« Back to Search« Back to SearchSearch » Quotation European civil procedure Printing and copying - Iris Foundation Christian Secondary Education c / o Ixion advice and procurement  Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs p/a IXion advies en aanbesteden

Quotation European civil procedure Printing and copying - Iris Foundation Christian Secondary Education c / o Ixion advice and procurement

  RAALTE Netherlands — Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs p/a IXion advies en aanbesteden
Published November 12, 2014 — Deadline August 27, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Canon Nederland B.V. Postbus 800 ‘s HERTOGENBOSCH, 5201 AV Nederland
IRIS Foundation intends to go sign a new contract for the leasing of printing and copying. IRIS Foundation wishes to conclude an agreement with one contractor for full service leasing the new Printing described in the specifications and copying. These are contracted on the basis of a fixed rent, which maintenance, support, etc. are recorded. A fixed price per Tellertik also prints for black / white and color (prints and copies) established. No separate remuneration for scans and staples paid by Customer.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs p/a IXion advies en aanbesteden 81903679 Postbus 268, 8100 AG RAALTE ( Nederland ) Ter attentie van: José Haenen Telefoon: +31 572362352, E-mail: jhaenen@ixionadvies.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=46104
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Offerteaanvraag Europese openbare procedure Print- en kopieerapparatuur
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (b) Leveringen Categorie: Huur Belangrijkste plaats van levering: Haarlem, Heemstede, Uithoorn, Nieuw Vennep en Hoofddorp NUTS-code: NL32
De aankondiging betreft
-
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Stichting IRIS is voornemens een nieuw contract af te gaan sluiten voor het huren van print- en kopieerapparatuur. Stichting IRIS wenst een Overeenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer voor het full service huren van de in het bestek beschreven nieuwe Print- en kopieerapparatuur. Deze worden gecontracteerd op basis van een vaste huurprijs, waarin onderhoud, ondersteuning e.d. zijn opgenomen. Tevens wordt een vaste prijs per Tellertik voor zwart/wit en kleur afdrukken (prints en kopieën) vastgesteld. Voor scans en nietjes wordt geen separate vergoeding betaald door Opdrachtgever.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 30000000-9 (Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten) Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 30121100-4 (Fotokopieerapparaten) Hoofdcategorieën: 30121200-5 (Fotokopieerapparatuur)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: Kwaliteit Beschrijving: Zie offerteaanvraag H6 en Bijlage Gunningcriteria Vereisten: - WeegFactor: 30 Criterium: Prijs Beschrijving: Zie offerteaanvraag H6 en Bijlage Gunningcriteria Vereisten: - WeegFactor: 70
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja - Nummer van de aankondiging in het PB: - van: - Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 108-189714 van: 06/06/2014 - Nummer van de aankondiging in het PBEU: - van: - Andere eerdere aankondigingen: neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
10/11/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Canon Nederland B.V. Postbus 800 ‘s HERTOGENBOSCH, 5201 AV Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
12/11/2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB