« Back to Search« Back to SearchSearch » European procurement open procedure Textbooks VO Regius College Schagen - Schagen Foundation Regius College c / o Ixion advice and tendering  Stichting Regius College Schagen p/a IXion advies en aanbesteden

European procurement open procedure Textbooks VO Regius College Schagen - Schagen Foundation Regius College c / o Ixion advice and tendering

  RAALTE Netherlands — Stichting Regius College Schagen p/a IXion advies en aanbesteden
Published October 15, 2014 — Deadline December 4, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The Agreement to the Regius College with the supplier of Textbooks for Secondary Education will expire on March 1, 2015, the Regius College currently has one contract for an internal Teaching Aids Fund which are purchased by the schools within the College Regius fall. The Regius College itself handles the distribution of learning materials to the students. In addition, the Regius College wishes the possibility of conducting Subscriptions. These subscriptions provide mainly in the situation where multiple parts of a teaching method needs to use the schools of the Regius College

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Stichting Regius College Schagen p/a IXion advies en aanbesteden 121712928 Postbus 268, 8100 AG RAALTE ( Nederland ) Ter attentie van: José Haenen Telefoon: +31 572362352, E-mail: jhaenen@ixionadvies.nl Internetadres(sen): www.regiuscollege.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=44200 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Europese aanbesteding openbare procedure Leermiddelen VO Regius College Schagen
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (b) Leveringen Categorie: Aankoop Belangrijkste plaats van levering: Schagen NUTS-code: NL321
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De Overeenkomst die het Regius College heeft met de leverancier van Leermiddelen voor het Voortgezet Onderwijs loopt af op 1 maart 2015. Het Regius College heeft momenteel één contract voor een intern Leermiddelenfonds waarbij de Leermiddelen worden gekocht door de scholen die onder het Regius College vallen. Het Regius College verzorgt zelf de distributie van leermiddelen naar de leerlingen. Daarnaast wenst het Regius College de mogelijkheid van het afnemen van Abonnementen. Deze Abonnementen voorzien voornamelijk in de situatie waarbij de scholen van het Regius College meerdere onderdelen van een Lesmethode wensen te gebruiken
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 22111000-1 (Schoolboeken)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Totale hoeveelheid of omvang
De Overeenkomst neemt een aanvang op 1 maart 2015. De Overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar en betreft de levering voor de Schooljaren 2015/2016 en 2016/2017. De Overeenkomst eindigt op 1 maart 2017.
Opties
ja beschrijving van deze opties: Vanaf 1 maart 2017 heeft Opdrachtgever de optie om de Overeenkomst 2 keer met 1 jaar te verlengen tot respectievelijk 1 maart 2018 en 1 maart 2019. Vanaf 1 maart 2019 hebben partijen de optie om de Overeenkomst jaarlijks met één jaar te verlengen. Aantal mogelijke verlengingen: 2
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Aanvang: 01/03/2015 Voltooiing: 01/03/2017
Verlangde borgsommen en waarborgen
-
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
-
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
-
Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
neen -
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Eis: Geen crimineel verleden Beschrijving: De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van: a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. Wetsverwijzing: Geen crimineel verleden Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
Eis: Verzekering Beschrijving: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 5.1.2 Wetsverwijzing: Verzekering tegen beroepsrisico's Bewijsstuk: Verzekering beroepsrisico's Explanation for Evidence: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 5.1.2 Eis: Omzet Beschrijving: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 5.1.2 Legislative Reference: Balansuittreksel Evidence: Balans of balansuittreksel Explanation for Evidence: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 5.1.2
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
Requirement: Geschiktheidseisen m.b.t Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Description: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 5.1.3 Legislative Reference: Waarborgen kwaliteit Evidence: Techniche uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen Explanation for Evidence: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 5.1.3
Voorbehouden opdrachten
-
TYPE PROCEDURE
Open
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
-
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
-
Gunningscriteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below (the award criteria should be given with their weighting or in descending order of importance where weighting is not possible for demonstrable reasons) Criterium: Kwaliteit Beschrijving: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 6 Vereisten: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 6 WeegFactor: 50 Criterium: Prijs Beschrijving: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 6 Vereisten: Zie offerteaanvraag hoofdstuk 6 WeegFactor: 50
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
no
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
-
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
no
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/12/2014 00:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: no
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
04/12/2014 12:00
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
-
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
NL Andere: -
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/12/2014 12:05 Plaats: - Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: no
PERIODIEKE OPDRACHT
no
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
no
NADERE INLICHTINGEN
-
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
-
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
15/10/2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB