« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, engineering and planning services  statutární město Liberec

Architectural, engineering and planning services

  Liberec Czech Republic — statutární město Liberec
Published December 24, 2015
|
Notice type
Prior notice
Value
€9.25k
Revitalization football stadium Vesec - project preparation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
250 000250000

Česká republika-Liberec: Architektonické, technické a plánovací služby

2015/S 249-454870

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

statutární město Liberec
00262978
nám. Dr. E. Beneše 1
K rukám: Ing. Alena Bláhová
460 59 Liberec
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 485243499
E-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.liberec.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Revitalizace fotbalového stadionu Vesec – projektová příprava.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Liberec.

Kód NUTS CZ051

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem veřejné zakázky je:
1. dokumentace pro provádění stavby, která bude zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
2. autorský dozor v průběhu stavby.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 250 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71240000, 71242000, 71251000, 71246000

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:
A) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Zpracování požadované dokumentace je nedílnou součástí projektu, v rámci něhož je plánováno odstranění stávajícího povrchu hřiště a následná pokládka nového umělého povrchu dle Prováděcího pokynu Fotbalové asociace České republiky k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace, dále obnova oplocení, laviček, zábradlí a příslušenství.
b) Popis předmětu veřejné zakázkyviz bod II.4.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Dokumentace pro provádění stavby, která bude zpracována dle novelizované přílohy č. 6 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude podkladem pro následnou veřejnou zakázku na zhotovitele stavby za účelem odstranění stávajícího povrchu hřiště a pokládky nového umělého povrchu dle Prováděcího pokynu Fotbalové asociace České republiky k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace, dále obnova oplocení, laviček, zábradlí a příslušenství.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky – březen–květen 2016.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
21.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB