« Back to Search« Back to SearchSearch » Business and management consultancy and related services  CVBA Waalse Krook

Business and management consultancy and related services

  Ghent Belgium — CVBA Waalse Krook
Published October 15, 2016 — Deadline November 21, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Appointment of Facility Manager.

CVBA Waalse Krook wishes to conclude an agreement for a facility manager to control the facility processes and activities within the Walloon Krook. This service is responsible for all activities related to both technical and architectural management of the patrimony Walloon Krook, including the main building, the surrounding construction around the building, including among others the increased square, the bicycle and the safety and the security thereof, including the technical installations. In this way ensures optimal utilization of the building infrastructure as well as the ease and safety of staff and visitors. In addition, the service provider is also responsible for all the services that the CVBA Waalse Krook will deliver to contractors and users, among which include cleaning, waste management, .... Under-mentioned table in a non-exhaustive list of services, maintenance will be managed by the facility manager.

Structural maintenance.

Maintenance techniques.

Maintenance ICT facilities.

Housekeeping daily.

Cleaning of glass.

Security.

Reception.

Waste management.

Pest control.

Handyman.

Contracts and energy nutvoorzieningen.

Within this agreement is considered as "service" one entity or self-employed.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Gent: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2016/S 200-361851

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

CVBA Waalse Krook
Botermarkt 1
Ter attentie van: Mieke van Draege
9000 Gent
België
E-mail: info@sogent.be

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=251097

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: CVBA Waalse Krook
Botermarkt 1
Ter attentie van: Mieke van Draege
9000 Gent
België
E-mail: info@sogent.be
Internetadres: http://www.sogent.be/aanbestedingen

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: CVBA Waalse Krook, p/a Sogent
Voldersstraat 1
Contactpunt(en): Onthaal
9000 Gent
België
Internetadres: http://www.sogent.be

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: VZW
I.3)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst
Andere: nieuwe media
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Sogent
Voldersstraat 1
9000 Gent
België

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanstellen van een facility manager.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten

NUTS-code BE234

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Aanstelling van facility manager.
De CVBA Waalse Krook wenst een overeenkomst voor een facility manager af te sluiten voor het aansturen van de facilitaire processen en activiteiten binnen de Waalse Krook. Deze dienstverlener is verantwoordelijk voor alle activiteiten gelinkt aan zowel het technische en bouwkundige beheer van het patrimonium Waalse Krook, inclusief van het hoofdgebouw, de omgevingsaanleg rondom het gebouw, waaronder onder meer het verhoogd plein, de fietsenstalling, alsook de veiligheid en de beveiliging ervan, inclusief de technische installaties. Op deze manier wordt een optimale benutting verzekert van de gebouweninfrastructuur evenals het gebruiksgemak en veiligheid van personeel en bezoekers. Daarnaast zal de dienstverlener ook verantwoordelijk zijn voor alle diensten die de CVBA Waalse Krook levert aan de contractanten en de gebruikers, waaronder onder meer de schoonmaak, afvalbeheer, …. Onder-vermelde lijst in een niet-limitatieve lijst van diensten, onderhoud die zal moeten worden beheert door de facility manager.
Bouwkundig onderhoud.
Onderhoud technieken.
Onderhoud ICT voorzieningen.
Schoonmaak dagelijks.
Schoonmaak glaspartijen.
Beveiliging.
Onthaal.
Afvalbeheer.
Ongediertebestrijding.
Klusjesman.
Contracten energie en nutvoorzieningen.
Binnen deze overeenkomst wordt met „dienstverlener” 1 rechtspersoon beschouwd ofwel zelfstandige.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Er wordt geen borgtocht opgelegd.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Conform AUR en de bijzondere modaliteiten van het bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
De rechtsvorm is vrij, onverminderd naleving van de wettelijke en reglementaire regels inzake combinatievorming.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 61,§1 en 2 van het KB Plaatsing. Door ondertekening van de offerte verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:
Verplichte uitsluitingstoestanden:
. veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
— deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
— omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
— fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17.2.2002;
— witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Facultatieve uitsluitingstoestanden:
. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
. aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor de inschrijver is een procedure van vereffening aanhangig, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of in een gelijkaardige procedure bestaande in ander nationale reglementeringen;
. bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
. bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;
. niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
. niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;
. zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De inschrijver voegt wel volgende bewijsstukken bij zijn offerte:
. een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen bedoeld in artikel 63§1 van het KB plaatsing (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de fiscale toestand vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing);
. voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, een RSZ-attest conform artikel 62, §1 KB Plaatsing, of voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid conform artikel 62, §2 KB Plaatsing.
Hij verstrekt de overige bewijzen op eenvoudig verzoek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De vereiste financiële en economische draagkracht moet volledig aanwezig zijn bij de inschrijver (dus niet bij de onderaannemers) dat zich hoofdelijk aansprakelijk stelt ten aanzien van de aanbestedende overheid voor de uitvoering van deze opdracht.
1. De inschrijver toont verplicht op basis van de neergelegde jaarrekeningen aan dat de gemiddelde jaarlijkse omzet van de voorbije 3 jaar of boekjaren minstens 150 000 EUR bedraagt.
Indien de offerte wordt ingediend door een consortium met solidaire verantwoordelijkheid dienen alle leden van het consortium samen aan deze vereiste te voldoen.
2. De inschrijver toont verplicht op basis van de neergelegde jaarrekeningen aan dat voldaan wordt aan volgende ratio's:
Solvabiliteit ratio:
— verhouding eigen vermogen tegenover vreemd vermogen: eigen vermogen = minimaal 20 % voor de laatste 3 jaarrekeningen.
Liquiditeit ratio:
— verhouding van vlottende activa over schulden op 1 jaar van meest recente jaarrekening moet groter of gelijk zijn aan 1.
Indien de offerte wordt ingediend door een consortium, dient elk lid afzonderlijk te voldoen aan de gevraagde rentabiliteit en liquiditeit ratio's.
Indien aan één der opgelegde ratio's niet is voldaan, terwijl de inschrijver van mening is dat hij toch aan de geest van de vereiste ratio's voldoet, kan de inschrijver een boekhoudkundige verklaring als argumentatie laten opmaken door zijn bedrijfsrevisor. In dat geval behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om deze argumentatie te evalueren, en om naar eigen dunken te beslissen of dit alsnog aanleiding geeft tot uitsluiting of aanvaarding.
Indien geen jaarrekeningen beschikbaar zijn, of indien niet over de voorbije 3 (boek)jaren jaarrekeningen beschikbaar zijn, dan is de inschrijver verplicht om in eer en geweten de gevraagde info voor de financiële draagkracht op te geven en zo goed als mogelijk te staven (eventueel met de belastingaangiftes van de voorbije 3 jaar of een attest van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor). In dat geval behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om bijkomende bewijzen voor te leggen, en bij gebreke van voldoende zekerheden, om naar eigen dunken te beslissen of dit alsnog aanleiding geeft tot uitsluiting of aanvaarding.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
1. Voorstellingsnota en cv's.
De voorstelling van het team van de dienstverlener, en de persoon of personen die belast zullen worden met de uitvoering van de opdracht.
De persoon, die daadwerkelijk met de uitvoering van deze opdracht zal worden belast, dient te beschikken over een voldoende relevante ervaring en deskundigheid in het licht van het voorwerp van de voorliggende dienstenopdracht.
Lopende de uitvoering van de opdracht kan, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid, de verantwoordelijke van het team of een teamlid enkel worden vervangen door een persoon met een gelijkwaardig profiel, in geval van schriftelijk bewezen en door de aanbestedende overheid aanvaarde overmacht (langdurige ziekte, verlaten van het bedrijf, enz.).
De aanbestedende overheid zal de beoordeling van de voorgestelde vervanger in redelijkheid uitvoeren en gemotiveerd weigeren.
Het cv van de dienstverlener dient volgende informatie te vermelden:
. hoedanigheid en taken in de huidige functie,
. relevante opleidingen en diploma's,
. relevante beroepservaring,
. relevante referenties door hem/haar opgevolgd.
Daaruit blijkt:
. ervaring met het beheren van gebouwen, beheer van gebouwen die onder de wetgeving overheidsopdrachten vallen is en plus,
. goede onderhandelingscapaciteiten,
. technische know-how.
Uit de nota moet blijken dat de inschrijver een project van de omvang van onderhavige opdracht aankan. De nota (excl. cv's) mag bestaan uit maximum 2 blz. op A4.
Dit criterium wordt geëvalueerd volgens: geschikt of niet geschikt.
2. Referenties.
De inschrijver voegt aan zijn offerte exact 3 ingevulde projectfiches van relevante voorbeeldprojecten toe die de voorgestelde dienstverlener heeft opgevolgd, in de laatste 5 jaren, waarvan de voorgestelde persoon minimaal 1 heeft uitgevoerd. De projectfiches bevatten minimaal volgende gegevens:
. vermelding van de opdrachtomschrijving, de omvang en functie van de gebouwen en en de bouwheer,
. beschrijving van de aanpak van het beheer en de door de betrokkene uitgevoerde taken/rol van het beheer in de referentie,
. argumentatie waarom de referentie relevant is voor waarvoor wordt ingeschreven,
. getuigschrift van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever,
. plan van aanpak,
. contactgegevens van de persoon bij de opdrachtgever die door de CVBA Waalse.
Krook mag gecontacteerd worden voor een referentiecheck.
Per project mag de informatie bestaan uit maximum 4 blz. op A4.
Dit criterium wordt geëvalueerd volgens: geschikt of niet geschikt.
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, categorie: N/A.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
CVBA WAALSE KROOK-Facility Manager-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.11.2016 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.11.2016 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21.11.2016 - 16:00

Plaats:

Sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: Inschrijvers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

1/ Het bestek is verkrijgbaar op de website van Sogent http://www.sogent.be/aanbestedingen

2/ Verplichte plaatsbezoek.
De inschrijver is verplicht deel te nemen aan een plaatsbezoek, dit plaatsbezoek zal doorgaan op vrijdag 21.10.2016 om 14:00.
Een door de aanbestedende overheid ondertekend attest van plaatsbezoek moet aan de offerte worden toegevoegd.
3/ Aandacht: de aanbestedende overheid wijst erop dat er gelijktijdig een overheidsopdracht voor de aanstelling van een site manager wordt georganiseerd. Het is de marktspelers toegestaan om aan beide procedures deel te nemen, maar eenzelfde inschrijver kan niet gelijktijdig sitemanager en facility manager zijn omwille van het risico op belangenvermenging. Immers de facility manager rapporteert aan de sitemanager en staat hiërarchisch onder de sitemanager. Een permanente toepassing van artikel 64 KB Plaatsing zou ertoe leiden dat de sitemanager geen leiding kan geven aan de facility manager en zou tot een wezenlijke uitholling en onwerkbaarheid van de opdracht leiden. Tevens bestaat er een risico op beperking van de mededinging en stelt zich een risico op voldoende/permanente beschikbaarheid tijdens de uitvoering van de beide opdrachten.
De eisen inzake gelijkheid, transparantie en evenredigheid brengen de aanbestedende overheid ertoe om de inschrijvers die voor beide opdrachten offerte indienen, op te leggen dat zij in het offerteformulier voor de opdracht sitemanager moeten aangeven naar welke opdracht hun voorkeur uitgaat in het geval de inschrijver voor beide opdrachten de economisch meest voordelige offerte zou hebben ingediend. Indien de inschrijver nalaat dit in het offerteformulier van de sitemanager te vermelden zal eerst de toewijzing van de opdracht sitemanager door loting bepaald worden en vervolgens de beslissing inzake de toewijzing van de opdracht voor de facility manager worden genomen.
Door in te schrijven op de huidige opdracht verklaart de inschrijver zich onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk akkoord met de hierboven aangehaalde motieven en werkwijze.
4/ De CVBA Waalse Krook treedt op als opdrachtencentrale. De raamovereenkomst zal deelopdrachten omvatten gegund door hetzij de CVBA Waalse Krook, hetzij Sogent. De raamovereenkomst heeft een duur van 4 jaar. De deelopdracht heeft een duur van 4 jaar, met opzegmogelijkheid conform de bepalingen van het bijzonder bestek (zie rubriek 1.7.).
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
België

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: a) Binnen een termijn van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van de gemotiveerde beslissing per fax of e-mail, kan tegen de beslissing een schorsingsberoep worden ingesteld bij de Raad van State, gericht aan de heer eerste voorzitter van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel (volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid).
b) Binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang, kan de nietigverklaring van de beslissing worden gevorderd bij de Raad van State.
Tegen de beslissing kan tevens een vordering tot voorlopige maatregelen worden ingesteld, al dan niet samen met de vordering tot schorsing of het beroep tot nietigverklaring.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB