« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Construction work

  Copenhagen Denmark — Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Published December 24, 2015 — Deadline January 25, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€46.90M
2000 m2 netted basement. The property must be converted in accordance with principles that accommodate flexibility in use and design, energy efficiency, indoor air quality, accessibility and overall economy. The property is klimasikret in 2013, where the ground floor in this regard was modernized. Offering will be made with public funding. Offering undertaken with the assumption that the PPP supplier during the operational phase will be responsible for: a) Inside and outside building related maintenance b) Inside and outside the building into operation c) Building-related energy consumption d) cleaning and closely related services If none of the services to be performed by PPP supplier, it is expected that the agreement in place will be awarded as a usual turnkey contract. As the PPP supplier's maintenance costs include will depend on the building's current condition, it must be under the competitive dialogue clarified whether and to what extent the PPP supplier to take over the risk thereof. As the PPP supplier operating expenses include will depend on the building's current condition, it must be under the competitive dialogue clarified whether and to what extent the PPP supplier to take over the risk thereof. Whether - and on what basis - PPP supplier to take over the risk of the building-related energy consumption in abeyance during the competitive dialogue. In addition, please note that the City of Copenhagen's standard documents, including labor clauses, social clauses and self-cleaning, will be part of the tender documents in the tender. PPP agreement offered with an expected maturity of 20 years from commissioning, but the contract period will be subject to competitive dialogue. This is expected to be in week 6 of 2016. It is expected to be completed three rounds of the dialogue. Bidders are expected before the dialogue meeting to send brief, written comments on the basic model, so these observations can form the basis for dialogue. The purpose of the first round of dialogue is merely to discuss the broad outlines of the project. The theme of the dialogue round is expected to be the legal and financial terms of the PPP agreement, although the Participants are also expected to provide an interim solution on the outline level and an indicative pricing. Note that participants in competitive dialogue prior to the implementation of the second round of dialogue must submit a letter of intent from the bank, bonding company or other entity covered by the Financial Business Act, which states that the company expects to be in section III.1.1 listed security the participant if the participant is awarded the contract. On the basis of discussions in the second round produced a custom dialog material. The theme of the dialogue round, the tenderers concrete solutions with its detailed pricing and potential legal and financial issues. It is expected that on the basis of the discussions in the third round of dialogue can be prepared a final tender documents. The building will put into service before 1 July 2018, will be subject to competitive dialogue, whether construction can be completely or partially in use at an earlier stage. Certain information is mandatory entries for building web applications to be delivered.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
140 000 000140000000
350 000 000350000000

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2015/S 249-453515

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Nyropsgade 1, 5. sal
Att: Lisa Jørgensen
1602 København V
DANMARK
Mailadresse: ey8w@okf.kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://byk.kk.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Byggeweb. Der henvises til nærværende bekendtgørelse pkt. VI.3 (yderligere oplysninger)
Ryesgade 19C
2200 København N
DANMARK
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Byggeweb. Der henvises til nærværende bekendtgørelse pkt. VI.3 (yderligere oplysninger)
Ryesgade 19C
2200 København N
DANMARK
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
OPP-projekt vedrørende renovering af ejendommen Ottiliavej 1-3.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder

NUTS-kode DK01

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Københavns Kommune ejer ejendommen Ottiliavej 1-3, der er opført i 1965. Ejendommen har et bruttoetageareal på ca. 16.500 m2, hvoraf ca. 2000 m2 netto udgør kælder.
Det er Københavns Kommunes hensigt, at ejendommen på Ottiliavej 1-3, Valby skal gennemgå en arealoptimerende modernisering til kontorbrug med borgerfaciliteter og undervisningsfaciliteter. Ejendommen skal ombygges efter principper, der tilgodeser fleksibilitet i brug og indretning, energieffektivitet, indeklima, tilgængelighed og totaløkonomi.
Ejendommen skal rumme en kombination af administrative og borgerrettede aktiviteter som fx jobcenter. Derudover skal ejendommen efter ombygning og renovering rumme mindst 800 medarbejdere. Ejendommen er klimasikret i 2013, hvor stueetagen i denne forbindelse blev moderniseret.
OPP-aftalen udformes med udgangspunkt i Bygningsstyrelsens standardaftale for OPP-aftaler. Aftalen tilpasses dog på en række punkter det konkrete projekt, herunder særligt det forhold, at der er tale om Danmarks første OPP-aftale om renovering af en eksisterende bygning. Udbuddet gennemføres med offentlig finansiering.
Udbuddet iværksættes med det udgangspunkt, at OPP-leverandøren i driftsfasen skal forestå:
a) Ind- og udvendig bygningsmæssig vedligeholdelse
b) Ind- og udvendig bygningsmæssig drift
c) Bygningsrelateret energiforbrug
d) Rengøring og nærtbeslægtede serviceydelser
Det afklares endeligt under den konkurrenceprægede dialog, hvorvidt og i hvilket omfang hver af de under pkt. a-d anførte ydelser skal forestås af OPP-leverandøren, eller om de i stedet skal udføres af Københavns Kommune selv. Hvis ingen af de pågældende ydelser skal udføres af OPP-leverandøren, forventes det, at aftalen i stedet bliver tildelt som en sædvanlig totalentreprisekontrakt.
Idet OPP-leverandørens vedligeholdelsesomkostninger bl.a. vil afhænge af bygningens nuværende stand, skal det under den konkurrenceprægede dialog afklares, hvorvidt og i hvilket omfang OPP-leverandøren skal overtage risikoen derfor.
Den bygningsmæssige drift omfatter særligt drift af bygningens tekniske anlæg. Idet OPP-leverandørens driftsomkostninger bl.a. vil afhænge af bygningens nuværende stand, skal det under den konkurrenceprægede dialog afklares, hvorvidt og i hvilket omfang OPP-leverandøren skal overtage risikoen derfor.
Det forventes, at OPP-leverandøren skal overtage risikoen for det bygningsrelaterede energiforbrug, så dette beregnes i forhold til en baseline, der beregnes på grundlag af bygningens energiforbrug i det andet år efter ibrugtagning. Hvorvidt — og på hvilket grundlag — OPP-leverandøren skal overtage risikoen for det bygningsrelaterede energi-forbrug afklares endeligt under den konkurrenceprægede dialog.

Baggrundsmateriale fra den gennemførte markedsdialog, der giver et indblik i overvejelserne omkring OPP-projektet, kan findes på www.byggeweb.dk, TN863723. Derudover gøres der opmærksom på, at Københavns Kommunes standarddokumenter, herunder arbejdsklausuler, sociale klausuler og self-cleaning, vil være en del af udbudsmaterialet under udbuddet.

OPP-aftalen udbydes med en forventet løbetid på 20 år fra ibrugtagning, men aftalens løbetid vil være genstand for den konkurrenceprægede dialog.
Umiddelbart efter prækvalifikationens afslutning gennemføres et fælles informationsmøde med tilhørende besigtigelse af ejendommen. Dette forventes at være i uge 6 i 2016.
Der forventes at blive gennemført 3 dialogrunder.
Den første dialogrunde gennemføres i umiddelbar forlængelse af informationsmødet. Dialogrunden gennemføres på grundlag af et relativt kortfattet materiale, der alene beskriver den grundlæggende model for OPP-aftalen. De bydende forventes inden dialogmødet at sende kortfattede, skriftlige bemærkninger til den grundlæggende model, så disse bemærkninger kan danne grundlag for dialogen.
Formålet med første dialogrunde er således alene at drøfte de overordnede linjer i projektet.
På grundlag af drøftelserne i første dialogrunde udarbejdes forud for den anden dialogrunde et mere omfattende materiale. Den anden dialogrunde afholdes forventeligt medio maj 2016. Temaet for dialogrunden forventes at være de juridiske og finansielle vilkår for OPP-aftalen, idet deltagerne dog også forventes at tilvejebringe et foreløbigt løsningsforslag på skitseniveau og en indikativ prissætning.
Bemærk, at deltagerne i den konkurrenceprægede dialog forud for gennemførelsen af anden dialogrunde skal afgive en hensigtserklæring fra bank, kautionsforsikringsselskab eller anden virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, hvoraf fremgår, at det pågældende selskab forventer at stille den i punkt III.1.1 anførte sikkerhed for deltageren, såfremt deltageren tildeles kontrakten.
På grundlag af drøftelserne i anden dialogrunde udarbejdes et tilpasset dialogmateriale.
Den tredje dialogrunde afholdes forventeligt ultimo juni 2015. Temaet for dialogrunden er de bydendes konkrete løsningsforslag med tilhørende detaljeret prissætning samt eventuelle juridiske og finansielle forhold.
Det forventes at der på grundlag af drøftelserne i tredje dialogrunde kan udarbejdes et endeligt udbudsmateriale.
Der vil være frist for afgivelse af tilbud den 2. september 2016, idet OPP-aftalen forventes indgået i oktober 2016. Byggeriet skal ibrugtages senest den 1. juli 2018, idet det vil være genstand for den konkurrenceprægede dialog, hvorvidt byggeriet kan tages helt eller delvist i brug på et tidligere tidspunkt.

Ordregiver har udarbejdet en skabelonpakke, der er valgfri at anvende i forbindelse med afgivelse af prækvalifikationsanmodningen. Skabelonpakken kan findes på www.byggeweb.dk, TN863723. Der gøres opmærksom på, at skabelonpakken er helt valgfri, hvorfor ansøgere ikke behøver benytte skabelonpakken, men kan vælge at vedlægge egne skabeloner eller erklæringer som dokumentation for de efterspurgte oplysninger. Visse oplysninger er obligatoriske indtastninger i byggeweb for, at ansøgningen kan afgives.

Københavns Kommune vil betale de deltagende leverandører et vederlag for deltagelse i udbuddet i dialog- og tilbudsfasen. Vederlaget vil blive to-delt, således at én del betales for deltagelse i dialogprocessen, mens anden del betales for afgivelse af et konditionsmæssigt tilbud.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45262690, 45213100, 45200000, 45300000, 45400000, 71000000, 90000000, 90900000, 90910000, 90911000, 90911100, 90911200

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 140 000 000 og 350 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
I anlægsfasen skal OPP-Leverandøren stille sikkerhed i overensstemmelse med ABT 93 § 6, dog skal sikkerheden for totalentreprisen udgøre 20 % af anlægsomkostningen. I overensstemmelse med ABT 93 §6 nedskrives garantien ved ibrugtagning til 10 % af anlægssummen, 1 år efter ibrugtagning til 2 % af anlægssummen og ophører helt 5 år efter ibrugtagning. Bemærk dog, at ved ibrugtagning nedskrives garantien dog først, når OPP-leverandøren har stillet den nedenfor anførte sikkerhed for sine forpligtelser i driftsfasen.
Sikkerhedens størrelse i driftsfasen fastættes således, at den med sikkerhed vil dække Københavns Kommunes omkostninger til genudbud af OPP-leverandørens ydelser og et eventuelt vedligeholdelsesefterslæb. Driftsgarantien skal stilles seneste på ibrugtagningstidspunktet og skal indtil aftalens udløb udgøre 2 gange den årlige driftsbetaling. Sikkerheden skal etableres som en finansiel garanti fra en virksomhed omfattet af Lov om Finansiel Virksomhed. Størrelsen af sikkerheden i driftsfasen kan blive genstand for den konkurrenceprægede dialog.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af dialogmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Deltagerne i et konsortium eller anden form for sammenslutning skal udfylde og vedlægge skabelon 7 eller en tilsvarende dokumentation, der indeholder de efterspurgte oplysninger. Der skal afgives oplysninger, jf. punkt III.2) for hver af de deltagende virksomheder i konsortiet eller anden form for sammenslutning.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om ansøgerens virksomhedsnavn og selskabsform, CVR-nr., adresse samt navn, telefonnummer og e-mail på ansøgers kontaktperson. Skabelon 1 eller tilsvarende dokumentation skal anvendes.
2) Erklæring på tro og love om at ansøger ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde. Skabelon 2 eller tilsvarende dokumentation skal anvendes.
Afgives ansøgning af et konsortium skal ovenstående dokumentation i nr. 1 og 2 afgives for hver af de deltagende virksomheder.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3) Ansøger skal i sin ansøgning angive følgende nøgletal:
i) nettoomsætning
ii) egenkapital
iii) soliditetsgrad.
Som dokumentation for ovenstående nøgletal vedlægges årsrapport(er) underskrevet af revisor eller en revisorpåtegnet erklæring indeholdende de efterspurgte nøgletal. Skabelon 3 eller tilsvarende dokumentation skal anvendes.
4) Hvis ansøgers seneste regnskabsår er afsluttet mere end 6 måneder før ansøgningsfristen for prækvalifikation, skal ansøgningen vedlægges en erklæring på, hvorvidt der siden årsregnskabets aflæggelse er indtrådt væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. En sådan erklæring skal afgives på tro og love af ansøgers administrerende direktør eller økonomichef under strafansvar. Hvis ansøger er et børsnoteret selskab, er en sådan erklæringen ikke nødvendig, idet ansøger da i stedet skal vedlægge sådanne børsmeddelelser vedrørende sine regnskabsmæssige forhold, som måtte være afgivet siden aflæggelsen af seneste årsregnskab. Skabelon 4 eller tilsvarende dokumentation skal anvendes.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Dette kan ske ved udfyldelse af skabelon 6 eller tilsvarende dokumentation.
Såfremt anmodningen om prækvalifikation fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne i nr. 3 og 4 afgives for hver enkelt virksomhed, ligesom virksomhederne skal udfylde Skabelon 7 eller tilsvarende dokumentation.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et mindstekrav, at ansøgeren de seneste 3 afsluttede regnskabsår, har haft:
i) en gennemsnitlig omsætning på mindst 75 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,
ii) en egenkapital på mindst 15 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår, og
iii) en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår, medmindre ansøger eller konsortiedeltager er omfattet af lov om finansiel virksomhed, da gælder mindstekravet om soliditetsgrad ikke.
iv) Såfremt ansøger er en sammenslutning af flere aktører, skal minimumskravet for både egenkapital og soliditetsgrad være opfyldt for mindst én af deltagerne i sammenslutningen, mens de andre aktører i sammenslutningen skal have en egenkapital på mindst kr. 5 mio. og en soliditetsgrad på mindst 5 %.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
5) Referencerne vil blive brugt til at vurdere ansøgerens egnethed og i relation til udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere efter retningslinjerne i udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.1.2).
Referencerne bedes udarbejdet som motiverede referencer, hvilket indebærer, at ansøger for hver enkelt reference beskriver, hvorfor den pågældende reference er relevant for den udbudte opgave, ansøgers rolle i opgaven samt en kort beskrivelse af den konkrete opgave. Derudover bedes referencelisten indeholde en angivelse af kunden, en angivelse af kontraktperioden og angivelse af kontraktværdien. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer.
Konkret efterspørges reference indenfor de seneste 5 år, der påviser erfaring med:
a) udførelse af bygge- og anlægsarbejder af lignende karakter som bygherre, hoved/totalentreprenør eller storentrenør, herunder komplekse renoveringssager og udførelse af renoveringsarbejder i byggerier, der er i brug.
b) ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse og -drift af større kontorbygninger.
c) rengøring af større kontorbygninger.
d) projektering som arkitekt af større kontorbygninger samt bygninger med udadvendte aktiviteter.
e) sammentænkning af de i punkt a-d nævnte forhold, herunder særligt i forhold til totaløkonomi og organisering.
Den samme reference kan vedrøre flere forskellige af de ovenfor anførte a)-e). Ansøger kan maksimalt angive 15 referencer og referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer lægges der i vurderingen alene vægt på de 15 første angivne referencer i anmodningen. Hver angivet reference må alene fylde 1 letlæselig A4-side, inkl. eventuelle illustrationer. Skabelon 5 eller tilsvarende dokumentation skal anvendes.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. Dette skal ske ved udfyldelse af skabelon 6 eller tilsvarende dokumentation.
Såfremt anmodningen om prækvalifikation fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal virksomhederne udfylde Skabelon 7 eller tilsvarende dokumentation.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
konkurrencepræget dialog
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: I forbindelse med udbuddet, vil der maksimalt blive prækvalificeret og opfordret 5 ansøgere til at deltage i processen. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.5) og de efterspurgte referencer i punkt III.2.3. Sekundært lægges der vægt på, at ansøger påviser bred erfaring inden for hvert af de anførte områder i punkt III.2.3.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
25.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Anmodningen om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i punkt III.2) angivne betingelser for deltagelse. Ansøgende virksomheder skal således afgive samtlige i pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3) angivne oplysninger, erklæringer mv. for at komme i betragtning som eventuel deltager. Ansøger kan vælge at anvende de anførte skabeloner i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3) eller kan vedlægge egen dokumentation, der indeholder de efterspurgte oplysninger. Hvis ansøger vælger ordregivers skabelonpakke kan denne findes på www.byggeweb.dk, TN863723.

En ansøger kan basere sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre økonomiske aktører. Ansøger skal i prækvalifikationsanmodningen i givet fald godtgøre, at ansøger er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer. Såfremt ansøger baserer sig på andre skal ansøgeren udfylde og vedlægge de relevante skabeloner hertil samt vedlægge samme type dokumentation om andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen kapacitet.
Til brug for godtgørelse af økonomisk og finansiel kapacitet skal den økonomiske aktør, som ansøgeren baserer sig på, enten vedlægge en udfyldt og underskrevet skabelon 6, en udfyldt skabelon 3 for hver af ansøger og den økonomiske aktør samt vedlægge dokumentation for nøgletallene ved en revisorpåtegnet erklæring eller revisorpåtegnede årsrapporter eller vedlægge tilsvarende dokumentation for opfyldelse af de stillede krav. Den økonomiske aktør indestår økonomisk for kontraktens udfyldelse ved underskrivelse af støtteerklæringen. Som følge heraf hæfter den økonomiske aktør, som ansøgeren baserer sig på, som simpel kautionist for samtlige af ordregivers krav mod ansøgeren i forbindelse med kontraktens opfyldelse.
Såfremt en ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og/eller finansielle kapacitet, forpligtes den økonomiske aktør, som ansøger baserer sig på, i forbindelse med indgåelse af kontrakt i henhold til nærværende udbudsforretning, til at underskrive en simpel kautionserklæring i henhold til indholdet af støtteerklæringen i skabelon 6 eller tilsvarende dokumentation.
Til brug for godtgørelse af teknisk kapacitet skal den økonomiske aktør, som ansøgeren baserer sig på, vedlægge en udfyldt og underskrevet skabelon 6 eller tilsvarende dokumentation, hvori fremgår, at den økonomiske aktør med sin underskrift indestår for den tekniske udførelse af kontrakten for de dele af kontrakten, hvor ansøgeren baserer sig på den økonomiske aktør. Endvidere skal den økonomiske aktør vedlægge og udfylde en fælles skabelon 5 eller tilsvarende dokumentation med ansøgeren, således at det maksimale antal referencer ikke overskrides.
Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af flere ansøgere, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium eller anden form for sammenslutning, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Prækvalifikationen gennemføres via Københavns Ejendommes elektroniske udbudssystem, Byggeweb, www.byggeweb.dk. Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale hertil rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via byggeweb: TN863723. Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen skal sendes skriftligt via mail til kontaktpunkter som anført i punkt I.1. Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via Byggeweb. Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på Byggeweb. Tilbuddet skal fremsendes digitalt på Byggeweb. Ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro- og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13. maj 1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring.

Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at de underleverandører, hvis ressourcer der lægges vægt på under prækvalifikationen, også tilbydes som underleverandører under tildeling.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB