« Back to Search« Back to SearchSearch » Work Broker - Municipality Lansingerland  Gemeente Lansingerland

Work Broker - Municipality Lansingerland

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published April 17, 2015 — Deadline April 23, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
For the labor market region of South Holland Central is the employer service Lansingerland looking for a job broker for 32 hours per week. The employer service Lansingerland works closely with the region include Zoetermeer. Together they have developed products and approaching employers in the regional labor market. The working agents in the labor market region make up the "Employer", while working from the question of the employer. This question is linked to the supply of candidates with the reintegration consultants in caseload. Task: matching. The work broker adheres among other things, with the intensive supervision of claimants for a job or work experience, and is supportive to the reintegration consultant. The work broker makes contacts with employers, researches and analyzes which they need, and then matches job seekers with these employers. The work broker has an important key role between employers and reintegration consultants with the aim to assist claimants to a (regular) job. You are a motivated person with excellent communication skills who present themselves professionally know. You have a commercial driven and result oriented attitude and affinity with the target audience. Networks denotes the blood. Activities: • Maintain and expand the network of companies and institutions in the region South Holland Central; • Placing candidates in that network; • Keep track of market trends and translate these developments into threats and opportunities for our candidates; • Provide adequate information on what the employer service, and behind the whole church has to offer employers; • Short and to the point report on this in the appropriate automated system.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1 2662SB Bergschenhoek (NL) Ter attentie van: Jordy Steenbergen E-mail: lansingerland@driessen.nl Internetadres(sen): Werkmakelaar
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Werkmakelaar
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 22. Arbeidsbemiddeling Belangrijkste plaats van dienstverlening: Lansingerland
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal is het werkgeversservicepunt Lansingerland op zoek naar een werkmakelaar voor 32 uur per week. Het werkgeversservicepunt Lansingerland werkt in de regio nauw samen met onder andere Zoetermeer. Gezamenlijk hebben zij producten ontwikkeld en benaderen werkgevers in de regionale arbeidsmarkt. De werkmakelaars in de arbeidsmarktregio vormen samen de “vacaturebank”, waarbij gewerkt wordt vanuit de vraag van de werkgever. Deze vraag wordt gekoppeld aan het aanbod van kandidaten die de re-integratieconsulenten in caseload hebben. Kerntaak: matching. De werkmakelaar houdt zich onder andere bezig met de intensieve begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar een baan of werkervaringsplaats en is ondersteunend aan de re-integratieconsulent. De werkmakelaar legt contacten met werkgevers, onderzoekt en analyseert waar zij behoefte aan hebben en matcht vervolgens werkzoekenden met deze werkgevers. De werkmakelaar heeft dus een belangrijke sleutelrol tussen werkgevers en re-integratieconsulenten met als doel uitkeringsgerechtigden aan een (reguliere) baan te helpen. Je bent een gedreven persoon met uitstekende contactuele vaardigheden die zich professioneel weet te presenteren. Je hebt een gedreven commerciële en resultaatgerichte instelling en affiniteit met de doelgroep. Netwerken zit je in het bloed. Werkzaamheden: • Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van bedrijven en instellingen in de regio Zuid-Holland Centraal; • Plaatsen van kandidaten in dat netwerk; • Bijhouden van marktontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in kansen en bedreigingen voor onze kandidaten; • Geven van adequate informatie over wat het werkgeversservicepunt, en daarachter de gehele gemeente, aan werkgevers te bieden heeft; • Kort en to the point rapporteren hierover in het daartoe aangewezen geautomatiseerde systeem.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
79000000:Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Opties
ja Aantal mogelijke verlengingen: 2 in geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: in maanden: 3
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Aanvang: 04/05/2015 Voltooiing: 30/09/2015
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
-
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
-
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
-
Voorbehouden opdrachten
neen
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23/04/2015 12:00
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
- Andere: NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2015 09:00
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
17/04/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB