« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction, foundation and surface works for highways, roads  Česká republika – Státní pozemkový úřad

Construction, foundation and surface works for highways, roads

  Strakonice Czech Republic — Česká republika – Státní pozemkový úřad
Published April 28, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€128.76k
Winner
Lesostavby Třeboň a.s.

Implementation of the construction of rural roads in the cadastral Klínovice according to project documents prepared in 2012 by Atelier Dopi Ltd. Dirt road C8 - reconstruction of field trips C8 category P4,0 / dl 30. 1 073,69 m k.ú. Klínovice, north of the local area Klínovice. Dirt road is a single-lane, two-way width of 3.5 m + 1 x 0.5 m unpaved shoulder (roadway on the dam is narrowed to 3 m). Field trips C12 in the cadastral Klínovice. It is a new single-lane, dirt roads obousměrnoé category P4,0 / 30th dl. 203 m k.ú. Klínovice, north of the village ponds Klínovice between Small and Great Lake. Road construction purpose roads (dirt track) is designed in the structure: a two-layer coating N DV 20 mm penetration macadam rough PMH 100 mm 150 mm crushed gravel crusher SDB SDB 150 mm.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
3 480 9563480956
6 500 0006500000
3 480 9563480956
62 00062000

Česká republika-Strakonice: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

2016/S 083-146824

Oznámení o zadání zakázky

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Česká republika – Státní pozemkový úřad
01312774
Palackého náměstí 1090
Kontaktní místo: Pobočka Strakonice
K rukám: Ing. Marie Hromádková
386 01 Strakonice
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 725385780
E-mail: m.hromadkova@spucr.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://spucr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.spucr.cz

Elektronický přístup k informacím: https://zakazky.spucr.cz/vz00006367

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: zemědělství – pozemkové úpravy
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Polní cesty Klínovice.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: K.ú. Klínovice, obec Chrášťovice, okres Strakonice.

Kód NUTS CZ031

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Realizace stavby polních cest v k.ú. Klínovice podle projektové dokumentace zpracované v roce 2012 firmou Atelier DOPi s.r.o. Polní cesta C8 – rekonstrukce polní cesty C8 kategorie P4,0/30 dl. 1 073,69 m v k.ú. Klínovice, severně od místní části Klínovice. Polní cesta je jednopruhová, obousměrná šířky 3,5 m + 1 x 0,5 m nezpevněná krajnice (vozovka je na hrázi rybníků zúžená na 3 m). Polní cesty C12 v k.ú. Klínovice. Jedná se o novostavbu jednopruhové, obousměrnoé polní cesty kategorie P4,0/30. dl. 203 m v k.ú. Klínovice, severně od obce Klínovice mezi rybníky Malé a Velké jezero. Konstrukce vozovky účelový komunikací (polní cesty) je navržena ve skladbě: Nátěr dvouvrstvový N DV 20 mm Penetrační makadam hrubý PMH 100 mm Štěrkodrť ŠDB 150 mm Štěrkodrť ŠDB 150 mm.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45233000

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 3 480 956 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
2VZ21098/2015-505206
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne

Oddíl V: Zadání zakázky

Název: Polní cesty Klínovice
V.1)Datum zadání zakázky:
22.4.2016
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 11
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226,
379 01 Třeboň
ČESKÁ REPUBLIKA

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 6 500 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 3 480 956 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Hodnota bez DPH 62 000 CZK
Stručný popis hodnoty/poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: Geodetické práce spojené se stavbou.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB