« Back to Search« Back to SearchSearch » MFPs and reproduction services - ID College  ID College

MFPs and reproduction services - ID College

  Gouda Netherlands — ID College
Published April 14, 2015 — Deadline May 1, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
The contract involves the supply and provision of printing capacity at the locations of ID College tailored to the needs and service as described in the Descriptive Document. In addition, it refers to the care of the Repro Facility incl. Staffing of these repro facility where students and staff can go to his / her questions about the repro. The Repro provides besides the high-volume print jobs from ID College (assignments of teachers) also the study material in the form of readers. These are distributed to the students through a distributor of educational materials and paid for by the students. ID College proposes increasing reading digitally available to its students. In time, serve readers without a distributor students can be delivered from the digital learning environment.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
ID College 571977528 Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda ( Nederland ) Ter attentie van: T. Hoekstra Telefoon: +31 623898385, E-mail: tehoekstra@idcollege.nl Internetadres(sen): www.idcollege.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=55715 Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=55715
TYPE AANKOOPCENTRALE
Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
MFP's en reproductiediensten
Korte beschrijving
De opdracht betreft het leveren en verzorgen van printcapaciteit op de locaties van ID College afgestemd op de behoefte en het serviceniveau zoals deze in het Beschrijvend document is beschreven. Daarnaast betreft dit het verzorgen van de Reprofaciliteit incl. bemensing van deze reprofaciliteit waar student en medewerker terecht kan voor zijn/haar vragen m.b.t. de repro. De Repro verzorgt naast de hoogvolume printopdrachten van ID College (opdrachten van docenten) ook het studiemateriaal in de vorm van readers. Deze worden via een distributeur van lesmaterialen aan de studenten verspreid en door de studenten betaald. ID College stelt steeds meer studiemateriaal digitaal ter beschikking aan haar studenten. Op termijn dienen readers zonder distributeur aan studenten geleverd te kunnen worden vanuit de digitale leeromgeving.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 30232100-5 (Printers en plotters) Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 30121300-6 (Reproductiemachines) Hoofdcategorieën: 30121100-4 (Fotokopieerapparaten)
Type procedure
Openbaar
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender Inloggegevens: TED06 Referentie van de aankondiging: 2015-052956
Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft
Nummer van de aankondiging in het PB: 2015/S 047-080986 04/03/2015
Datum van verzending van deze aankondiging
04/03/2015
DEZE AANKONDIGING BETREFT
Rectificatie
Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken
In de oorspronkelijke aankondiging
Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
-
Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging
Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van: 15/04/2015 12:00 Te lezen: 01/05/2015 12:00 Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend In plaats van: 15/04/2015 12:00 Te lezen: 01/05/2015 12:01
Te corrigeren adressen en contactpunten
-
Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Toe te voegen tekst: Dagen: 90
OVERIGE NADERE INLICHTINGEN
Vanwege beantwoording van relevante vragen die na publicatie van de nota van inlichtingen zijn ontvangen, wordt de uiterlijke termijn van ontvangst van inschrijvingen verlengd. De antwoorden op deze ontvangen vragen verwachten wij uiterlijk volgende week te kunnen publiceren.
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
14/04/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB