« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Point CZ, s.r.o.

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Brno Czech Republic — Point CZ, s.r.o.
Published April 22, 2016 — Deadline May 13, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€74.01k

The Contracting Authority intends to implement a project involving the development of new printing complex ICT solutions. Development will cover three areas: a) Consolidation databases and functions of the current two incompatible systems, b) Create a new comprehensive e-commerce system, c) Creating a system of analysis and verification of data for planning, workflow interconnection contracts with customers and management outputs. The contract is to provide oversight, consulting, training and services opponent. These services will be provided by an independent and impartial evaluation of the relevance, feasibility and profitability of individual parts of the above project management support, advice and training. An integral part of the implementation monitoring of the implementation and opposition opinions for individual parts of the project carried out by the contracting authority as a permanent provision of management services and the research team throughout all stages of the project. Sponsor assumes continuous cooperation throughout the duration of the project, respectively. from contract signing until the end of the project on 31. 8. 2018 in establishing the normal amount of 160 hours a month on the project site. Total required range of activities throughout the project is min. 4400 hours. The sponsor shall also state the maximum total range of activities under the project in the amount of max. 5,000 hours. Partial performance of the contract is not allowed.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 000 0002000000

Česká republika-Brno: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2016/S 079-140365

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Point CZ, s.r.o.
48528803
Milady Horákové 890/20
Kontaktní místo: Point CZ, s.r.o.
K rukám: Petr Sucháček
602 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 603385043
E-mail: psuchacek@pointcz.com

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.pointcz.cz

Adresa profilu kupujícího: https://pointcz.profilzadavatele.cz/

Elektronický přístup k informacím: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/point-cz-s-r-o_3656/zabezpeceni-expertnich-analytickych-a-oponentnich-polygrafickych-sluzeb-a-odborneho-dohledu_12927/

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Jiný: společnost s ručením omezeným
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: polygrafie
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Zabezpečení expertních analytických a oponentních polygrafických služeb a odborného dohledu.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: POINT CZ, s.r.o.

Kód NUTS CZ064

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zadavatel hodlá realizovat projekt spočívající ve vývoji nového komplexního polygrafického ICT řešení. Vývoj se bude týkat tří oblastí: a) Sjednocení databází a funkcí dvou stávajících nekompatibilních systémů, b) Vytvoření nového komplexního e-commerce systému, c) Vytvoření systému analýzy a kontroly dat pro plánování, propojení workflow zakázek se zákazníky a manažerské výstupy. Předmětem zakázky je zabezpečení dohledových, poradenských, školících a oponentních služeb. V rámci těchto služeb bude poskytováno nezávislé a nezaujaté vyhodnocení relevantnosti, rentability a realizovatelnosti jednotlivých částí výše uvedeného projektu, podpora řízení, poradenství a školení. Nedílnou součástí bude kontrola provádění implementace a oponentní stanoviska pro jednotlivě prováděné části projektu zadavatele ve formě trvalého poskytování služeb managementu i řešitelům projektu v průběhu všech etap projektu. Zadavatel předpokládá plynulou spolupráci po celou dobu trvání projektu, resp. od podpisu smlouvy do ukončení projektu dne 31. 8. 2018 ve stanoveném běžném rozsahu 160 hodin měsíčně v místě realizace projektu. Celkový požadovaný rozsah činností v rámci celého projektu činí min. 4 400 hodin. Zadavatel současně stanoví maximální celkový rozsah činností v rámci celého projektu ve výši max. 5 000 hodin. Dílčí plnění zakázky není umožněno.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72000000, 72130000, 72200000, 72226000, 72600000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 28 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce či návrhu kupní smlouvy povinně uvedl své navrhované platební a obchodní podmínky. Konečné platební a obchodní podmínky budou na základě vzájemné domluvy upraveny ve smlouvě.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu: Vývoj komplexního polygrafického řešení v tiskárně POINT CZ, s.r.o.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.1 zadávací dokumentace, tj. předložením podepsaného čestného prohlášení, že ke dni podání nabídky uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu čestného prohlášení.
Závazný vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.2 zadávací dokumentace, tj. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: V souladu s bodem 3.4 zadávací dokumentace předloží uchazeč čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti realizovat zakázku. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
V souladu s bodem 3.3 zadávací dokumentace předloží uchazeč: – seznam alespoň 2 významných zakázek obdobných z hlediska plnění předmětu zakázky (tj. konzultační a oponentní činnost, poskytování odborných posudků a analýz, vzdělávací činnost v oblasti archového ofsetového a digitálního tisku) realizovaných uchazečem v posledních třech letech. Aby byla reference akceptována, musí být každá referenční zakázka v hodnotě min. 500 000 CZK bez DPH. – seznamu alespoň 1 odborné osoby, která bude odpovědná za poskytování příslušných odborných služeb v rámci zakázky. Pro všechny uvedené osoby zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání předložením vysokoškolského diplomu. Uchazeč dále předloží profesní životopis těchto osob, ze kterého bude vyplývat, že každá z těchto osob disponuje prokazatelnou praxí v oblasti úzce související s předmětem zakázky, tj. splňuje požadavek praxe v oblasti archového ofsetového a digitálního tisku a s tím spojených prepressových a postpressových technologií a procesů, a to v délce minimálně 10 let.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 13.5.2016 - 12:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
13.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina. čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13.5.2016 - 12:00

Místo:

Point CZ, s.r.o., Milady Horákové 890/20, 602 00 Brno.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Při otevírání obálek mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
VI.3)Další informace
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zahraniční dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů. Nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídka musí být vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB