« Back to Search« Back to SearchSearch » Assistant Cabinet Affairs - Municipality Lansingerland  Gemeente Lansingerland

Assistant Cabinet Affairs - Municipality Lansingerland

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published October 21, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€50.00
Winner
ZuidProfs Jan van Eijckstraat 44 5062LB Oisterwijk (NL) E-mail: info@zuidprofs.nl
We are looking for an Assistant Cabinet Affairs. He / she supports the College of B & W, and in particular the Mayor at Government Affairs, provincial and municipal functions (protocol type). When it comes to the representative role of the Mayor wears the employee responsible for the contact with important actors in society, preparing and coordinating visits by the Mayor and taking care of any follow-up, organizational assurance and correspondence in this regard . Also financial / administrative tasks part of the job. The agent monitors the balance in the activities and performances (internal and external) of the Mayor. It works closely with the three administrative secretaries and communications consultants. Activities: • (Responsible for) writing speeches in collaboration with the Communications Department for representative actions; • You have a supported feature for the College of B & W, and in particular the Mayor in the preparation of official receptions and business representative nature; • You build and maintain administrative and political contacts and networks at local, regional, national and international level; • You have executive and organizational tasks for annual events such as the Royal Honour, the New Year's reception, the local Veterans Reunion, activities in the framework of the commemoration and celebration of 4th and May 5th, King's, the Nicholas entrance ceremonies and the local Veterans Day; • You treat cabinet matters of a confidential nature; • You replace your colleagues in the executive secretariat of illness or absence.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1 2662SB Bergschenhoek (NL) Ter attentie van: Jordy Steenbergen E-mail: lansingerland@driessen.nl Internetadres(sen): Gepubliceerde gunningen
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Medewerker Kabinetszaken
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeentehuis Lansingerland, Bergschenhoek
De aankondiging betreft
De sluiting van een raamovereenkomst
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
We zijn op zoek naar een Medewerker Kabinetszaken. Hij/zij ondersteunt het college van B&W en in het bijzonder de Burgemeester bij Rijksaangelegenheden, provinciale- en gemeentelijke taken (van protocollaire aard). Als het gaat om de representatieve rol van de Burgemeester draagt de medewerker zorg voor het contact met belangrijke actoren in de samenleving, het voorbereiden en coördineren van werkbezoeken van de Burgemeester en het verzorgen van de eventuele follow-up, organisatorische borging en correspondentie in dit verband. Ook financieel/administratieve taken behoren tot je takenpakket. De medewerker bewaakt de balans in de activiteiten en optredens (in- én extern) van de Burgemeester. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de drie bestuurssecretaresses en de communicatieadviseurs. Werkzaamheden: • (Mede verantwoordelijk voor) het schrijven van speeches in samenwerking met de afdeling Communicatie voor representatieve optredens; • Je hebt een ondersteunde functie naar het college van B&W en in het bijzonder de Burgemeester bij het voorbereiden van officiële ontvangsten en zaken van representatieve aard; • Je bouwt op en onderhoudt bestuurlijke en politieke contacten en netwerken op lokaal, regionaal en nationaal en internationaal niveau; • Je hebt uitvoerende en de organisatorische taken voor jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de Lintjesregen, de nieuwjaarsreceptie, de gemeentelijke Veteranenbijeenkomst, activiteiten in het kader van de herdenking en viering van 4 en 5 mei, Koningsdag, de Sinterklaasintochten en de gemeentelijke Veteranen dag; • Je behandelt kabinetszaken van vertrouwelijke aard; • Je vervangt je collega’s op het bestuurssecretariaat bij ziekte of afwezigheid.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
79000000:Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 50,00 Munt: EUR Zonder BTW
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja Aankondiging van een opdracht
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
21/10/2015
Aantal ontvangen inschrijvingen
13
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
ZuidProfs Jan van Eijckstraat 44 5062LB Oisterwijk (NL) E-mail: info@zuidprofs.nl
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
21/10/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB