« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning Services - ROC ID College  ROC ID College

Cleaning Services - ROC ID College

  Gouda Netherlands — ROC ID College
Published April 10, 2015 — Deadline May 11, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
ID College intends to select a cleaning service that achieves the objectives of the tender (see 2.1) and thereby carry out the following activities: - cleaning of premises (daily and periodic including floors) - window cleaning of the glass in the building (inside, outside separation and glass) - deliver, install and replace sanitary resources The following activities are outside the scope of the tender: - pest control - cleaning of the outside areas

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
ROC ID College 571977528 Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda ( Nederland ) Ter attentie van: Saskia van Heteren Telefoon: +31 182567100, E-mail: sheteren@idcollege.nl Internetadres(sen): www.idcollege.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=55510 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: de aanbestedingsdocumenten zijn te downloaden op www.TenderNed.nl ( Nederland ) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Schoonmaakdienstverlening
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 14. Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gouda NUTS-code: NL
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
ID College is voornemens een schoonmaakdienstverlener te selecteren die de doelstellingen van de aanbesteding realiseert (zie 2.1) en daarbij de volgende activiteiten verricht: - schoonmaak van de gebouwen (dagelijks en periodiek inclusief vloeren) - glasbewassing van het glas in de gebouwen (binnen, buiten en separatieglas) - leveren, plaatsen en vervangen van sanitaire middelen De volgende activiteiten vallen buiten de scope van de aanbesteding: - ongediertebestrijding - schoonmaak van de buitenterreinen
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 90919300-5 (Schoonmaken van scholen)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Totale hoeveelheid of omvang
Het ID College beschikt over 10 verschillende gebouwen met een bruto vloer oppervlakte van in totaal 70.000 bvo. Het glasoppervlak zal nader worden opgegeven in de offerteaanvraag.
Opties
ja beschrijving van deze opties: ID College zal een overeenkomst aan gaan met de dienstverlener die binnen de voorwaarden van de aanbesteding als hoogste eindigt in de beoordeling in fase 2, voor de duur van vier (4) jaren, met daarna voor ID College viermaal een optie tot verlenging met één (1) jaar (maximaal acht (8) jarig contractduur). Aantal mogelijke verlengingen: 4 in geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: in maanden: 48
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Aanvang: 01/12/2015 Voltooiing: 30/11/2019
Verlangde borgsommen en waarborgen
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
neen -
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Voorbehouden opdrachten
-
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Niet-openbaar
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
- Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: -
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
-
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: - Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11/05/2015 16:00
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
01/06/2015 00:00
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
NL Andere: -
PERIODIEKE OPDRACHT
neen
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
10/04/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB