« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial control software package  „Булгартрансгаз“ ЕАД

Industrial control software package

  Sofia Bulgaria — „Булгартрансгаз“ ЕАД
Published August 8, 2015 — Deadline September 4, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1. Доставка и внедряване на софтуер за управление интегритета на газопроводите (PIMS Софтуер), включващо следните етапи и дейности: 1.1. Етап I — Одит на съществуващото положение. 1.2. Етап II — Внедряване на софтуера за „управление интегритета на газопроводи“ (PIMS Софтуер), което включва: 1.2.1. Доставка на PIMS Софтуер; 1.2.2. Доставка на техническо оборудване и системен софтуер, необходими за изграждане на техническата инфраструктура за функциониране на PIMS Софтуера; 1.2.3. Изграждане на техническата инфраструктура необходима за функциониране на PIMS Софтуера; 1.2.4. Инсталиране и първоначално конфигуриране на сървърната част на PIMS Софтуера; 1.2.5. Инсталиране и първоначално конфигуриране на клиентските части на PIMS Софтуера; 1.2.6. Разработване и имплементиране на програмен интерфейс за обмен на данни между PIMS Софтуера и информационната система за диспечерско управление — ИС „WPS32“, внедрена в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 1.2.7. Тестване на програмния интерфейс за обмен на данни между PIMS Софтуера и информационната система за диспечерско управление — ИС „WPS32“, внедрена в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 1.2.8. Разработване (в случай на необходимост), имплементиране и тестване на възможностите за обмен на данни между PIMS Софтуера и софтуерни продукти за управление на данни от вътрешнотръбни инспекции; 1.2.9. Настройване на PIMS Софтуера в съответствие с изискванията на внедрената от „Булгартрансгаз“ ЕАД „Система за управление интегритета на газопрeносната мрежа“; 1.2.10. Въвеждане и импорт на наличните данни за газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД в базата на PIMS Софтуера; 1.2.11. Тестване на внедрения PIMS Софтуер; 1.2.12. Изготвяне и предоставяне на необходимата документация; 1.2.13. Обучение на персонала на Възложителя за ползване (оперативна употреба), администриране, конфигуриране и поддържане на PIMS Софтуера. 1.3. Етап III — Пилотно прилагане на PIMS Софтуера, което включва: 1.3.1. Пилотно прилагане на PIMS Софтуера за 2 участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД; 1.3.2. Обучение на персонала на Възложителя за практическо прилагане PIMS Софтуера. 1.4. Етап IV — Гаранционна поддръжка, която включва: 1.4.1. Гаранционна поддръжка на PIMS Софтуера; 1.4.2. Гаранционна поддръжка на доставеното техническо оборудване и системен софтуер, във връзка с изпълнение на поръчката.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB