« Back to Search« Back to SearchSearch » Non-scheduled passenger transport  Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

Non-scheduled passenger transport

  Venlo Netherlands — Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Published November 16, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€300.00k
Winner
Kupers Touringcars

Education Community Venlo and surroundings (OGVO), hereinafter referred to as client wishes to conclude an agreement for group travel and related services. This contract provided for the transportation of pupils and guidance by bus to and from various excursions both in the Netherlands and within the European boundaries. These are groups of different sizes and rides of varying duration.

It is a wide range of destinations in all seasons of the year.

The contract consists of two lots and is also awarded as such.

Note the digital register using the attached registration links per parcel.

See 1.3.6.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Venlo: Personenvervoer zonder dienstregeling

2016/S 221-402947

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
39707868
Hogeweg 26 A
Venlo
5911 EB
Nederland
Contactpersoon: J.J. Besselink
Telefoon: +31 773590500
E-mail: info@ogvo.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ogvo.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: onderwijsinstelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groepsvervoer en aanverwante dienstverlening.

Referentienummer: 2016/DAJB/003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken (OGVO), hierna te noemen opdrachtgever, wenst een overeenkomst af te sluiten voor groepsreizen en aanverwante dienstverlening. Onderhavige opdracht vervat het vervoer van leerlingen en begeleiding per bus van en naar verschillende excursies zowel in Nederland alsmede binnen de Europese grenzen. Het betreft groepen van verschillende omvang en ritten van verschillende duur.

Het is een breed scala aan reisdoelen in alle seizoenen van het jaar.

De opdracht bestaat uit 2 percelen en wordt als zodanig ook gegund.

Let op voor het digitaal inschrijven gebruikt u de bijgevoegde registratielinks per perceel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie 1.3.6.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie 1.3.6.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 108-193588
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dagrit wordt niet gegund

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nadere informatie bij
Mary Zeldenrustlaan 147
Rijen
5122 CH
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Meerdaagse reizen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kupers Touringcars
Kelvinstraat 1
Weert
6003 DH
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Perceel 1 wordt heraanbesteed.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Maastricht
Maastricht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB