« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД

Electricity

  Pleven Bulgaria — „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД
Published March 9, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€153,390.07M
Winner
„Чез Трейд България“ ЕАД

Delivery of active electricity high voltage 110 kV to balancing group at freely negotiated prices as a privileged user - under Chapter VII of the Energy Act. Way of formation of the price - in BGN without VAT for 1 MWh. Total estimated amount - 3780 MVh. The price does not include the cost of transmission through the grid price for access to the grid and transmission price through the distribution system, excise and tax "obligations to society." The amount is indicative and is not subject to contract as quantities penalties fixed payments and etc.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Плевен: Електрическа енергия

2017/S 048-088568

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД
824106518
ул. „Сан Стефано“ № 25
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Недко Симов Нешев
Телефон: +359 64889838 / 878330178
Електронна поща: op@vik-pleven.com
Факс: +359 64889866
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vk-pleven.com

Адрес на профила на купувача: www.vik-pleven.com/p2016_14.php

I.2)Съвместно възлагане
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 - KA11
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител — съгласно Раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената — в BGN без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество — 3 780 MVh. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса „задължения към обществото“. Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31
Основно място на изпълнение:

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) — с. Божурица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител — съгласно Раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената — в BGN без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество — 3 780 MVh. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса „задължения към обществото“. Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 233-424949
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21
Наименование:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 КV

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/03/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Чез Трейд България“ ЕАД
113570147
пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
София
1000
България
Телефон: +359 28959146
Електронна поща: office@cez-trade.bg
Факс: +359 29549382
код NUTS: BG411

Интернет адрес:www.cez-trade.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване жалби по чл. 197 от ЗОП са изтекли.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB