« Back to Search« Back to SearchSearch » Computer support and consultancy services  Dansk Politi v/Rigspolitiets Koncern IT

Computer support and consultancy services

  Hvidovre Denmark — Dansk Politi v/Rigspolitiets Koncern IT
Published November 22, 2016
|
Notice type
Voluntary ex ante transparency notice
Winner
Devoteam A/S

Provision of consultancy services for implementation of the pre-analysis of a number of procurement projects of small / medium IT contracts, IT contracts include for some contracts maintenance, support and further development other contracts also contain operation.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Hvidovre: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

2016/S 225-411039

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Dansk Politi v/Rigspolitiets Koncern IT
Landlystvej 34
2650 Hvidovre
Danmark

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.politi.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
SKI 02.17, delaftale 2 Leveringsaftale vedr. konsulenter til Foranalyse af en række udbudsprojekter.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Levering af konsulentbistand til gennemførelse af foranalyse af en række udbudsprojekter af mindre/mellem it-kontrakter, It-kontrakterne omfatter for nogle kontrakters vedkommende vedligeholdelse, support og videreudvikling andre kontrakter indeholder ligeledes drift.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72600000

II.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Ingen (antagelige) bud i forbindelse med: begrænset udbud
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet
Se ovenfor under VI.2) »Yderligere oplysninger«.
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Devoteam A/S
Lyngbyvej 2
2100 København Ø
Danmark

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:
Dansk Politi har gennemført et miniudbud på SKI rammeaftale 02.06 Standardsoftware, delaftale 2, om levering af 3 års vedligeholdelse af Informatica licenser.
På baggrund af det gennemførte miniudbud agter Dansk Politi at indgå Leveringsaftalen med Atea A/S.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte
ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen
har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har
indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem
er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet
til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har
offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at
bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens §
1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud
herom.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB