« Back to Search« Back to SearchSearch » Deliveries of pacemakers and cardioverter.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Deliveries of pacemakers and cardioverter.

  Rybnik Poland — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Published February 11, 2016 — Deadline March 22, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract is successfully implemented supply of pacemakers and cardioverter for the Independent Public Healthcare Provincial Hospital No. 3 in Rybnik.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
15,5015.50

Polska-Rybnik: Stymulatory

2016/S 029-046677

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Osoba do kontaktów: Beata Szczepanek (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291226, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–14:00
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324291288
E-mail: zampub@szpital.rybnik.pl
Faks: +48 324291225

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.rybnik.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora (Pawilon nr 2 – Przychodnia Wielospecjalistyczna, I piętro, pok. nr 103)
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324291288
Faks: +48 324291225

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy stymulatorów i kardiowerterów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZOZ WSS nr 3, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy stymulatorów i kardiowerterów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33158210, 33182100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie niniejsze stanowi część planowanego do udzielenia w 2016 roku zamówienia (z grupy CPV 331) na wyroby medyczne specjalistyczne – hemodynamika i kardiologia – zakupy sukcesywne, o wartości łącznej przekraczającej równowartość 209 000 EUR. Przedmiotem obecnie udzielanego zamówienia są dostawy stymulatorów i kardiowerterów.
Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części). Poszczególne części zamówienia charakteryzują zamieszczone pod punktem II.3 Informacje o częściach zamówienia, a szczegółową specyfikację dostawy zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umowy w zakresie poszczególnych pakietów zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 1 roku.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Stymulatory jednojamowe
1)Krótki opis
Stymulatory jednojamowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33158210

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Stymulatory dwujamowe
1)Krótki opis
Stymulatory dwujamowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33158210

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Kardiowertery jednojamowe
1)Krótki opis
Kardiowertery jednojamowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33182100

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Kardiowertery dwujamowe
1)Krótki opis
Kardiowertery dwujamowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33182100

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 1 000 PLN; pakiet 2: 3 000 PLN; pakiet 3: 900 PLN, pakiet 4: 1 000 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet należy ustalić łączną wysokość kwot wnoszonych wadiów poprzez zsumowanie odpowiednich kwot wadiów dla wszystkich pakietów, które obejmuje oferta. W przypadku złożenia oferty na wszystkie pakiety łączna wartość wadiów wynosi 5 900 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności wynosi 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego – na zasadach określonych w umowie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym do oferty należy dołączyć ww. pełnomocnictwo w formie oryginału lub odpisu notarialnego. Ponadto oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Żądania zamawiającego w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Ustawą, i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy są następujące: wykonawca jest zobowiązany w niżej opisany sposób wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert:
1. spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
Ad. 1.
Spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu przez niego warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy – w stopniu pozwalającym na zrealizowanie niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi poniżej w punkcie 2.
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie ww. oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia (złożenie oświadczenia – we właściwej formie i o wymaganej treści – zostanie uznane za potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy).
Ad. 2.
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów – zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi poniżej w punkcie 3.
Ocena braku podstaw do wykluczenia z ww. powodów zostanie dokonana na podstawie ww. oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia (złożenie – we właściwej formie i o wymaganej treści – oświadczenia, o którym mowa poniżej w punkcie 3.1 oraz dokumentów wymienionych poniżej w punktach 3.2 do 3.6, zostanie uznane za potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; w zakresie oświadczenia wymienionego poniżej w punkcie 3.7: oświadczenie wykonawcy, że nie należy on do żadnej grupy kapitałowej, stanowić będzie potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, natomiast w przypadku złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, która wskazuje, że wykonawcy należący do tej grupy złożyli odrębne oferty – zamawiający zastosuje przepisy art. 24b Ustawy).
W celu wykazania spełniania ww. warunków do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty (załącznik nr 1 do oferty dotyczy przedmiotu zamówienia, stąd numeracja dotycząca oświadczeń i dokumentów podmiotowych biegnie od numeru 2):
2. oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji);
3. oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy,
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do specyfikacji),
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych),
3.7. oświadczenie dotyczące przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej – lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku dokumentów wymienionych jako załączniki nr 3.2 do nr 3.6 należy zastosować zasady zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z 19.2.2013 (Dz.U. 2013, poz. 231).
W szczególności w takim wypadku w zakresie załączników nr 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.6 należy złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
natomiast w zakresie załącznika nr 3.5 należy złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (z zachowaniem ww. terminów).
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pozycjach 2 i 3 należy wykazać, że warunki udziału w postępowaniu są spełnione odpowiednio przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy wykonawcy spełniają co najmniej łącznie, a żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy). W związku z tym:
— w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy wystarczające jest złożenie jednego wspólnego oświadczenia wg wzoru nr 2.1,
— w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć odrębne dla każdego z wykonawców oświadczenia wg wzoru nr 3.1 i odrębne dla każdego z wykonawców dokumenty wymagane jako załączniki nr 3.2 do 3.7.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak podano powyżej w punkcie III.2.1.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak podano powyżej w punkcie III.2.1.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
LAS-10-PN/1-2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.3.2016 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 15,50 PLN
Warunki i sposób płatności: Opisano poniżej w punkcie: VI.3: Informacje dodatkowe.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.3.2016 - 10:30

Miejscowość:

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, Pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Przed zakończeniem umowy wynikającej z niniejszej procedury.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej z ww. strony internetowej zamawiającego lub w formie pisemnej: u zamawiającego w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku – w godzinach pracy zamawiającego, tj. 7:45–14:30 (płatność w kasie) albo pocztą za pobraniem. Wzory wniosków o wydanie specyfikacji lub jej przesłanie za pobraniem dostępne są na stronie internetowej szpitala (wnioski należy złożyć w formie pisemnej powołując się na nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego podaną w punkcie II.1.1 i numer referencyjny podany w punkcie IV.3.1). Podana w punkcie IV.3.3 cena nie obejmuje kosztów przesłania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: oprócz formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1.1, do oferty należy ponadto dołączyć jako załączniki nr 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 następujące oświadczenie i dokumenty:
1.2 – Oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do specyfikacji), że wykonawca jest w posiadaniu dopuszczeń do obrotu i do używania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dla wszystkich zaoferowanych produktów (dotyczy także urządzeń do programowania i analizy śródoperacyjnej użyczanych zgodnie z umową) oraz jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu – w ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień).
Oświadczenie powyższe może być łączne, jeśli wykonawca składa ofertę na kilka pakietów.
1.3 Informacje katalogowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne produktów, które mają zostać dostarczone.
1.4 Deklaracja zgodności dla użyczanych urządzeń do programowania i analizy śródoperacyjnej (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego).
1.5 Certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną dla użyczanych urządzeń do programowania i analizy śródoperacyjnej (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB