« Back to Search« Back to SearchSearch » WMO Consultant - Town Lansingerland  Gemeente Lansingerland

WMO Consultant - Town Lansingerland

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published July 30, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€50.00
Winner
Maandag Interim Talent B.V. K.P. van der Mandelelaan 32 3062MB Rotterdam (NL) E-mail: rotterdam@maandag.nl
Lansingerland is a dynamic town in the heart of the Rotterdam region, comprising the cores Berkel and Rodenrijs, Bergschenhoek and Bleiswijk. The municipality is characterized by residential areas and good facilities such as shops, schools, sports and leisure facilities and a thriving society. Community, entrepreneurship and sustainability determine our identity. Lansingerland Greenport as the knowledge center for high-tech agribusiness and developing more and more as a logistics center. More than 260 hectares are reserved for innovative and recreational companies (more than in neighboring city of Rotterdam). The municipality Lansingerland has over 56,000 inhabitants. The next time we face major challenges, such as shaping the decentralizations of the social domain and solving the problems caused in part by sluggish housing. Where did you come to work? The Public Affairs department is working hard to deliver excellent local products and services to the residents of Lansingerland. Citizen and led work are of paramount importance. All public related services come together physically. The team & Youth Social Support is engaged in the implementation of the Social Support Act and the juvenile law. Job Information: Conducting comprehensive interrogation interviews with residents, preparing a support plan and assessing if necessary. necessary customization facilities (individual facilities 'old' WMO).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1 2662SB Bergschenhoek (NL) Ter attentie van: Jordy Steenbergen E-mail: lansingerland@driessen.nl Internetadres(sen): Gepubliceerde gunningen
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
WMO Consulent
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Belangrijkste plaats van dienstverlening: Bergschenhoek
De aankondiging betreft
De sluiting van een raamovereenkomst
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. De gemeente kenmerkt zich door mooie woonwijken en goede voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden en een rijk verenigingsleven. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen daarbij onze identiteit. Lansingerland is als Greenport hèt kenniscentrum voor high tech agrobusiness en ontwikkelt zich steeds meer als logistiek centrum. Ruim 260 hectaren zijn gereserveerd voor innovatieve en recreatieve bedrijven (meer dan in buurstad Rotterdam). De gemeente Lansingerland heeft ruim 56.000 inwoners. De komende tijd staan wij voor grote uitdagingen, zoals het vormgeven van de decentralisaties van het sociale domein en het oplossen van de problemen die mede veroorzaakt zijn door achterblijvende woningbouw. Waar kom je te werken? De afdeling Publiekszaken werkt hard aan het leveren van uitstekende gemeentelijke producten en diensten aan de inwoners van Lansingerland. Burgerparticipatie en vraaggericht werken staan hoog in het vaandel. Alle publiek gerelateerde diensten komen hier fysiek bij elkaar. Het team Maatschappelijke ondersteuning & Jeugd houdt zich bezig met de uitvoering van de  Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Opdrachtinformatie: Het voeren van brede uitvraaggesprekken met inwoners, het opstellen van een ondersteuningsplan en het beoordelen van evt. noodzakelijke maatwerkvoorzieningen (individuele voorzieningen ‘oude’ WMO).
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
79000000:Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 50,00 Munt: EUR Zonder BTW
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja Aankondiging van een opdracht
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
30/07/2015
Aantal ontvangen inschrijvingen
5
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Maandag Interim Talent B.V. K.P. van der Mandelelaan 32 3062MB Rotterdam (NL) E-mail: rotterdam@maandag.nl
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
30/07/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB