« Back to Search« Back to SearchSearch » Residential homes construction work  Harku Vallavalitsus

Residential homes construction work

  Tabasalu Estonia — Harku Vallavalitsus
Published March 7, 2017 — Deadline April 25, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Public works concession

The contracting authority wishes to award a works concession pursuant to the procedure set building lease (superficies) Harku municipality owned by the property at Klooga mnt 13 (register No. 14591502, cadastral register number 19801: 001: 2372, Purpose: public buildings, the land of 100%, an area of ​​19 432 m2). Building lease conditions are as follows:

1. The building lease term is 50 years;

2. The owner (vendor) will ensure the building of infrastructure Klooga mnt 13 property (cadastral register number 19801: 001: 2372), by the border of 05.31.2018. Superficiary to a nursing home is required to start construction no later than 01.10.2018;

3. superficiary undertakes to establish Klooga mnt 13 real estate (cadastral register number 19801: 001: 2372), a nursing home in accordance with the public procurement "Tabasalu nursing home construction works concession granting procedure" document and application for the concession, to ensure the building (s) to use the necessary permits in place and nursing services no later than 31.12. 2019th Nursing home offers üldhooldusteenust clock for the elderly, the handicapped and demented, and day care for the elderly, the handicapped and demented.

4. The building lease fee is not paid.

The concession document is attached to the main building lease terms (Appendix 1), the concession project (Appendix 2), and service requirements (Annex 3).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Eesti-Tabasalu: Hooldekodude ehitustööd

2017/S 046-084998

Ehitustööde kontsessiooni teade

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Harku Vallavalitsus
75014132
Kallaste tn 12
Kontaktisik: Siiri Pelisaar
76901 Tabasalu
Eesti
Telefon: +372 6068826
E-post: siiri.pelisaar@harku.ee

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.harku.ee

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Linna- või valla ametiasutus
1.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
1.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Kontsessiooni objekt

II.1)Kontsessiooni kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Tabasalu hooldekodu ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras.
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise koht
Projekteerimine ja ehitustööde teostamine

NUTS kood EE

Põhiline ehitustööde teostamise koht Tabasalu, Harku vald.
II.1.3)Hankelepingu lühikirjeldus:
Hankija soovib ehitustööde kontsessiooni andmise korras seada hoonestusõiguse (hoonestusõigus) Harku valla omandis olevale Klooga mnt 13 kinnistule (registriosa nr 14591502, katastritunnus 19801:001:2372, sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100 %, pindala 19432 m2). Hoonestusõiguse põhitingimused on järgnevad:
1. hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat;
2. omanik (hankija) tagab detailplaneeringu kohase infrastruktuuri rajamise Klooga mnt 13 kinnistu (katastritunnus 19801:001:2372) piirini hiljemalt 31.5.2018. Hoonestaja on kohustatud alustama hooldekodu ehitustöödega hiljemalt 1.10.2018;
3. hoonestaja kohustub rajama Klooga mnt 13 kinnistule (katastritunnus 19801:001:2372) hooldekodu vastavalt riigihanke „Tabasalu hooldekodu ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras“ dokumenditele ja kontsessioonitaotlusele, tagama ehitis(t)e kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ja hooldekodu teenuse osutamise hiljemalt 31.12.2019. Hooldekodu pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele ning päevahoiuteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele.
4. hoonestusõiguse eest tasu ei maksta.
Kontsessioonidokumendile on lisatud hoonestusõiguse põhitingimused (lisa 1), kontsessioonilepingu projekt (lisa 2) ja teenusele esitatavad nõuded (lisa 3).
II.1.4)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45215214

II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Kolmandate isikutega sõlmitavate ehitustööde allhangete miinimumprotsent:

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks 1. Ühistaotluse puhul esitatakse volikiri, millest peab nähtuma, milline on juhtiv ühistaotleja. Ühistaotluse esitamise korral peavad ühistaotlejad esitama kinnituse, et vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt. Ühistaotlejad esitavad vastava kinnituse vormil 1. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 Ühistaotlejate volikiri.
2. Hankija ei sõlmi kontsessioonilepingut isikuga ja kõrvaldab menetlusest taotleja:
— keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv,
— keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133-3, § 175 või 260-1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud,
— kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
— kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.
Taotleja esitab vormi 2 kohased kirjalikud kinnitused vastavate asjaolude puudumise kohta.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2 Kinnitus individuaalse seisundi kohta.
3. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva taotleja asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse ning taotlejal ei esine RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud kõrvaldamise aluseid. Eesti taotleja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse täitmist hankemenetluse algatamise kuupäeva seisuga (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) kontrollib hankija iseseisvalt riigihangete registri vahendusel tehtava Maksu- ja Tolliameti elektroonilise maksuvõlgade päringu teel. Välisriigi taotleja esitab tema asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algatamise kuupäeva (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) seisuga. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
4. Taotleja esitab tema asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi kohalike maksude maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algatamise kuupäeva (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) seisuga. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
III.1.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks 1. Taotleja käsutuses peab olema kontsessioonilepingu täitmise tagamiseks rahalisi vahendeid vähemalt hooldekodu rajamise maksumuse ulatuses või tal peab olema võimalus neid vahendeid saada. Taotleja esitab kinnituse finantsvõimekuse kohta hooldekodu ehitamise rahastamiseks. Taotleja esitab vastavad andmed.
III.1.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks 1. Taotleja peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või taotleja asukohariigi vastavas registris. Eestis registreeritud taotleja andmeid kontrollib Hankija Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Taotleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti, esitab koopia asukohamaa seaduse kohasest registreeritust tõendavast registritunnistusest seisuga viisteist päeva enne taotluse esitamise tähtpäeva või hiljem.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hindamiskriteeriumid:
Kriteeriumid toodud kontsessioonidokumendi punktis 11.
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
IV.2.2)Taotluste esitamise tähtaeg
Kuupäev: 25.4.2017 - 10:00
IV.2.3)Keel(ed), milles võib esitada taotluse
eesti keel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
3.3.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB