« Back to Search« Back to SearchSearch » EA Schoonmaakdienstverlening serving SSONML Foundation - Foundation Special Education North and Central Limburg  Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg

EA Schoonmaakdienstverlening serving SSONML Foundation - Foundation Special Education North and Central Limburg

  Venlo Netherlands — Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg
Published March 19, 2015 — Deadline December 8, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€160.00k
Winner
Hago B.V. In de Cramer 8 Heerlen, 6411 GS Nederland
Contracting authority as a basis for this tender states that: '' The daily yield of clean school at an agreed price. " Here the concept of "clean" for objective measurement based on multiple independent VSR KMS 3.0 control. The cleaning is carried out of such quality that it is a business card for the appropriate cleaning, executive staff and the schools.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg 221822144 Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo ( Nederland ) Ter attentie van: Paul van Sleeuwen Telefoon: +31 263701476, E-mail: SSONML@pro-mereor.nl Internetadres(sen): www.ssonml.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=54071
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
EA Schoonmaakdienstverlening t.b.v. Stichting SSONML
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 14. Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed Belangrijkste plaats van dienstverlening: Venlo NUTS-code: NL, NL421
De aankondiging betreft
-
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Aanbestedende dienst heeft als uitgangspunt voor deze aanbesteding het volgende gesteld: ‘‘Het dagelijks opleveren van schone schoolgebouwen tegen een vooraf overeengekomen prijs”. Hierbij is de kwalificatie “schoon” objectief te meten op basis van meerdere onafhankelijke VSR-KMS 3.0 controle. Het uitgevoerde schoonmaakwerk is van zodanige kwaliteit dat dit een visitekaartje is voor het betreffende schoonmaakbedrijf, de uitvoerende medewerkers en de betreffende scholen.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90900000-6 (Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja - Nummer van de aankondiging in het PB: - van: - Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 210-372223 van: 31/10/2014 - Nummer van de aankondiging in het PBEU: - van: - Andere eerdere aankondigingen: neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
13/01/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Hago B.V. In de Cramer 8 Heerlen, 6411 GS Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: Waarde: 160000 Munt: EUR Zonder BTW Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
13/01/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 0 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Hago B.V. In de Cramer 8 Heerlen, 6411 GS Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: Waarde: 160000 Munt: EUR Zonder BTW Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
19/03/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB