« Back to Search« Back to SearchSearch » Furniture  NV Nederlandse Gasunie

Furniture

  Groningen Netherlands — NV Nederlandse Gasunie
Published September 27, 2016
|
Notice type
Award notice
European tendering furniture

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Groningen: Meubilair

2016/S 186-335035

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

NV Nederlandse Gasunie
152182772
Concourslaan 17
Ter attentie van: Anna Garate
9727 KC Groningen
Nederland
Telefoon: +31 611005075
E-mail: A.L.Garate@gasunie.nl
Fax: +31 505211929

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.gasunie.nl

Elektronische toegang tot informatie : http://gasunie.supplier.ariba.com/register

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=90765

I.2)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Europese openbare aanbesteding meubilair.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Nederland.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het leveren, monteren en plaatsen, binnen alle kantooromgevingen in gebruik bij Gasunie, van standaard kantoormeubilair (hierna vermeld als basispakket);
2. het op verzoek leveren, monteren en plaatsen, binnen alle kantooromgevingen in gebruik bij Gasunie, van niet-standaard kantoormeubilair en daaraan gerelateerde inrichtingselementen. Voorbeelden zijn: loungemeubilair, scheidingswanden, garderobevoorzieningen, werkplekverlichting, etc.;
3. het op verzoek van en/of in overleg met de door Gasunie aangewezen (interieur)architect, geven van (inrichtings)adviezen;
4. het op verzoek van Gasunie actief meedenken en ontwikkelen van innovatieve inrichtingen en nieuwe inrichtingsconcepten voor kantoor gerelateerde omgevingen;
5. bij vervangingsinvesteringen: het op verzoek van Gasunie zorgdragen voor een verantwoorde afvoer en verwerking van kantoormeubilair en inrichtingselementen waarvoor binnen Gasunie geen bestemming meer kan worden gevonden;
6. het op verzoek leveren van huurmeubilair (werkplekken).
De volgende onderdelen behoren niet tot de scope van de opdracht:
1. gespecialiseerd arbo meubilair; dit is arbo gerelateerd meubilair op maat ontwikkeld, met een zeer specialistisch karakter, afwijkend van bij Gasunie in gebruik zijnde standaard meubellijnen;
2. vaste inrichting („timmerwerk”); dit zijn bijvoorbeeld vaste inrichtingselementen als (receptie)balies, keukeninrichting.
Het programma van eisen geeft een nadere beschrijving van de opdracht en is toegevoegd in Ariba eSourcing.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000, 39130000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EA-2016.16/AG
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 115-205307 van 16.6.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 1
Titel: Europese openbare aanbesteding meubilair
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
6.9.2016
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Rohde en Grahl BV
Basicweg 22
3821 BR Amersfoort
Nederland

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
22.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB