« Back to Search« Back to SearchSearch » Energy and related services  MZI

Energy and related services

  Ljubljana Slovenia — MZI
Published December 29, 2015 — Deadline February 10, 2016 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Preparation of background and professional support in preparing strategic documents and action plans in the field of energy in the next five years. In this context, it is necessary to create long-term energy balance of Slovenia for the period up to 2035 and the 2055 framework to analyze the benefits and costs of different scenarios, provide expert assistance in the preparation of the public hearing, and to receive EKS. During this period, the contractor will prepare a professional basis, and provide technical assistance to the contracting authority in the preparation of materials, acts, plans and other documents prepared by the client in the energy sector.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Storitve na področju energetike

2015/S 251-460439

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

MZI
Langusova ulica 4
Kontaktne točke: mzip.jn@gov.si
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Telefon: +386 4788000
E-pošta: mzip.jn@gov.si
Telefaks: +386 4788140

Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: Infrastruktura
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije (za obdobje 5 let).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – Slovenija.

Šifra NUTS SI

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije v naslednjih petih letih. V okviru tega je treba izdelati dolgoročne energetske bilance Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 z analizo koristi in stroškov različnih scenarijev, nuditi strokovno pomoč v času priprave, javne obravnave, ter sprejemanja EKS. V tem obdobju bo izvajalec pripravljal tudi strokovne podlage ter nudil strokovno pomoč naročniku pri pripravi gradiv, aktov, planov in drugih dokumentov, ki jih pripravlja naročnik s področja energetike.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

71314000, 71314200, 71314300

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)Tehnična sposobnost
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
430-51/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 120 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 10.2.2016 - 12:00

Kraj:

Na sedežu naročnika, Langusova 4, SI-1535 Ljubljana, sejna soba 601.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/12/9442-1909722265819472965/RD_strokovne_podlage_energija_2015_22dec_ZADNJA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 29.1.2016, 10:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

MZI
Langusova ulica 4
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

MZI
Langusova ulica 4
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB