« Back to Search« Back to SearchSearch » Professional competence Management System - Safety Region Noord Holland  Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Professional competence Management System - Safety Region Noord Holland

  ALKMAAR Netherlands — Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Published May 12, 2015 — Deadline June 23, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
VR NHN maintains this contract by one party to enter into a contract to deliver, deploy, manage and maintain a web based Competence Management System (VMS) for a maximum contract period of 8 years. The VMS should the processes related skills (such as education, training, practice, compensation, roast and insert registration) to support, connect to other systems for facility and financial purposes and the need to provide management information

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Veiligheidsregio Noord Holland Noord 61711067 Hertog Aalbrechtweg 22, 1823DL ALKMAAR ( Nederland ) Ter attentie van: Devie Boekel Telefoon: +31 725675010, E-mail: inkoop@veiligheidsregio-nhn.nl Internetadres(sen): www.veiligheidsregio-nhn.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=57404 Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=57404 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Openbare orde en veiligheid De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Vakbekwaamheids Management Systeem
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 27. Overige diensten Belangrijkste plaats van dienstverlening: Nederland NUTS-code: NL
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
VR NHN beoogt met deze aanbesteding met één partij een overeenkomst aan te gaan voor het leveren, implementeren, beheren en onderhouden van een ‘web based’ Vakbekwaamheid Management Systeem (VMS) voor een maximale contractperiode van 8 jaar. Het VMS dient de processen rondom vakbekwaamheid (zoals opleiden, trainen, oefenen, vergoeden, roosteren en inzetregistratie) te ondersteunen, te koppelen aan andere systemen voor facilitaire en financiële doeleinden en in de behoefte aan managementinformatie te voorzien
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 48000000-8 (Software en informatiesystemen)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Totale hoeveelheid of omvang
Zie Offerteleidraad.
Opties
neen
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
-
Verlangde borgsommen en waarborgen
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
neen -
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Voorbehouden opdrachten
-
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Openbaar
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
-
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
-
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
VMS-C1783
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/06/2015 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23/06/2015 12:00
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
-
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
NL Andere: -
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2015 12:00 Plaats: - Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
PERIODIEKE OPDRACHT
neen
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
12/05/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB