« Back to Search« Back to SearchSearch » Catering Amersfoort municipality - Municipality of Amersfoort  Gemeente Amersfoort

Catering Amersfoort municipality - Municipality of Amersfoort

  Amersfoort Netherlands — Gemeente Amersfoort
Published March 30, 2015
|
Notice type
Winner
Vermaat Groep 30098951 Produktieweg 1 IJsselstein, 3401 MG Nederland Telefoon: +31 306880181 E-mail: j.vandijk@vermaatgroep.nl
Operation of the restaurant staff including banqueting.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Amersfoort 451541026 Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort ( Nederland ) Ter attentie van: Myrthe van den Berk-Delvaux Telefoon: +31 334695111, Fax: +31 334695468 E-mail: inkoopcm@amersfoort.nl Internetadres(sen): www.amersfoort.nl Adres van het kopersprofiel: www.amersfoort.nl/aanbestedingen Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=54653
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Catering gemeente Amersfoort
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 17. Hotels en restaurants Belangrijkste plaats van dienstverlening: Amersfoort NUTS-code: NL
De aankondiging betreft
OOP
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Exploitatie van het personeelsrestaurant inclusief banqueting.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 55520000-1 (Cateringdiensten)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
-
Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld onder l) en m) in bijlage D)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op Criterium: Kwaliteit Beschrijving: - Vereisten: - WeegFactor: 70
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
FZ40914010
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
neen
DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT
24/03/2015
Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -
NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Vermaat Groep 30098951 Produktieweg 1 IJsselstein, 3401 MG Nederland Telefoon: +31 306880181 E-mail: j.vandijk@vermaatgroep.nl
INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: - Totale definitieve waarde van de opdracht: -
DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED
neen
DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
30/03/2015
Rechtvaardiging procedure zonder voorafgaande bekendmaking
Aanbesteding van een IIB dienst
Motivering procedure zonder voorafgaande bekendmaking
2-b dienst

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB