« Back to Search« Back to SearchSearch » cleaning and sanitation agents - County College  Graafschap College

cleaning and sanitation agents - County College

  DOETINCHEM Netherlands — Graafschap College
Published May 17, 2015 — Deadline May 5, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€7.00M
Winner
Vendor BV 34031534 Persephonestraat 38 Tilburg, 5047 TT Nederland
cleaning supplies and sanitary articles (each as separate plot) for Graafschap College Doetinchem

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Graafschap College 32375963 Slingelaan 1, mevrouw Lianne te Winkel, 7001EA DOETINCHEM ( Nederland ) Ter attentie van: Inkoop Meesters Telefoon: +31 314353616, E-mail: wke@graafschapcollege.nl Internetadres(sen): www.graafschapcollege.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=57584
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
schoonmaak en sanitaire middelen
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 14. Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed Belangrijkste plaats van dienstverlening: Doetinchem en omstreken NUTS-code: NL, NL22
De aankondiging betreft
-
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
schoonmaak en levering sanitaire artikelen (elk als apart perceel) ten behoeve van het Graafschap College te Doetinchem
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90919300-5 (Schoonmaken van scholen)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: kwaliteit Beschrijving: kwaliteit, te beoordelen aan de hand van prestatie onderbouwing, risicodossier, kansendossier en interview Vereisten: - WeegFactor: 80 Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2 Criterium: prijs Beschrijving: prijs voor het realiseren van de doelstellingen Vereisten: - WeegFactor: 20 Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja - Nummer van de aankondiging in het PB: - van: - Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 063-107458 van: 29/03/2014 - Nummer van de aankondiging in het PBEU: - van: - Andere eerdere aankondigingen: neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
27/06/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 10 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Asito BV 06045723 Plesmanweg 24 Almelo, 7602 PE Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 7000000 Munt: EUR Zonder BTW
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
27/06/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 10 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Vendor BV 34031534 Persephonestraat 38 Tilburg, 5047 TT Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 7000000 Munt: EUR Zonder BTW
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
27/06/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Asito BV 06045723 Plesmanweg 24 Almelo, 7602 PE Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 7000000 Munt: EUR Zonder BTW
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
27/06/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Vendor BV 34031534 Persephonestraat 38 Tilburg, 5047 TT Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 7000000 Munt: EUR Zonder BTW
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
17/05/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB