« Back to Search« Back to SearchSearch » EA Schoonmaakdienstverlening serving SSONML Foundation - Foundation Special Education North and Central Limburg  Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg

EA Schoonmaakdienstverlening serving SSONML Foundation - Foundation Special Education North and Central Limburg

  Venlo Netherlands — Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg
Published October 28, 2014 — Deadline December 8, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Contracting authority as a basis for this tender states that: '' The daily yield of clean school at a pre-agreed price. " Is the qualification "clean" to acknowledge objectively measure based on multiple independent VSR KMS 3.0 control. The cleaning work performed is of such quality that it is a calling card for the appropriate cleaning, executive staff and the respective schools.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg 221822144 Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo ( Nederland ) Ter attentie van: Paul van Sleeuwen Telefoon: +31 263701476, E-mail: SSONML@pro-mereor.nl Internetadres(sen): www.ssonml.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=45090 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
EA Schoonmaakdienstverlening t.b.v. Stichting SSONML
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 14. Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed Belangrijkste plaats van dienstverlening: Venlo NUTS-code: NL, NL421
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Aanbestedende dienst heeft als uitgangspunt voor deze aanbesteding het volgende gesteld: ‘‘Het dagelijks opleveren van schone schoolgebouwen tegen een vooraf overeengekomen prijs”. Hierbij is de kwalificatie “schoon” objectief te meten op basis van meerdere onafhankelijke VSR-KMS 3.0 controle. Het uitgevoerde schoonmaakwerk is van zodanige kwaliteit dat dit een visitekaartje is voor het betreffende schoonmaakbedrijf, de uitvoerende medewerkers en de betreffende scholen.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90900000-6 (Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
ja moeten inschrijvingen worden ingediend voor: een of meer percelen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Totale hoeveelheid of omvang
175.000 (exclusief btw per jaar) perceel 1
Opties
ja beschrijving van deze opties: geen opties Aantal mogelijke verlengingen: 3 in geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: in maanden: 12
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
-
Verlangde borgsommen en waarborgen
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
neen -
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Voorbehouden opdrachten
-
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Openbaar
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
-
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
-
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/12/2014 09:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
08/12/2014 10:00
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
-
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
NL Andere: -
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/12/2014 10:05 Plaats: - Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
PERIODIEKE OPDRACHT
neen
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
28/10/2014
KORTE BESCHRIJVING
Speciaal Onderwijs Wildveld, Roerdompstraat 5 (Venlo) Vijverhofschoolvso, De Breuken 7 (Tegelen) VSO de Velddijk, Bergstraat 58 (Tegelen) VSO de Velddijk - Hulsterweg 1 (Venlo) VSO de Velddijk, De Muts, Postweg 88 - toiletten Mytylschool Ulingshof, Ulingshofweg 26 (Venlo) ZMLK de Maaskei, Wessemerweg 3 (Heel) SO Geijsteren, Gildestraat 7a (Geijsteren) Totaal perceel 1
CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90900000-6 (Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten)
AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN
-
KORTE BESCHRIJVING
Talentencampus , Rijnbeekstraat 8 (Venlo)
CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90900000-6 (Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten)
HOEVEELHEID OF OMVANG
Talentencampus , Rijnbeekstraat 8 (Venlo)
AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN
-

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB