« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses  Gmina Miasta Sopotu

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

  Sopot Poland — Gmina Miasta Sopotu
Published October 13, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€2.75M
Winner
BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k.
Work will be performed on the basis provided by the Employer design documentation and by additional requirements: included in the tender documents, specified in the building permit, to the extent and in accordance with the requirements of technical and construction set out in the Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works (listed in the Annexes to the ToR) in time in accordance with the Agreement.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
6 040 529,866040529.86
4 654 093,084654093.08
11 849 00011849000

Polska-Sopot: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

2016/S 198-357053

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Kancelaria Ogólna, pok. nr 16
Osoba do kontaktów: Beata Ciołek
81-730 Sopot
Polska
Tel.: +48 585213762
E-mail: beata.ciolek@um.sopot.pl
Faks: +48 5855110133

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sopot.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, podpiwniczonego wraz z zagospodarowaniem terenu w Sopocie przy ul. Malczewskiego 29.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania.
3. Wykonanie robót budowlanych obejmuje, w szczególności:
1) Wycinki zieleni, uprzątnięcie działki oraz rozbiórki fundamentów, posadzek, ścian jako pozostałości po częściowo rozebranych wcześniej budynkach gospodarczych.
2) Budynek mieszkalny: o kubaturze netto 9 793,7 m³;
3) Instalacje i urządzenia występujące w budynkach, w tym:
a) wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
b) kanalizacji deszczowej,
c) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym wyposażenie węzła cieplnego,
d) elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa, zasilania,
e) teletechniczna – telefoniczna, internetowa, telewizji naziemnej i satelitarnej,
f) domofonowa,
g) oddymiania klatek schodowych,
h) wentylacji,
i) dźwigi osobowe;
4) sieci i przyłącza, w tym:
a) wodociągowe (sieci i przyłącze),
b) kanalizacji sanitarnej (sieci i przyłącza),
c) kanalizacji deszczowej (sieci i przyłącza),
d) elektroenergetyczne (przyłącza od budynku do złączy kablowych ZK-A, ZK-B, ZK-C),
e) oświetlenia terenu,
f) teletechniczne (wyłącznie przepusty na przyłącza wraz ze studzienką przyłączeniową);
5) urządzenia terenu, w tym mała architektura:
a) drogi,
b) chodniki,
c) miejsca postojowe,
d) dwa śmietniki,
e) zieleń,
f) oświetlenie terenu,
g) plac zabaw.
6) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7) W zakres Przedmiotu Zamówienia nie wchodzi:
a) dostawa i montaż opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach mieszkań;
b) wykonanie sieci elektroenergetycznych włącznie z ZK-A, ZK-B, ZK-C.
4. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w SIWZ, wskazanych w pozwoleniu na budowę, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wyszczególnionych w załącznikach do SIWZ) w terminie zgodnie z Umową.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45211000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 040 529,86 EUR

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Termin gwarancji. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/272/14/IN/2016/BC
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 077-135584 z dnia 20.4.2016

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 094-168837 z dnia 18.5.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.10.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krótka 1
84-242 Luzino
Polska
E-mail: budrem@budrem.gda.pl
Tel.: +48 586782043

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 654 093,08 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 849 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587840

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587840

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB