« Back to Search« Back to SearchSearch » Traction Parts, tools and fasteners - Rhine and IJssel  Waterschap Rijn en IJssel

Traction Parts, tools and fasteners - Rhine and IJssel

  Doetinchem Netherlands — Waterschap Rijn en IJssel
Published November 10, 2014 — Deadline September 2, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Kramp Nederland B.V. Postbus 9 VARSSEVELD, 7055 AA Nederland
The tender aims Contracting authority (read: the water boards Rhine and IJssel and Great Salland) to come to the conclusion of a Framework Agreement by water board with one Contractor for the supply of spare parts and maintenance materials for machines. The delivery includes: • Parts agricultural mechanization, which means parts and maintenance materials for tractors, mowing and ditch cleaning machines and hydraulic mowing and digging et cetera; • (Electric) • Hand Workshop Supplies • Fasteners • Fencing Materials • Hydraulic components Regarding orders the following requirement applies. The next working day, orders placed on working days before 17.00 before 7.30 delivered to the specified delivery address when ordering.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Waterschap Rijn en IJssel 9689427 Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem ( Nederland ) Ter attentie van: Michiel Depenbrock Telefoon: +31 314369369, Fax: +31 314343258 E-mail: inkoop@wrij.nl Internetadres(sen): www.wrij.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=45876
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Tractieonderdelen, gereedschappen en bevestigingsmaterialen
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (b) Leveringen Categorie: Aankoop Belangrijkste plaats van levering: NL NUTS-code: NL, NL2
De aankondiging betreft
De sluiting van een raamovereenkomst
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Met de aanbesteding beoogt Aanbestedende dienst (lees: de waterschappen Rijn en IJssel en Groot Salland) om te komen tot het sluiten van een Raamovereenkomst per waterschap met één Opdrachtnemer ten behoeve van het leveren van onderdelen en onderhoudsmaterialen ten behoeve van machines. De levering omvat: • Onderdelen landbouwmechanisatie, waaronder worden verstaan onderdelen en onderhoudsmaterialen voor tractoren, maai- en slootreinigingsmachines en hydraulische maai- en graafmachines et cetera; • (Elektrisch) Handgereedschap • Werkplaatsbenodigdheden • Bevestigingsmaterialen • Afrasteringsmaterialen • Hydrauliek onderdelen Ten aanzien van bestellingen geldt de volgende eis. Bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 17.00 uur worden de eerstvolgende werkdag vóór 7.30 geleverd op het bij de bestelling opgegeven afleveradres.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 16800000-3 (Delen van machines voor de landbouw of de bosbouw) Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 44500000-5 (Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren) Hoofdcategorieën: 43200000-5 (Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Openbaar
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: Prijs Beschrijving: - Vereisten: - WeegFactor: 60 Criterium: Kwaliteit Beschrijving: - Vereisten: - WeegFactor: 40
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja - Nummer van de aankondiging in het PB: - van: - Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 132-236034 van: 12/07/2014 - Nummer van de aankondiging in het PBEU: - van: - Andere eerdere aankondigingen: neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
06/10/2014
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Kramp Nederland B.V. Postbus 9 VARSSEVELD, 7055 AA Nederland
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: Waarde: 400000 Munt: EUR Zonder BTW Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 0.01 Munt: EUR Zonder BTW
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
10/11/2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB