« Back to Search« Back to SearchSearch » Public Market Consultation province of Friesland, concession Public Transport Southeast Friesland and Wadden - Province of Friesland  Provincie Fryslân

Public Market Consultation province of Friesland, concession Public Transport Southeast Friesland and Wadden - Province of Friesland

  Leeuwarden Netherlands — Provincie Fryslân
Published December 5, 2014 — Deadline December 18, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
This notice involves a public Marktconsultatie by province of Friesland, for the concession for public transport and East Friesland Wadden. To make the right choices now and in the future the province of Friesland wants through this market consultation early in contact with market participants. The province of Friesland wants in this way to obtain more information about existing and proven solutions from the market. It gives carriers the opportunity to give their views on the scope and feasibility of the ambitions, goals and choices of the province of Friesland in respect of public transport. An attention area is estimated that by rising costs in the transport sector there for the same operating budget less "product" will be delivered. The province of Friesland therefore emphatically wants to understand the financial consequences of the choices they make will. The Friesland province wishes using this market consultation to involve stakeholders early in the determination of the question. The results of the market consultation be involved in the drafting of the memorandum of principles and the design brief. All information related to this Market Consultation can be found in the attached and downloadable PDF document "Public Market Consultation 20141205"

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Provincie Fryslân 23461608 Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden ( Nederland ) Ter attentie van: Marcel Visser Telephone: +31 582925293, E-mail: inkoop@fryslan.nl Internet address(es): www.fryslan.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=47549 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Openbare Marktconsultatie provincie Fryslân, concessie Openbaar Vervoer Zuidoost-Fryslân en Wadden
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Category: 2. Vervoer te land, met inbegrip van vervoer per pantserwagen en koerier, met uitzondering van postvervoer Belangrijkste plaats van dienstverlening: NEDERLAND NUTS-code: NL
De aankondiging betreft
CCO
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Deze aankondiging betreft een openbare Marktconsultatie door provincie Fryslân, betreffende de concessie voor Openbaar Vervoer Zuidoost-Fryslân en Wadden. Om de juiste keuzes te maken voor nu en in de toekomst wil de provincie Fryslân middels deze marktconsultatie vroeg in contact komen met marktpartijen. De provincie Fryslân wil op deze wijze meer informatie krijgen over al bestaande en bewezen oplossingen uit de markt. Het geeft vervoerders de mogelijkheid hun visie te geven over het kader en de haalbaarheid van de ambities, doelen en keuzes van de provincie Fryslân ten aanzien van het openbaar vervoer. Een aandachtspunt daarbij is de inschatting dat door stijgende kosten in de openbaar vervoersector er voor hetzelfde exploitatiebudget minder ‘product’ zal kunnen worden geleverd. De provincie Fryslân wil daarom nadrukkelijk ook inzicht krijgen in de financiële consequenties van de keuzen die zij wil maken. De provincie Fryslân wenst met behulp van deze marktconsultatie belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de bepaling van de vraagstelling. De resultaten van de marktconsultatie worden betrokken bij het opstellen van de nota van uitgangspunten en het ontwerp programma van eisen. Alle informatie met betrekking tot deze Marktconsultatie vindt u terug in het bijgevoegde en te downloaden PDF-document "openbare Marktconsultatie 20141205"
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 60000000-8 (Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval))
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Totale hoeveelheid of omvang
De aankondiging betreft een Marktconsultatie.
Opties
neen
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
-
Verlangde borgsommen en waarborgen
-
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
-
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
Eis: Uittreksel KvK Beschrijving: Uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Toelichting op Bewijsstuk: Uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
neen -
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Eis: Betalingen premies Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies. Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt een verklaring omtrent betalingsgedrag werknemersverzekering en volksverzekering waaruit blijkt dat een gegadigde of inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen. Aanvragen bij de belastingdienst Eis: Betalingen belastingen Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van belastingen. Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt een verklaring omtrent betalingsgedrag belastingen waaruit blijkt dat een gegadigde of inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen. Aanvragen bij de belastingdienst Eis: Geen valse verklaringen Beschrijving: De onderneming of zijn bestuurder heeft bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingsprocedures zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt aan het verstrekken van valse verklaringen of zijn onderneming heeft deze inlichtingen niet, of niet volledig verstrekt. Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder verklaart dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt. Eis: Geen surseance van betaling Beschrijving: Voor de onderneming of een bestuurder ervan is geen faillissement of liquidatie aangevraagd; tegen de onderneming is geen procedure van vereffening of surseance van betaling aangevraagd. Tegen de onderneming is geen akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie aanhangig gemaakt. Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt een non-faillissementsverklaring waaruit blijkt dat een gegadigde of inschrijver niet verkeert in één van die omstandigheden. Aanvragen bij de Griffie van de Rechtbank in het arrondissement waarin de onderneming gevestigd is. Eis: Geen gerechtelijke uitspraak Beschrijving: Tegen de onderneming of een bestuurder ervan is in de afgelopen 4 jaar niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel. Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG). Eis: Geen ernstige beroepsfout Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft in de afgelopen vier jaar in de uitoefening van zijn beroep geen een ernstige fout begaan. Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG). Eis: Geen faillissement of surseance van betaling Beschrijving: De inschrijver of gegadigde verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is. Eis: Geen crimineel verleden Beschrijving: De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van: a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. Wetsverwijzing: Geen crimineel verleden Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
-
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
Eis: Kwaliteitssysteemcertificaat Beschrijving: De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaaat op basis van de norm ISO 9001 Toelichting op Bewijsstuk: Kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 "kwaliteitsmanagementsystemen- Eisen", dat betrekking heeft op de aard van het werk.
Voorbehouden opdrachten
-
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Openbaar
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
-
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
-
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium: NVT Beschrijving: - Vereisten: -
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: - Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
18/12/2014 12:00
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
-
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
NL Andere: -
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
-
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: - Plaats: - Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
PERIODIEKE OPDRACHT
neen
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
De provincie Fryslân is bevoegd voor het openbaar vervoer op het grondgebied van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel , Weststellingwerf, Vlieland, Terschelling en Ameland. De huidige concessies voor het openbaar vervoer in deze gebieden lopen af in december 2016. Vanaf december 2016 worden de concessies waarschijnlijk samengevoegd en gaat een nieuwe concessie in. Voor de gunning van deze concessie wordt een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Hiertoe hanteert de provincie Fryslân een aantal uitgangspunten. De beleidsmatige uitgangspunten voor de concessieverlening staan op hoofdlijnen weergegeven in het PVVP 2006, geactualiseerd in 2011. In het PVVP is het volgende hoofddoel voor het openbaar vervoer opgenomen: Het doel van het openbaar vervoer is om te voldoen aan de behoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen en het terugdringen van het aantal autokilometers. Het resultaat van de aanbesteding dient zoveel mogelijk bij te dragen aan deze doelen. De nieuwe concessie start per december 2016 en kan wettelijk gezien een maximale looptijd krijgen van 10 jaar. De provincie Fryslân overweegt echter een initiële concessieduur van 4 jaren met de optie tot verlenging met 2 jaar. Dit om de concessie in 2020 of 2022 te kunnen samenvoegen met respectievelijk de concessie Noordelijke spoorlijnen of de concessie Noord- en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog. De aanbestedingsprocedure is erop gericht om in juli 2015 het bestek op de markt te brengen en in januari 2016 het gunningbesluit te kunnen nemen, opdat per december 2016 de geselecteerde vervoerder(s) kunnen laten starten met de uitvoering van de verleende concessie(s). Doelstelling marktconsultatie De provincie Fryslân wenst met behulp van deze marktconsultatie belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de bepaling van de vraagstelling. De resultaten van de marktconsultatie worden betrokken bij het opstellen van de nota van uitgangspunten en het ontwerp programma van eisen. De marktconsultatie heeft betrekking op de volgende onderwerpen:  Concessie-indeling en -duur  tarievenstructuur, opbrengstenrisico’s en vervoerkundige ontwikkeling  duurzaamheid  samenwerking  databeschikbaarheid Om de juiste keuzes te maken voor nu en in de toekomst wil de provincie Fryslân middels deze marktconsultatie vroeg in contact komen met marktpartijen. De provincie Fryslân wil op deze wijze meer informatie krijgen over al bestaande en bewezen oplossingen uit de markt. Het geeft vervoerders de mogelijkheid hun visie te geven over het kader en de haalbaarheid van de ambities, doelen en keuzes van de provincie Fryslân ten aanzien van het openbaar vervoer. Een aandachtspunt daarbij is de inschatting dat door stijgende kosten in de openbaar vervoersector er voor hetzelfde exploitatiebudget minder ‘product’ zal kunnen worden geleverd. De provincie Fryslân wil daarom nadrukkelijk ook inzicht krijgen in de financiële consequenties van de keuzen die zij wil maken. Indicatieve planning: 5 december 2014 Publicatie aankondiging Openbare Marktconsultatie op TenderNed 10 december 2014 tot uiterlijk 12.00 uur Mogelijkheid tot het vragen van inlichtingen m.b.t. deze marktconsultatie 12 december, 12.00 uur Beantwoording van vragen 18 december 2014 tot uiterlijk 12.00 uur Indienen schriftelijke reacties door deelnemers aan de Openbare Marktconsultatie 19 december 2014 Eventueel: uitnodiging voor toelichtend gesprek 6 en 8 januari 2015 Toelichtende gesprekken Week 3 in 2015 Beschikbaar stellen/verzenden rapportage aan deelnemers *Indicatieve Planning. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
05/12/2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB