« Back to Search« Back to SearchSearch » Work Broker - Town Lansingerland  Gemeente Lansingerland

Work Broker - Town Lansingerland

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published May 6, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€55.00
Winner
Matching Overheidspersoneel Jan van Galenstraat 88 3115JG Schiedam (NL) E-mail: r.sewrattan@matchme.nl
For the labor market region of South Holland Central is the employer service Lansingerland looking for a job broker for 32 hours per week. The employer service Lansingerland works in the region closely together with other Zoetermeer. Together they have developed products and approach employers in the regional labor market. The agents work in the labor market region make up the "vacancy", where work is based on the question of the employer. This question is linked to the supply of candidates with the reintegration counselors in caseload. Core task: matching. The work broker's activities include working with the intensive supervision of claimants for a job or work experience, and is supportive to the reintegration consultant. The work broker makes contacts with employers, researches and analyzes where they need to have and then matches job seekers with these employers. The employment agency has an important key role between employers and reintegration consultants with the aim to assist claimants to a (regular) job. You are a driven person with excellent interpersonal skills to present themselves professionally know. You have a passionate commercial and results-oriented attitude and affinity with the audience. Networks denotes the blood. Activities: • Maintain and expand the network of companies and institutions in the region of South Holland Central; • Placing candidates in that network; • Keeping abreast of market developments and translate these developments into opportunities and threats for our candidates; • Provide adequate information about what the employer service, and behind it the whole church has to offer employers; • Short and to the point report on this in the designated automation system.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1 2662SB Bergschenhoek (NL) Ter attentie van: Jordy Steenbergen E-mail: lansingerland@driessen.nl Internetadres(sen): Gepubliceerde gunningen
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Werkmakelaar
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Belangrijkste plaats van dienstverlening: Lansingerland
De aankondiging betreft
De sluiting van een raamovereenkomst
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal is het werkgeversservicepunt Lansingerland op zoek naar een werkmakelaar voor 32 uur per week. Het werkgeversservicepunt Lansingerland werkt in de regio nauw samen met onder andere Zoetermeer. Gezamenlijk hebben zij producten ontwikkeld en benaderen werkgevers in de regionale arbeidsmarkt. De werkmakelaars in de arbeidsmarktregio vormen samen de “vacaturebank”, waarbij gewerkt wordt vanuit de vraag van de werkgever. Deze vraag wordt gekoppeld aan het aanbod van kandidaten die de re-integratieconsulenten in caseload hebben. Kerntaak: matching. De werkmakelaar houdt zich onder andere bezig met de intensieve begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar een baan of werkervaringsplaats en is ondersteunend aan de re-integratieconsulent. De werkmakelaar legt contacten met werkgevers, onderzoekt en analyseert waar zij behoefte aan hebben en matcht vervolgens werkzoekenden met deze werkgevers. De werkmakelaar heeft dus een belangrijke sleutelrol tussen werkgevers en re-integratieconsulenten met als doel uitkeringsgerechtigden aan een (reguliere) baan te helpen. Je bent een gedreven persoon met uitstekende contactuele vaardigheden die zich professioneel weet te presenteren. Je hebt een gedreven commerciële en resultaatgerichte instelling en affiniteit met de doelgroep. Netwerken zit je in het bloed. Werkzaamheden: • Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van bedrijven en instellingen in de regio Zuid-Holland Centraal; • Plaatsen van kandidaten in dat netwerk; • Bijhouden van marktontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in kansen en bedreigingen voor onze kandidaten; • Geven van adequate informatie over wat het werkgeversservicepunt, en daarachter de gehele gemeente, aan werkgevers te bieden heeft; • Kort en to the point rapporteren hierover in het daartoe aangewezen geautomatiseerde systeem.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
79000000:Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 55,00 Munt: EUR Zonder BTW
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja Aankondiging van een opdracht
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
06/05/2015
Aantal ontvangen inschrijvingen
26
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Matching Overheidspersoneel Jan van Galenstraat 88 3115JG Schiedam (NL) E-mail: r.sewrattan@matchme.nl
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
06/05/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB