« Back to Search« Back to SearchSearch » Research work Asphalt pavements - Municipality of Dordrecht  Gemeente Dordrecht

Research work Asphalt pavements - Municipality of Dordrecht

  DORDRECHT Netherlands — Gemeente Dordrecht
Published April 9, 2015 — Deadline May 20, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract includes the following works: - Site visit + Visual Inspection; - Valgewichtdeflectiemeting; - Asphalt Drilling through put to top of foundation; - Construction Drilling through put to one meter below the pavement surface; - Research Engineering reusability sand; - Traffic measures; - Cables and Pipelines; - Asphalt Research; - Further Investigation; - Determination remaining life of the pavement; - Drafting maintenance advice; - Reporting.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Dordrecht 111720547 Spuiboulevard 300, 3311GR DORDRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Maurice Ellenbroek Telefoon: +31 787702862, E-mail: inkoop@drechtsteden.nl Internetadres(sen): www.dordrecht.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=55324 Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=55324 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: http://www.tenderned.nl ( Nederland ) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Onderzoekswerkzaamheden Asfaltverhardingen
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Type: (c) Diensten Categorie: 12. Diensten van architecten, ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs bij kant-en-klaar opgeleverde projecten; diensten ivm stedenbouw, landschapsarchitectuur, aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen, keuring en controle Belangrijkste plaats van dienstverlening: Dordrecht NUTS-code: NL, NL336
De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdracht bevat de volgende werkzaamheden: - Locatiebezoek + Visuele Inspectie; - Valgewichtdeflectiemeting; - Asfaltboringen doorgezet tot bovenkant fundering; - Constructieboringen doorgezet tot 1 meter onder het verhardingsoppervlak; - Onderzoek civieltechnisch herbruikbaarheid zand; - Verkeersmaatregelen; - Kabels en Leidingen; - Asfaltonderzoek; - Nader Onderzoek; - Bepaling restlevensduur van de wegconstructie; - Opstellen onderhoudsadvies; - Rapportage.
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: 71311210-6 (Adviezen inzake wegenbouw)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
Verdeling in percelen
neen
Varianten worden geaccepteerd
neen
Totale hoeveelheid of omvang
Zie aanbestedingsdocument
Opties
neen
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
-
Verlangde borgsommen en waarborgen
-
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
-
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
-
Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
ja Eis: Social Return on investment Beschrijving: Inschrijver dient te voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde verplichting, dat 5% van de waarde van de totale aanneemsom (exclusief BTW), door inschrijver wordt ingezet ten behoeve van de nakoming van de SROI verplichting. Toelichting op Bewijsstuk: Door rechtsgeldige ondertekening van de Uniforme Eigen Verklaring geeft inschrijver aan dat aan deze verplichting zal worden voldaan. Daarbij wordt ook separaat gevraagd om een voor akkoord getekend exemplaar van de bijlage met de SROI-bepalingen.
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Eis: Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden art. 2.86 en 2.87 AW 2012 Beschrijving: In artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012 (Stb. 542) staan de door de aanbestedende dienst gehanteerde uitsluitingsgronden opgesomd. Een inschrijver mag niet in een van de omstandigheden verkeren als vermeld in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 Toelichting op Bewijsstuk: Ten bewijze dat een inschrijver niet in een van de omstandigheden vermeld in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 verkeert, ontvangt de aanbestedende dienst van inschrijver bij zijn inschrijving de rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring, zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad op grond waarvan kan worden gesteld dat gronden voor uitsluiting niet op de inschrijver van toepassing zijn. Van de inschrijver aan wie de opdracht gegund zal worden, zal de aanbestedende dienst overlegging van bewijsstukken, als bedoeld in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012, met betrekking tot de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 opeisen. Bewijsstukken betreffende Uitsluitingsgronden: • Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) (niet ouder dan 2 jaar vanaf de inschrijvingsdatum); • Verklaring Belastingdienst (niet ouder dan 6 maanden vanaf de inschrijvingsdatum); • Uittreksel van inschrijving in het handelsregister of beroepsregister (in Nederland KvK)(niet ouder dan 6 maanden vanaf de inschrijvingsdatum).
Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
Eis: Verzekering Beschrijving: Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. Een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid met minimaal een dekking van € 1.250.000,- per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) met een maximum van € 2.500.000,- per jaar.Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. De inschrijver zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materiaal, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. Toelichting op Bewijsstuk: Op verzoek te overleggen: verzekeringsbewijs.
Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
Eis: CROW - certificaat Beschrijving: Inschrijver is in het bezit van een op het moment van inschrijving geldig CROW-certificaat welke betrekking heeft op Valgewicht deflectie apparatuur. Valgewicht deflectie apparatuur dient voorzien te zijn van een geldig CROW-certificaat dat op aanvraag dient te worden overlegd aan de opdrachtgever. Op dit certificaat is vermeld dat uit de resultaten van de vergelijkende kalibratietest is gebleken dat het valgewicht voldoet aan de herhaalbaarheidseisen zoals omschreven in CROW Rapport D11-07 ‘Falling Weight Deflectometer Calibration Guide’, Protocol 3 ‘Shortterm Repeatability Verification’. Het apparaat voldoet verder aan de reproduceerbaarheidseisen, zoals omschreven in CROW Rapport D11-07 Protocol 10 ‘Falling weight deflectometer correlation trial’. Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit Bewijsstuk: Techniche uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen Toelichting op Bewijsstuk: Op verzoek dient Inschrijver kopie van het geldige CROW certificaat aan te leveren.
Voorbehouden opdrachten
-
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
neen
TYPE PROCEDURE
Openbaar
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
-
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
-
Gunningscriteria
Laagste prijs
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
neen
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
150016GDD
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het PB: 2015/S 066-116149 van: 03/04/2015 Andere eerdere aankondigingen: neen
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: - Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20/05/2015 12:00
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
-
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
NL Andere: -
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 60
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/05/2015 13:00 Plaats: - Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
PERIODIEKE OPDRACHT
neen
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
NADERE INLICHTINGEN
Zie aanbestedingsdocument
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Rotterdam (Nederland)
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
-
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Rotterdam (Nederland)
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
09/04/2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB