« Back to Search« Back to SearchSearch » Direction-finding equipment  Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionav SA

Direction-finding equipment

  Agigea Romania — Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionav SA
Published December 8, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Centrul Pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL
The contract is to build a system goniometrical VHF RDF (radio direction finder) to locate ships in distress in the maritime area of ​​responsibility of Romania by placing communications hardware and specific software applications. The estimated value of the public procurement contract is 16,810,962 RON, excl. VAT, the amount corresponding to the percentage of Contingency is 37 643 RON, excl. VAT (0.22% of the estimated value).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
14 142 004,7814142004.78
16 810 96216810962
14 142 004,7814142004.78

România-Agigea: Echipament de radiogoniometrie

2015/S 237-429810

Anunț de atribuire a contractului

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionav SA
Str. Ecluzei nr. 3
Punct(e) de contact: Birou Achizitii
În atenția: Ciobanu Carmen Liliana
907015 Agigea
ROMÂNIA
Telefon: +40 241605130
E-mail: carmen.ciobanu@constanta-radio.ro
Fax: +40 241605140

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.constanta-radio.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: comunicatii navale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Sistem goniometric în unde scurte VHF RDF (Radio Direction Finder) pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol in zona de responsabilitate a Romaniei.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Ecluzei nr. 3, Agigea, judetul Constanta.

Cod NUTS RO223

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectul contractului il constituie realizarea unui sistem goniometric în banda VHF RDF (radio direction finder) pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona maritima de responsabilitate a României prin amplasarea de echipamente hardware de comunicatii si aplicatiile software specifice. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 16 810 962 RON, excl. TVA, din care valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 37 643 RON, excl. TVA (0,22 % din valoarea estimata).
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

38111000, 32344240, 38221000, 45000000, 72212732

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 14 142 004,78 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
27/19.10.2015
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 249-440662 din 27.12.2014

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 27 Denumire: Sistem goniometric in unde scurte VHF RDF (Radio Direction Finder)
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
19.10.2015
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Centrul Pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL
B-dul Poligrafiei nr. 3A, etaj 1, sector 1
013704 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: sales@csr.ro
Telefon: +40 213116850
Adresă Internet: www.csr.ro
Fax: +40 213116853

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 16 810 962 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 14 142 004,78 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoaște

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Bugetul de stat: 15 % POS – Transport axa prioritara 3: 85 % (contributie UE).
VI.2)Informații suplimentare:
Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Ofertantii/subcontractantii vor prezenta Formularul nr. 16 – în original, semnat si stampilat- care sa faciliteze accesul la datele de identificare ale participantilor. În cazul în care doua sau mai multe oferte contin, în cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si având preturi egale/total oferta, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. In cazul formularii unei contestatii, potrivit prevederilor art. 271'1 alin. (1) din OUG 34/2006 contestatorul va constituii garantia de buna conduita in valoare de 168 109 RON, prin virament bancar in contul indicat la punctul III.1.1. din fisa de date sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante. Termenul de executie al proiectului tehnic este de 1 luna. Termenul de finalizare a executarii lucrarilor cu instalare, probe, teste este de 30.11.2015. Ofertantul declarat câstigator va depune, înainte de semnarea contractului o declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa obtina pentru toate utilajele folosite în derularea contractului, autorizatia de libera trecere prin municipiul Constanta, Tulcea si alte localitati, daca este cazul; Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului, în vederea elaborarii ofertei. Data exacta a vizitarii amplasamentului va fi comunicata ulterior, în cadrul sectiunii „Clarificari”.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Juridic al Radionav SA
Str. Ecluzei nr. 3
907015 Agigea
ROMÂNIA
E-mail: george.bucur@constanta-radio.ro
Telefon: +40 241605130
Adresă Internet: www.constanta-radio.ro
Fax: +40 241605140

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
3.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB