« Back to Search« Back to SearchSearch » petrol  Obshtina Svishtov

petrol

  SVISHTOV Bulgaria — Obshtina Svishtov
Published February 8, 2012
|
Notice type
Award notice
Value
€759.67k
Winner
"Петрол" АД, ЕИК по Булстат: 831496285 бул. "Черни връх" № 43 1421 София BULGARIA Telephone: +359 887669135
"Доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности и Общинско предприятие "Чистота-Свищов" чрез периодични доставки, съобразно необходимостта на Възложителя при условията на отложено плащане, посредством разплащателни карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2012/2014 година" с общо количество 391 000 литра +/- 10 % в т.ч. Общинска администрация: Бензин А 95Н - 26 000 л. +/- 10 %, Бензин А 98Н - 2 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 25 000 л. +/- 10 %, Общинска служба за социални дейности”: Бензин А 95Н - 4 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 40 000 л. +/- 10 % и Общинско предприятие „Чистота-Свищов”: Бензин А 95Н - 24 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 200 000 л. +/- 10 %, Газ пропан бутан – 70 000 л. +/- 10 %, доставени съобразно необходимостта на Възложителя в бензиностанциите на избрания изпълнител на територията на Р България. Доставяното гориво да отговаря на БДС и Наредбата за изисквания за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
Obshtina Svishtov ul. "Tsanko Tserkovski" No. 2 Contact point(s): Daniela Stankova - Nach. otdel "OP", Miroslava Ivanova - st. eksp. "OP" 5250 Svishtov BULGARIA Telephone: +359 63168111 Fax: +359 63160504 Internet address(es): General address of the contracting authority: http://www.svishtov.bg
Type of the contracting authority
Regional or local authority
Main activity
Other: Община Свищов
Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Title attributed to the contract
“Доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности и Общинско предприятие ”Чистота-Свищов”.
Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies Purchase Main site or location of works, place of delivery or of performance: На територията на Република България. NUTS code BG321
Short description of the contract or purchase(s)
"Доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности и Общинско предприятие "Чистота-Свищов" чрез периодични доставки, съобразно необходимостта на Възложителя при условията на отложено плащане, посредством разплащателни карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2012/2014 година" с общо количество 391 000 литра +/- 10 % в т.ч. Общинска администрация: Бензин А 95Н - 26 000 л. +/- 10 %, Бензин А 98Н - 2 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 25 000 л. +/- 10 %, Общинска служба за социални дейности”: Бензин А 95Н - 4 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 40 000 л. +/- 10 % и Общинско предприятие „Чистота-Свищов”: Бензин А 95Н - 24 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 200 000 л. +/- 10 %, Газ пропан бутан – 70 000 л. +/- 10 %, доставени съобразно необходимостта на Възложителя в бензиностанциите на избрания изпълнител на територията на Р България. Доставяното гориво да отговаря на БДС и Наредбата за изисквания за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
Common procurement vocabulary (CPV)
09132000, 09134200, 09122000
Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Total final value of contract(s)
Value: 759 671 BGN Excluding VAT
Type of procedure
Negotiated without a call for competition Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU): Directive 2004/18/EC 1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with Directive 2004/18/EC For supplies quoted and purchased on a commodity market. Обект на поръчката е доставка на горива за ДВГ за служебните автомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности и Общинско предприятие "Чистота-Свищов", които горива са стока, определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. С чл.38, ал.1 от ППЗОП се регламентира, че в случаите на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, когато обект на обществената поръчка е доставка на стоки, определена по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса по реда на Закона за стоковите борси и тържища /ЗСБТ/, което дава възможност за реализиране на прозрачна, ясна и бърза процедура.Съгласно чл.92 от ЗОП не се изпраща покана за участие до избрани лица и до АОП,а на основание чл.93, ал.7 от ЗОП, договорът за доставка се сключва по реда на ЗСБТ и съответно не се прилагат разпоредбите на чл.93, ал.1-6 от ЗОП.
Award criteria
Lowest price
Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
Previous publication(s) concerning the same contract
no
Date of contract award decision
18.1.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
"Петрол" АД, ЕИК по Булстат: 831496285 бул. "Черни връх" № 43 1421 София BULGARIA Telephone: +359 887669135
Information on value of contract
Total final value of the contract: Value: 759 671 BGN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of years: 2
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Body responsible for appeal procedures
Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София BULGARIA E-mail: cpcadmin@cpc.bg Telephone: +359 29884070 Internet address: http://www.cpc.bg Fax: +359 29807315
Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София BULGARIA E-mail: cpcadmin@cpc.bg Telephone: +359 29884070 Internet address: http://www.cpc.bg Fax: +359 29807315
Date of dispatch of this notice
7.2.2012

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB