« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial machinery  ifm ecolink Sp. z o.o.

Industrial machinery

  Opole Poland — ifm ecolink Sp. z o.o.
Published September 3, 2016 — Deadline October 12, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Tray material

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Opole: Maszyny przemysłowe

2016/S 170-305706

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
ifm ecolink Sp. z o.o.
ul. Północna 6
Opole
45-805
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Sołoniewicz
Tel.: +48 775402000
E-mail: pawel.soloniewicz@ifm.com
Kod NUTS: PL522

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ifm.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ifm.com/ifmpl/web/przetarg-nr-09.htm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs ofert nr 1/09/2016.

II.1.2)Główny kod CPV
42000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do obiektu badawczo-rozwojowego ifm ecolink Sp. z o.o. w Opolu wymienionych poniżej:

1) Regulator wody – 3 szt.

2) Suszarka do tworzyw sztucznych – 1 szt.

3) Podajnik materiału – 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Suszarka do tworzyw sztucznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42716200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ifm ecolink Sp. z o.o.

ul. Północna 6

45-805 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Suszarka do tworzyw sztucznych:

Zestaw suszenia dla 5kg/h PUR i PA66

— 2x lej suszący ze stali nierdzewnej poj. 15l z nagrzewaniem na jednej ramie mobilnej

— odwilżacz o wydajności suchego powietrza – 30m3/ h

— zakres temp. 45-180 C

— stały punkt rosy: -70°C

— grzałka: 2.0kW

— odwilżacz z dwoma niezależnymi wieżami zeolitowymi z sitem molekularnym

— Automatyczny system oszczędzania energii

Wymagany okres gwarancji:

24 miesiące

Kryteria oceny oferty

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 – Cena: 60 pkt.

Ocenie podlega cena łączna netto oferty (zakup, dostawa, montaż, szkolenie oraz inne koszty nierozerwalnie związane z przedmiotem zamówienia) Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.

2 – Termin wykonania zamówienia: 40 pkt.

Łączny okres wykonania zamówienia. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania zamówienia, tj. 40 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 40 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu złożonego do dofinansowania w konkursie do działania 1.1 RPO WO 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy – maksymalnie 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy na dostawę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Regulator wody

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131130
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ifm ecolink Sp. z o.o.

ul. Północna 6

45-805 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Regulator wody – 3 szt.

— zakres temp. 90°C

— medium obiegowe: woda

— moc grzania: 9kW

— Moc chodzenia: 38 kW przy 80 °C lub równoważny

— Wydajność pompy: 60 l/min, 3,8 bar, 0,5 kW lub równoważny

— funkcja opróżniania medium z formy

— komunikacja z wtryskarką Arburg – 20mA, 9-pin, protokół Arburg

— gniazdo PT100

— pomiar temp. na powrocie medium

— bezdotykowy pomiar przepływu

— węże, kable (PT100, interfejs)

— kabel z wtyczką 16 A/ CEE

Wymagany okres gwarancji:

24 miesiące

Kryteria oceny oferty

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 – Cena: 60 pkt.

Ocenie podlega cena łączna netto oferty (zakup, dostawa, montaż, szkolenie oraz inne koszty nierozerwalnie związane z przedmiotem zamówienia) Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.

2 – Termin wykonania zamówienia: 40 pkt.

Łączny okres wykonania zamówienia. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania zamówienia, tj. 40 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 40 pkt

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu złożonego do dofinansowania w konkursie do działania 1.1 RPO WO 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy – maksymalnie 56 dni kalendarzowych od podpisania umowy na dostawę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Podajnik materiału

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42417300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ifm ecolink Sp. z o.o.

ul. Północna 6

45-805 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Podajnik materiału

— 3x podajnik podajnik cyklonowy tworzywa do zasypu lejów suszących i maszyny

— wykonanie ze stali nierdzewnej

— filtr tkaninowy

— poj. 3-5l

— 1 zestaw lanc i węży antystatycznych

— Możliwość automatycznej współpracy z wtryskarka

— 100 kg/h wydajność urządzenia

Wymagany okres gwarancji:

24 miesiące

Kryteria oceny oferty

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 – Cena: 60 pkt.

Ocenie podlega cena łączna netto oferty (zakup, dostawa, montaż, szkolenie oraz inne koszty nierozerwalnie związane z przedmiotem zamówienia) Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.

2 – Termin wykonania zamówienia: 40 pkt.

Łączny okres wykonania zamówienia. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania zamówienia, tj. 40 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 40 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu złożonego do dofinansowania w konkursie do działania 1.1 RPO WO 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy – maksymalnie 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy na dostawę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Do udziału w postępowaniu dopuszczone będą oferty Wykonawców, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

1) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane warunki płatności:

30 dni po dostawie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu wymogów ekonomicznych i finansowych. Ocena zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane przeszkolenie min. 3 pracowników zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia wraz z niezbędną dokumentacją, przed zakończeniem terminu realizacji zamówienia Szkolenie powinno obejmować również zakres konserwacji i przeglądów urządzeń, pracownicy ifm ecolink po szkoleniu powinni przeprowadzać samodzielnie przeglądy, pomiary.

Wymaga się zapewnienia corocznych gwarancyjnych przeglądów serwisowych oraz gotowości do zawarcia umowy – przeglądy i odkamienianie min. 1x na 12 m-cy/ pomiary punktu rosy i przegląd układu suszenia min. 1x na 12 m-cy, gotowość do ustalenia terminów wizyt i wycenę na podstawie oddzielnej umowy serwisowo-przeglądowej.

Wymagany czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (faksem, e-mailem, pisemnie) – w ciągu jednego dnia roboczego – usunięcie awarii uzależnione jest od terminów dostępności serwisu i dostępności części zamiennych

Wymaga się doradztwa w zakresie doboru środków chemicznych do konserwacji urządzenia, optymalizacji procesu dla nowych projektów, doradztwa w zakresie budowy formy pod projekty.

Wymaga się zapewnienia dostawy części zamiennych do oferowanych urządzeń

Wymaga się wsparcia technicznego wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie złożonego i podpisanego przez oferenta oświadczenia dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Ocena zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2016
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert. Zamówienie nie jest realizowane na podstawie ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Minimalny zakres oferty

— pełna nazwa i adres siedziby oferenta

— okres realizacji zamówienia podany w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy na dostawę

— całkowita cena netto. Cena ofertowa zawierać musi dostawę i instalację maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno urządzenie wymaga się wskazania ceny za każde urządzenie osobno.

— warunki płatności odpowiadające wskazanym przez Zamawiającego

— datę sporządzenia oferty

— oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

— oświadczenie o spełnianiu wymogów formalnych, ekonomicznych i finansowych oraz technicznych wskazanych w ogłoszeniu

— oświadczenie, iż oferowane urządzenia spełniają parametry techniczne wskazane w zamówieniu

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, drogą elektroniczną. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego,

ifm ecolink Sp. z o.o.

ul. Północna 6

45-805 Opole

email: pawel.soloniewicz@ifm.com

Biuro czynne do godziny 16:00

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

— wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

— wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

— wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

— zmiany istotnych regulacji prawnych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Nie dotyczy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB