ingegaan dat leidt tot minder gelaagdheid, meer ontschotting en een verantwoordelijkheid die laag in de organisatie ligt. Betere samenwerking en dienstverlening krijgen een extra impuls door het nieuwe gemeentelijke stadskantoor dat eind 2015 gereed zal zijn. De inwoners maken dan ook tastbaar mee hoe de organisatie zich wil presenteren: transparant, toegankelijk, efficiënt en met menselijke maat. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is de strategische beleidsafdeling in het sociaal domein. In de komende jaren geeft de afdeling MO vanuit lokaal en (boven) regionaal perspectief vorm en inhoud aan de vertaling van de Visie Venlo 2030 en de Sociale Structuurvisie. Hierin is verwoord dat de gemeente er naar streeft dat alle inwoners van Venlo actief meedoen aan de samenleving vanuit het principe ‘de burger aan zet’. Daarbij staat de afdeling voor de taak om – samen met andere afdelingen intern en de maatschappelijke partners extern – een aantal rijks- en provinciale taken op het gebied van begeleiding en verzorging, participatie en jeugdzorg over te nemen en zelf uit te voeren. Tevens gaat de afdeling de samenwerkingsrelatie met haar uitvoeringspartners verder professionaliseren. De afdeling MO bestaat uit twee teams: het team Participatie en Ontplooiing en het team Vitaal, Zorg en Veiligheid, en uit een ondersteunende / adviserende eenheid onder directe aansturing van het afdelingshoofd. Team Participatie en Ontplooiing Het team is verantwoordelijk voor een tweetal kernopgaven die in de sociale structuurvisie als volgt zijn verwoord: 1. Iedereen levert een bijdrage naar vermogen: meedoen (Participatie). 2. Iedereen ontwikkelt zijn competenties: persoonlijke ontwikkeling (Ontplooiing). Het team geeft vorm en inhoud aan de implementatie van de decentralisatie-opgaven in het sociaal domein. Het team geeft beleidsmatig invulling aan de volgende onderwerpen of thema’s: maatschappelijke participatie; vrijwilligers en mantelzorg (als onderdeel van de Wmo), maatschappelijk vastgoed, accommodatiebeleid,  Participatiewet (decentralisatieopgave), jeugd(zorg) (decentralisatieopgave), onderwijs, sport en cultuur. Huizen van de Wijk Het concept Huis van de Wijk[1] is de uitwerking van de visie ‘Thuis Zijn in de Buurt’[2] en is gebaseerd op een verregaande vorm van samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en bewoners. Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsplaats waar wijkbewoners zich thuis voelen, waar ze andere wijkbewoners kunnen ontmoeten. Ook heeft het Huis van de Wijk een rol in het bij elkaar brengen van eventuele (ondersteunings)vragen en oplossingen voor deze vragen. Het Huis van de Wijk is een plaats waar actief burgerschap wordt gestimuleerd. Dit krijgt o.a. vorm doordat vrijwilligers een rol spelen bij het organiseren en verzorgen van dagbesteding voor burgers die hieraan behoefte hebben. Binnen het concept Huis van de Wijk worden verschillende activiteiten voor en door burgers georganiseerd: 1. Ontmoeten; het Huis van de Wijk is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners, verenigingen en mensen die er een bepaalde vorm van dagbesteding ontvangen. 2. Ontplooien: ontplooien in de zin van de ontwikkeling die burgers en professionals moeten doormaken om op een nieuwe manier te kijken naar hun eigen inzet en die van anderen (bewoners en professionals). De transformatie kan alleen slagen als eenieder in een ‘andere stand’ wordt gebracht. Het doorontwikkelen van buurt- en bewonersnetwerken is dan ook van groot belang. 3. Integrale dagbesteding; het Huis van de Wijk moet zowel de geïndiceerde als niet geïndiceerde begeleiding en dagbesteding faciliteren; 4. Informatie en advies: Binnen het huis van de wijk kan een burger terecht met zijn vragen, en wordt geholpen door een andere burger (vrijwilliger). Er is sprake van halen en brengen. Bij complexe vragen zal een vrijwilliger de ondersteuning van een professional vragen. Binnen het Huis van de Wijk neemt het sociale wijkteam een belangrijke plaats in. Sociale wijkteams vormen de spil in de toegang naar ondersteuning op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Het  sociale wijkteam wordt het vliegwiel voor een andere houding van uitvoerende professionals richting onze inwoners. De aanpak is gericht op het oplossend vermogen van burgers en professionals in de wijk zelf. De werkwijze van de sociale wijkteams gaat uit van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. Indien dit niet voldoende is, kan gebruik worden gemaakt van collectieve voorzieningen en wanneer dit ook niet voldoende blijkt te zijn wordt individuele (professionele) ondersteuning ingezet. Met deze werkwijze geven we de regie weer aan de burger en zetten mensen in hun eigen kracht. Daarmee maken we  de transformatieopgave mogelijk. De huidige infrastructuur van hulp- en dienstverlening aan burgers wordt met de inrichting van sociale wijkteams opnieuw geordend. Het is geen kop op de bestaande infrastructuur, het wordt de nieuwe toegang tot ondersteuning. Kort samengevat wordt de professionele drukte teruggebracht tot een integrale aanpak waarbij aan de hand van zogenaamde keukentafelgesprekken een leefzorgplan wordt opgesteld dat start vanuit de mogelijkheden van de burger en zijn netwerk. [1] In de meeste gevallen betreft het een combinatie van een gemeenschapsaccommodatie en een woon-zorg-complex. [2] De doelstellingen uit 2008 en 2009 komen samen in Sociale Structuurvisie. De beleidsadviseur A Maatschappelijke Participatie/Huizen van de Wijk (1,0 fte) De beleidsadviseur A Maatschappelijke Participatie/Huizen van de Wijk is een strategisch beleidsadviseur op het gebied van  maatschappelijke participatie. Hij werkt aan de verdere doorontwikkeling van Huizen van de Wijk en plaatst dit in een breder (financieel) perspectief. Met name de functies ‘ontplooien en ontmoeten’ binnen Huizen van de Wijk moeten op korte termijn verder vormgegeven worden. In december 2015 wordt een tussenevaluatie voor Huizen van de Wijk opgeleverd. Hieruit volgen een aantal vervolgopdrachten die door deze functionaris opgepakt moeten worden. De beleidsadviseur draagt dan ook zorg voor de verdere afwikkeling van de evaluatie van het beleid Huizen van de Wijk. Verder ontwikkelt en handhaaft deze functionaris een netwerk met de maatschappelijke partners. Ook is deze functionaris een gesprekspartner t.a.v. accommodatie- en vastgoedbeleid.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
79000000:Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 70,00 Munt: EUR Zonder BTW
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja Aankondiging van een opdracht
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
09/12/2015
Aantal ontvangen inschrijvingen
9
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Flexkwaliteit Postbus 210 6680AE Bemmel (NL) E-mail: dennispouwels@flexkwaliteit.nl
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
09/12/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB