« Back to Search« Back to SearchSearch » Monitoring and control services  Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Monitoring and control services

  Delft Netherlands — Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Published September 15, 2016
|
Notice type
Prior notice
Market Consultation sampling of chemical water quality.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Delft: Meet- en controlediensten

2016/S 178-319926

Vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
362069499
Derde Werelddreef 1
Ter attentie van: Jan van den Berg
2622 HA Delft
Nederland
E-mail: inkoopcentrum-IV@rws.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.rijkswaterstaat.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Marktconsultatie bemonstering van de chemische waterkwaliteit.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Nederland.

NUTS-code NL

II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Rijkswaterstaat (RWS) kent een chemisch meetnet voor de gegevensinwinning ten behoeve van nationale en internationale meetverplichtingen en om de waterbeheerders van RWS te ondersteunen. Hierbij wordt de bemonstering, het transport en de analyse steeds meer uitbesteed. Om de beheerlast aan contracten zo klein mogelijk te maken, wil RWS toe naar slechts enkele brede contracten waarin de werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld worden. Daarom is RWS voornemens om voor een nieuwe aanbesteding voor de chemische waterkwaliteitsmonitoring de bemonstering, transport en analyse zoveel mogelijk gezamenlijk aan te besteden.
Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op deze voorgenomen aanbesteding, maar beperkt zich tot alléén het bemonsteringsdeel.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71700000, 71900000

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
15.9.2016
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB