« Back to Search« Back to SearchSearch » AD-ALL-15-10-85: framework agreement for the supply, maintenance and insurance of business cycle.  TMVW servicelijnen

AD-ALL-15-10-85: framework agreement for the supply, maintenance and insurance of business cycle.

  Ghent Belgium — TMVW servicelijnen
Published March 5, 2016 — Deadline April 19, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract includes the supply, maintenance and insurance of business cycle on the basis of operating leases. It also covers related equipment such as carrier bags and rain gear to be offered.

It is intended that the provider makes available a catalog, which can be freely selected according to the proposed budget.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Gent: Fietsen

2016/S 046-075816

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

TMVW servicelijnen
Stropstraat 1
Ter attentie van: Sofie Van Hoecke
9000 Gent
BELGIË
Telefoon: +32 92425759
E-mail: aankoop@farys.be

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=229160

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: ISV
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: water
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
AD-ALL-15-10-85: raamovereenkomst voor het leveren, onderhoud en verzekeren van bedrijfsfietsen.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen

NUTS-code BE

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 3
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdracht omvat het leveren, onderhouden en verzekeren van bedrijfsfietsen op basis van operationele leasing. Tevens dient bijhorende uitrusting zoals draagtassen en regenkleding aangeboden te worden.
Het is de bedoeling dat de leverancier een catalogus ter beschikking stelt, waaruit vrij kan worden gekozen in functie van het vooropgestelde budget.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34430000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Het bedrag van de borgtocht wordt vastgesteld op een vast bedrag van 1 000 EUR, rekening houdend met een afname van 100 fietsen. Per volle schijf van 100 fietsen extra dient de leverancier een bijkomende borgtocht te betalen van 1 000 EUR.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Conform art. 61 van het KB van 15.7.2011.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Tevredenheidsattesten.
Eventuele minimumeisen:
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens 2 relevante referenties, inclusief tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver, als leverancier, in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige opdrachten (levering en onderhoud van minimal 40 fietsen per overeenkomst) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.
M.b.t. de tevredenheidsattesten dient volgende info verplichtend te worden aangeleverd:
— identificatie van de opdrachtgever;
— naam en functie van de verantwoordelijke (van de opdrachtgever);
— aard en inhoud van de opdracht (met inbegrip van het aantal fietsen);
— de periode en locatie van de uitvoering.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. De technische waarde en kwaliteit van de aangeboden service. Weging 40

2. Aanvullende cataloog. Weging 40

3. De inschrijvingsprijs voor de referentiematrix. Weging 20

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
TMVW A-AD-ALL-15-10-85-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15.4.2016 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
19.4.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19.4.2016 - 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: mevr. Sofie Van Hoecke (Sofie.vanhoecke@farys.be, 09 241 06 17) of mevr. Fanny Pynckel (Fanny.Pynckel@farys.be, 09 242 57 97).

Opgelet: de opdrachtdocumenten horende bij in rand vermelde opdracht zijn kosteloos te verkrijgen op eenvoudige aanvraag op volgend e-mailadres: aankoop@farys.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
BELGIË
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-conetat.be
Fax: +32 22349499

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatie-beroep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
BELGIË
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-conetat.be
Fax: +32 22349499

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
2.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB