« Back to Search« Back to SearchSearch » European public procurement procedure IT Services Foundation School Info - Foundation School info c / o Ixion advice and tendering  Stichting SchoolInfo p/a IXion advies en aanbesteden

European public procurement procedure IT Services Foundation School Info - Foundation School info c / o Ixion advice and tendering

  RAALTE Netherlands — Stichting SchoolInfo p/a IXion advies en aanbesteden
Published April 20, 2015 — Deadline January 19, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Q Delft BV Mijnbouwplein 33 DELFT, 2628 RT Nederland
To support schools in developing Netherlands Foundation School info information products for primary and secondary education. This is done in close cooperation with the schools and with the partners. For developing information products makes School Info partly using its own staff and partly of staff of chain partners and partly by external personnel. Regarding external staff mainly applies to the outsourcing of work based on results assignments.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Stichting SchoolInfo p/a IXion advies en aanbesteden 311959562 p/a Postbus 268, 8100AG RAALTE ( Nederland ) Ter attentie van: José Haenen Telefoon: +31 572362352, E-mail: jhaenen@ixionadvies.nl Internetadres(sen): www.schoolinfo.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=56089
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Andere: Stichting Onderwijsinstelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Europese openbare aanbestedingsprocedure ICT Dienstverlening Stichting Schoolinfo
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 7. Diensten in verband met computers Belangrijkste plaats van dienstverlening: Utrecht NUTS-code: NL310
De aankondiging betreft
De sluiting van een raamovereenkomst
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Ter ondersteuning van de scholen in Nederland ontwikkelt Stichting Schoolinfo informatieproducten voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de scholen en met de ketenpartners. Voor het ontwikkelen van informatieproducten maakt Schoolinfo deels gebruik van eigen personeel, deels van personeel van ketenpartners en deels van extern personeel. Ten aanzien van extern personeel is vooral sprake van het uitbesteden van werkzaamheden op basis van resultaatopdrachten.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 72220000-3 (Systeem- en technisch advies)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
neen
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: Kwaliteit Beschrijving: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 6 Vereisten: - WeegFactor: 100 Van toepassing op: Perceel nr 1, Perceel nr 2
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja - Nummer van de aankondiging in het PB: - van: - Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 227-401167 van: 25/11/2014 - Nummer van de aankondiging in het PBEU: - van: - Andere eerdere aankondigingen: neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
27/02/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Caesar Account BV Postbus 40222 UTRECHT, 3504 AA Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
27/02/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Q Delft BV Mijnbouwplein 33 DELFT, 2628 RT Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
05/03/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Caesar Account BV Postbus 40222 UTRECHT, 3504 AA Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
05/03/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Q Delft BV Mijnbouwplein 33 DELFT, 2628 RT Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
20/04/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB