« Back to Search« Back to SearchSearch » Driestar Education - Educational Driestar  Driestar Educatief

Driestar Education - Educational Driestar

  Gouda Netherlands — Driestar Educatief
Published October 30, 2014 — Deadline September 11, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Schoonmaakbedrijf Heuvelman BV Meridiaan 30 Gouda, 2801 DA Nederland
It concerns the cleaning maintenance of the location Gouda and window.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Driestar Educatief 5242405 Burgemeester Jamessingel 2, 2083 PD Gouda ( Nederland ) Ter attentie van: Sander de Schepper Telefoon: +31 555384545, E-mail: advies@masterkey.nl Internetadres(sen): www.driestar-educatief.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=45204
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Driestar Educatief
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 14. Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gouda NUTS-code: NL
De aankondiging betreft
-
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het betreft het schoonmaakonderhoud en glasbewassing van de locatie te Gouda.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90919300-5 (Schoonmaken van scholen)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: Kwalitatieve criteria Beschrijving: Het betreft een casus en een interview Vereisten: - WeegFactor: 50 Criterium: Financiele criteria Beschrijving: Het betreft de totaalprijs Vereisten: - WeegFactor: 50
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
sds/b 20140700EDU
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
22/10/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Schoonmaakbedrijf Heuvelman BV Meridiaan 30 Gouda, 2801 DA Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: - aantal jaar: 1
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Den Haag (Nederland)
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Alcatel periode
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
30/10/2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB