« Back to Search« Back to SearchSearch » Senior Advisor HR - Municipality Lansingerland  Gemeente Lansingerland

Senior Advisor HR - Municipality Lansingerland

  BERGSHENHOEK Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published October 30, 2014
|
Notice type
Award notice
Value
€72.00
Winner
Haagse Beek organisatieadvies Plein 8 C, Den Haag, 2511 CR Nederland
At the Department of Administrative Affairs, Team Management, Personnel and Organisation we look for failure by illness an experienced consultant P & O who can support us in the following tasks: - Advising and supporting the board, management and employees of the municipality Lansingerland in the field of personnel and organization; - You develop human resources and associated HRM tools; - You provide management information on personnel and personnel budgets to management; - You're both oracle as an intermediary.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Lansingerland 60484792 Tobias Asserlaan 1, 2662 SB BERGSHENHOEK ( Nederland ) Ter attentie van: Jordy Steenbergen Telefoon: +31 108004000, Fax: +31 108004001 E-mail: inkoop@lansingerland.nl Internetadres(sen): www.lansingerland.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=45209
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Senior adviseur P&O
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 11. Advies inzake bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten Belangrijkste plaats van dienstverlening: NEDERLAND NUTS-code: NL
De aankondiging betreft
-
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Op de afdeling Bestuurszaken, team Bestuur, Personeel en Organisatie zoeken we vanwege uitval door ziekte een ervaren adviseur P&O die ons kan ondersteunen in de volgende taken: - Adviseren en ondersteunen van directie, management en medewerkers van de gemeente Lansingerland op het gebied van personeel en organisatie; - Je ontwikkelt personeelsbeleid en de bijbehorende HRM-instrumenten; - Je levert stuurinformatie over personeel en personeelsbudgetten aan het management; - Je bent zowel vraagbaak als intermediair.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 73000000-2 (Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld onder k) en l) in bijlage D)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: Werkervaring Beschrijving: Méér dan vijf jaar ervaring op het gebied van advisering op HRM-vraagstukken bij een gemeentelijke organisatie Vereisten: -
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
28/10/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 29 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Haagse Beek organisatieadvies Plein 8 C, Den Haag, 2511 CR Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 72 Munt: EUR Zonder BTW
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
30/10/2014
Rechtvaardiging procedure zonder voorafgaande bekendmaking
Aanbesteding van een IIB dienst
Motivering procedure zonder voorafgaande bekendmaking
Systeemtechnische reden.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB