« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity, heating, solar and nuclear energy  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Electricity, heating, solar and nuclear energy

  Bydgoszcz Poland — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Published December 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€727.80k
Winner
PGE Obrót S.A.

The contract is for the purchase of electricity in accordance with the provisions of the Act of 10 April 1997. (Journal of Laws of 2012., Pos. In 1059 and 2013. Pos. 984), the Energy Law and its implementing legislation (hereinafter referred to as PE ) by the Purchaser to the collection points of energy in the period from 01.01.2017 r. to 31.12.2018.

The contract is for the purchase of electricity in accordance with the provisions of the Act of 10.4.1997 r. (Journal of Laws of 2012., Pos. In 1059 and 2013. Pos. 984), the Energy Law and its implementing legislation (hereinafter referred to as PE ) by the Purchaser to the collection points of energy in the period from 01.01.2017 r. to 31.12.2018.

This contract does not include the electricity distribution services.

A detailed description of the contract containing the location and description of the point of delivery of electricity, is contained in Annex no. 1 hereto.

Employer requires the Contractor to have concluded and binding contract, ie. The so-called. General Distribution Agreement with Local Distribution System Operator (hereinafter referred to as OSD), ie. Enea Operator Sp. z oo on the basis of which may engage in the sale of electricity through the distribution network of the OSD to the Purchaser all of the objects listed in Annex no. 1 hereto.

The estimated amount of energy to 24 collection points:

2017 5 732 MWh;

2018 5 732 MWh.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 233-424207

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
Tel.: +48 523749271
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technlogiczno-Przyrodnicznego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny: AZZP.243.91.2016
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii, w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 267 240.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii, w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w zał. nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), tj. Enea Operator Sp. z o.o. na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ.

Szacunkowa ilość energii do 24 punktów odbioru:

2017 r 5 732 MWh;

2018 r 5 732 MWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 170-305704
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/11/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PGE Obrót S.A.
813-02-68-082
ul. 8 Marca 6
Rzeszów
35-959
Polska
Kod NUTS: PL325
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 267 240.00 PLN
Najtańsza oferta: 2 744 481.60 PLN / Najdroższa oferta: 3 040 883.32 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB