« Back to Search« Back to SearchSearch » WMO Consultant - Town Lansingerland  Gemeente Lansingerland

WMO Consultant - Town Lansingerland

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published July 10, 2015 — Deadline July 23, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Lansingerland is a dynamic town in the heart of the Rotterdam region, comprising the cores Berkel and Rodenrijs, Bergschenhoek and Bleiswijk. The municipality is characterized by residential areas and good facilities such as shops, schools, sports and leisure facilities and a thriving society. Community, entrepreneurship and sustainability determine our identity. Lansingerland Greenport as the knowledge center for high-tech agribusiness and developing more and more as a logistics center. More than 260 hectares are reserved for innovative and recreational companies (more than neighboring city of Rotterdam). The municipality Lansingerland has over 56,000 inhabitants. The next time we face major challenges, such as shaping the decentralizations of the social domain and solving the problems caused in part by sluggish housing. Where are you working? The Public Affairs department is working hard to deliver excellent local products and services to the residents of Lansingerland. Citizen and led work are of paramount importance. All related public services come together physically. The team & Youth Social Support is engaged in the implementation of the Social Support Act and the juvenile law. Job Information: Conducting broad interrogation interviews with residents, preparing a support plan and assessing if necessary. necessary customization features (individual facilities 'old' WMO).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1 2662SB Bergschenhoek (NL) Ter attentie van: Jordy Steenbergen E-mail: lansingerland@driessen.nl Internetadres(sen): WMO Consulent
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
WMO Consulent
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 22. Arbeidsbemiddeling Belangrijkste plaats van dienstverlening: Bergschenhoek
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. De gemeente kenmerkt zich door mooie woonwijken en goede voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden en een rijk verenigingsleven. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen daarbij onze identiteit. Lansingerland is als Greenport hèt kenniscentrum voor high tech agrobusiness en ontwikkelt zich steeds meer als logistiek centrum. Ruim 260 hectaren zijn gereserveerd voor innovatieve en recreatieve bedrijven (meer dan in buurstad Rotterdam). De gemeente Lansingerland heeft ruim 56.000 inwoners. De komende tijd staan wij voor grote uitdagingen, zoals het vormgeven van de decentralisaties van het sociale domein en het oplossen van de problemen die mede veroorzaakt zijn door achterblijvende woningbouw. Waar kom je te werken? De afdeling Publiekszaken werkt hard aan het leveren van uitstekende gemeentelijke producten en diensten aan de inwoners van Lansingerland. Burgerparticipatie en vraaggericht werken staan hoog in het vaandel. Alle publiek gerelateerde diensten komen hier fysiek bij elkaar. Het team Maatschappelijke ondersteuning & Jeugd houdt zich bezig met de uitvoering van de  Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Opdrachtinformatie: Het voeren van brede uitvraaggesprekken met inwoners, het opstellen van een ondersteuningsplan en het beoordelen van evt. noodzakelijke maatwerkvoorzieningen (individuele voorzieningen ‘oude’ WMO).
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
79000000:Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Opties
ja Aantal mogelijke verlengingen: 3 in geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: in maanden: 1
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Aanvang: 24/08/2015 Voltooiing: 31/12/2015
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
-
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
-
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
-
Voorbehouden opdrachten
neen
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23/07/2015 09:00
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
- Andere: NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2015 00:00
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
10/07/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB