« Back to Search« Back to SearchSearch » Occupational clothing  Lietuvos kariuomenė

Occupational clothing

  Vilnius Lithuania — Lietuvos kariuomenė
Published March 30, 2016 — Deadline May 5, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Winter outfits purchase.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Lietuva-Vilnius: Profesiniai drabužiai

2016/S 062-106624

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos kariuomenė
188732677
Šv. Ignoto g. 8
Kam: Ingrida Andriškevičiūtė
LT-01144 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52735215
El. paštas: ingrida.andriskevičiute@mil.lt
Faksas: +370 52103793

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kam.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Žieminės aprangos komplektų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Prekės pristatomos į pirkėjo sandėlius esančius Savanorių pr. 8, Vilnius, lietuvos kariuomenės depų tarnyba.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Žieminės aprangos komplektų pirkimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

18110000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Žieminės aprangos komplektai – 1 200 komplektų.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
1. Preliminariąjai sutarčiai, ją nutraukus dėl pardavėjo kaltės, numatyti iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – 10 000 EUR.
2. Prekių pirkimo-pardavimo sutartims – 7 procentai sutarties kainos (su PVM) banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (taikoma, jeigu sutarties kaina didesnė arba lygi 30 000 EUR). Jeigu sutarties kaina mažesnė nei 30 000 EUR, banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalaujama. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių suma yra 7 procentai sutarties kainos (su PVM).
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
1. Už gautas ir atitinkančias sutarties sąlygas prekes perkančioji organizacija apmoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.
2. Perkančiąjai organizacijai nusprendus, gali būti mokamas 30 (trisdešimt) procentų avansas nuo sutarties kainos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešųjų darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2.Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentas ar išrašas iš teismo sprendimo arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos teisinės arba administracinės institucijos dokumentas. Jeigu išduotame kompetentingų institucijų dokumente nenurodoma informacija apie asmenis turinčius balsų daugumą juridinių asmenų susirinkime, tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuriame nurodoma šį informacija.
Dokumentas pateikiamas, kai tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis yra fizinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi paprastą balsų daugumą. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos, reikalavimas netaikomas.
Jei dalyvis yra juridinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi balsų daugumą, reikalavimas netaikomas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 str. baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą nenumato juridiniams asmenims). Tokiu atveju, tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje tiekėjas turi nurodyti duomenis, kad daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4.Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, įskaitant ir su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis įregistruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčiu, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1)jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pastaba. Jei perkančioji organizacija dėl techninių kliūčių paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną neturi galimybės patikrinti duomenų, ji turi teisę prašyti Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
2) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis ar šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino liudijanti apie tai, kad Tiekėjas nėra įsiskolinęs mokesčių valstybės biudžetui. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
5.Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama:
valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimas ar kiti dokumentai (įmonės įstatai ar kt.), patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Pateikiama:
trijų paskutinių finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos (arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas).
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 0,5 pasiūlymo vertės.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama:
1. sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso sąlygų 3 priedas, jame nurodant: pirkėją (prekių pirkėjo pavadinimą), sutarties objektą (prekių pavadinimą), sutarties Nr., sutarties sudarymo datą, sutarties įvykdymo laikotarpį, sutarties sumą eurais, pirkėjo adresą, kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, tel. Nr.).
Įrodymui apie prekių patiekimą dalyviai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizaciją, – jos pažymą, o jos nesant- kandidato ar dalyvio deklaraciją.
2. tiekėjo/gamintojo ISO 9001 sertifikato patvirtinta kopija. Perkančioji organizacija pripažins ir lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų, dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1.Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra sėkmingai įvykdęs ir/ar vykdo sutartį/sutartis, susijusias su pirkimo objektu: viršutiniai drabužiai su pašiltinimu (striukės, sportiniai drabužiai). Bendra įvykdytų ar įvykdytos dalies sutarčių (sutarties) vertė su PVM turi būti ne mažiau kaip 250 000 EUR.
2. Tiekėjas turi įrodyti, kad laikosi kokybės vadybos sistemos standartų pirkimo objekto srityje (viršutinių drabužių pardavimo srityje).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 4.5.2016 - 17:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
5.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.5.2016 - 10:00

Vieta:

LK Materialinių resursų departamentas, Įsigijimų poskyris (kabinetas Nr. 3), Savanorių pr. 8, Vilnius.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai ir jų įgaliotieji asmenys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, norėdamas iki preliminariosios pirkimo sutarties/prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiąjai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija pateikiama (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) ir pretenzijos kopiją pateikiant CVP IS priemonėmis, jei pretenzija buvo pateikta ne CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB