« Back to Search« Back to SearchSearch » Medical equipments  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

Medical equipments

  Szczecin Poland — Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
Published February 4, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€13.90k
Winner
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna „Rexomed” Sp. z o.o.

The contract is for the "Equipment Part II on the need to expand the pavilion obstetric-gynecological part of the Department of Pathology of Pregnancy and the reconstruction and renovation of the adjacent spaces as part of the project entitled PL07. "The development of perinatal care in the Szczecin region - improving the quality and availability of medical services and prevention" funded by the EEA Financial Mechanism 2009-2014 and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 "for the SPS ZOZ" Zdroje ".

Employer allows partial bids. Object of the contract is divided into 8 pieces called packets. The offer should cover the whole of the contract in the package. The Contractor may submit an offer covering arbitrarily selected number of packets.

Package No. 1.1 Furniture in the system rack

Package No. 1.2 Bathroom Accessories

Package No. 1.3 Dishwasher

Package No. 1.4 macerator

Package No. 1.5 Window Blinds

Package No. 1.6 Cameras ultrasound

Package No. 1.7 Kit treatments fetoskopowych

Package No. 1.8 TV + hangers.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 215 953,531215953.53
70 74070740
56 00056000
50 796,1850796.18
49 813,0749813.07
5 6005600
6 260,166260.16
18 90518905
18 90518905
666 666,67666666.67
665 650665650
409 471,05409471.05
405 422,86405422.86
11 853,6311853.63
13 902,4413902.44

Polska-Szczecin: Urządzenia medyczne

2016/S 024-038264

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4
Osoba do kontaktów: Wojciech Babula
70-780 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 918806260
E-mail: org@zoz-zdroje.pl
Faks: +48 918806203

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-zdroje.szczecin.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wyposażenie część II na potrzeby rozbudowy pawilonu położniczo-ginekologicznego o część Oddziału Patologii Ciąży oraz przebudowa i remont przyległych pomieszczeń w ramach realizowanego projektu PL07 pn. „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014” dla SPS ZOZ „Zdroje".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPS ZOZ Zdroje, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin.

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie część II na potrzeby rozbudowy pawilonu położniczo-ginekologicznego o część Oddziału Patologii Ciąży oraz przebudowa i remont przyległych pomieszczeń w ramach realizowanego projektu PL07 pn. »Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka« dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014” dla SPS ZOZ „Zdroje”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 8 części zwane pakietami. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. Wykonawca może złożyć ofertę obejmująca dowolnie wybraną liczbę pakietów.
Pakiet Nr 1.1 Meble w systemie stelaża
Pakiet Nr 1.2 Akcesoria łazienkowe
Pakiet Nr 1.3 Zmywarka do naczyń
Pakiet Nr 1.4 Macerator
Pakiet Nr 1.5 Rolety okienne
Pakiet Nr 1.6 Aparaty USG
Pakiet Nr 1.7 Zestaw do zabiegów fetoskopowych
Pakiet Nr 1.8 Telewizory + wieszaki.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 215 953,53 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
58/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 218-397474 z dnia 11.11.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Meble w systemie stelaża
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski S.c.
ul. Kostrzyńska 20/1
61-042 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 740 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 56 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Akcesoria łazienkowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Merida Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 50 796,18 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 49 813,07 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Zmywarka do naczyń
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

GAMA Plawgo & Zawisza Sp.j.
ul. Szczecińska 25A
75-122 Koszalin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 260,16 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Mecerator
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
65-410 Zielona Góra
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 905 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 18 905 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 6 - Nazwa: Aparaty USG
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medinco Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sarmacka 5/31
02-972 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 666 666,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 665 650 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 7 - Nazwa: Zestaw do zabiegów fetoskopowych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medim Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 409 471,05 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 405 422,86 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 8 - Nazwa: Telewizory + wieszaki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna „Rexomed” Sp. z o.o.
ul. Mączna 31
70-780 Szczecin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 853,63 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 902,44 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB